Hjemløshed i Grønland

Lange ventelister var også en hindring for at få en ny bolig. Der var dog stor forskel på hvor lang ventetid, der var i de forskellige byer. I Nuuk indebar de lange ventelister, at tiden, der kunne gå, var uoverskuelig. 5-10 år og måske mere blev nævnt af de genhusede. Tal for hvor mange, der anvises fra den almindelige venteliste, viser også, at Nuuk skiller sig markant ud ved at anvise meget få.

Fredag d. 14. juni 2013
Hans Thor Andersen, forskningschef ved Statens Byggeforskningsinstitut
Knud Erik Hansen, Statens Byggeforskningsinstitut
Emnekreds: Boliger, Bosætning, Børns vilkår, Levevilkår, Politik, Socialt ansvar.

Indholdsfortegnelse:
Tre former for hjemløshed i Grønland
Udløser til og baggrund for hjemløshed
Udløser, adfærd og biografi
Livet som hjemløs
Overnatning
Dagligdagen
Livet som genhuset
Udsættelsesproceduren
Udsættelsen koster på flere måder
De fysiske rammer
Flytninger hver tredje måned
Beboersammensætningen
Børnene
Det praktiske
Livet sammen med de andre
Privatliv og hverdagsliv
Arbejde
Alkohol
Hjælp fra venner og familie
Livet som boligløs
Gensidig nytte
Familiens ansvar
Ikke være til belastning
Muligheder for at komme ud af hjemløsheden
Ønsker
Samfundets rammer og dets ageren
Omfangsanalyse


Denne rapport er et resultatet af en aftale mellem Departement for Familie og Justitsvæsen, Grønlands Selvstyre og Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.
Forskningsprojektet, der ligger bag den, er finansieret af Selvstyret.(an 1994)

Du kan læse hele rapporten her:
Hjemløshed i Grønland
Her bringes et sammendrag:

Tre former for hjemløshed i Grønland
Hjemløshed kan have mange former. Selvom man definerer den omhyggeligt, vil der altid kunne findes variationer og blandinger af hjemløshed. Hertil kommer, at personer, der er ude i hjemløshed, ofte skifter fra en form for hjemløshed til en anden.

Uanset ovenstående, så er det relevant at afgrænse tre former for hjemløshed i Grønland. Vi vil i det følgende benævne dem:
  • Hjemløse
  • Genhusede
  • Boligløse

Hjemløse er personer, der ikke har et fast sted at opholde sig om natten.

Genhusede er personer, der er udsat fra deres bolig hos INI eller Iserit og har et rum i en genhusningsbolig. De har fast tag over hovedet, men den bolig, de bor i, giver ikke eller kun i meget begrænset omfang mulighed for privatliv og eget socialt liv. Det er heller ikke en bolig, de kan have fast. De må jævnligt flytte.

Boligløse er personer, der bor hos nogen, ofte familie eller venner, og som har en fast bolig at være i. De kan imidlertid ikke eller kun vanskeligt have et privatliv i boligen og ej heller eget socialt liv. Det kan også være usikkert hvor længe, de kan bo der.

I afgrænsningen af de tre former indgår nogle centrale mangler ved boligen, som gør, at man er ude i hjemløshed, når man bor der. Det er, når en person mangler et sted, hvor denne ikke har:
  • Fast beskyttelse mod vind og vejr
  • Mulighed for privatliv eller eget socialt liv
  • Sikkerhed for at kunne have sit bosted fremover

Hvis blot et af disse forhold mangler, er det tilstrækkeligt til at sige, at en person er ude i hjemløshed.

Ud fra denne afgrænsning af hjemløse ville det være naturligt at kalde alle, der er i en af de tre situationer for hjemløse. Det vil imidlertid kollidere med, at det er meget udbredt at bruge betegnelsen hjemløse om personer, der ikke har fast beskyttelse mod vind og vejr. Det vil derfor skabe sproglig forvirring at kalde alle for hjemløse.

Der mangler da et fælles ord for personer, der er hjemløse. Vi vil derfor i mange tilfælde anvende den lidt længere formulering: personer, der er ude i hjemløshed.

Udløser til og baggrund for hjemløshed
Når en person kommer ud i hjemløshed, kan det umiddelbart se ud som om, der er ét forhold, der netop udløser, at personen kommer ud i hjemløshed. Det er imidlertid oftest for simpelt blot at udpege ét forhold.

Når en person kommer ud i hjemløshed, er det normalt resultatet af et forløb af begivenheder. Det kan være begivenheder, der kommer til personen, og som personen ikke har megen indflydelse på. Det kan også være personens konkrete adfærd, der skaber begivenhederne.

Den begivenhed, der direkte fører ud i hjemløshed, kalder man normalt for udløseren (trigger, engelsk). Det kan f.eks. være manglende betaling af huslejen.

Det er imidlertid ikke kun de aktuelle begivenheder, der har betydning. Alle formes af de påvirkninger, man får gennem livet. En persons biografi kan derfor også have betydning for, om en person kommer ud i hjemløshed.

Hertil kommer, at samfundsmæssige forhold har betydning. I et område med f.eks. stor arbejdsløshed øges risikoen for at komme ud i hjemløshed.

Udløser, adfærd og biografi
Det var hos interviewpersonerne et stor spektrum af forhold, der udløste, at husstanden blev hjemløs. I flere tilfælde var der flere forhold, der spillede sammen, og hvor et af forholdene alene ikke ville have udløst hjemløshed.

En del af de forhold, der udløste hjemløsheden, var begivenheder, som personen ikke selv var ansvarlig for eller ikke alene ansvarlig for. Det var arbejdsløshed og skilsmisser. Det var dødsfald og sygdom.

Familieforhold havde direkte betydning i flere tilfælde. Der var familiegnidninger, der medførte, at to blev hjemløse. I den anden ende af spektret af familieforhold var der et stærkt familiesammenhold, hvor et familiemedlem hjalp et andet, selvom det medførte, at den, der hjalp, kom ud i hjemløshed. Alkohol og stofmisbrug har været udløsere til hjemløshed. I flere tilfælde var alkoholen dog mere en følge af andre forhold og et forsøg på at dulme en umulig situation.

I mange af situationerne, der udløser hjemløshed, har personen eller husstanden haft et normalt liv og haft egen bolig i mange år, hvorefter udefra kommende begivenheder bringer personen eller husstanden i en umulig situation.

I nogle tilfælde mistede personen sin gode 'orienteringssans' og skød problemerne til side og bragte sig, ved ikke at gøre noget eller gøre noget uigennemtænkt, tættere på udsættelse fra boligen.

Flytning til en anden by uden at have egen bolig har bragt enkelte ud i hjemløshed, når det viser sig, at de ikke kan få egen bolig, og det ikke er holdbart at bo hos familie i byen i længere tid.

Undersøgelsens metode giver ikke grundlag for at sige meget om, hvad personernes biografi har betydet. Der er dog to forhold, der træder frem. Flere havde været udsat for seksuelt misbrug. Det havde præget meget af deres tilværelse, og givet dem et lavere selvværd. Det sidste giver normalt større risiko for ikke at handle adækvat.

Det andet forhold er alkohol. Nogle var så præget af et alkoholmisbrug, at det styrede deres liv, og bragte dem i en større risiko for at komme ud i hjemløshed.

Flere havde dog som nævnt et forhold til alkohol, som mere var en følge af den situation, de blev bragt i. Alkohol kunne derfor ikke direkte siges at være en væsentlig baggrund for, at de kom ud i hjemløshed.

Livet som hjemløs
Når man er hjemløs, er man uden fast overnatningssted. Hjemløse har derfor en daglig opgave med at finde et sted at sove.

Overnatning
De hjemløse havde tre måder at overnatte på. Det var i det fri eller i opgange, og det var hos venner og bekendte. Endvidere havde de hjemløse i Nuuk mulighed for at overnatte i Nat-Varmestuen (Cáfe Kialaarfik).

Den første tid som hjemløs kunne være ekstra hård. Nogle forsøgte at leje sig ind på værelser, men det viste sig at være dyrt og uholdbart. I den første tid havde flere ikke et netværk af venner og bekendte, som de kunne besøge.

Usikkerheden om, hvor man skulle overnatte næste nat, skabte uro i sindet og tærede på kræfterne. Det var ikke altid lige til at komme til en ven eller bekendt. Nogle venner havde de måske brugt for mange gange, og nogle havde måske uformelt noget til gode, som de ikke kunne indfri. Opgangen, hvor de plejede at sove, kunne også være optaget.

Alle hjemløse i undersøgelsen havde venner og bekendte, som de kunne overnatte hos. Der var megen forskel på de relationer, de havde til disse venner og bekendte. Nogle havde en enkelt ven eller bekendt, og andre 5 til 10 venner. Oftest opsøgte en hjemløs disse venner og bekendte. Det var da typisk alene den hjemløse, der overnattede der. En fortalte, at overnatningen også kunne være en del af en fest, og hvor festen endte med overnatning, og der var mange, der overnattede.

Det var en uudtalt regel, at en hjemløs havde noget med, når han eller hun opsøgte venner og bekendte for at overnatte. Det var en del af besøgskulturen. Normalt skulle man have mad, alkohol eller hash med. Det var typisk en udgift på et par hundrede kroner og nogle gange mere. En fortalte, at han hos en bekendt normalt skulle have 3 klumper hash med. De kostede ca. 600 kr. En blev en aften, hvor han ikke havde noget med, spurgt om, hvornår han gik.

Der var dog variationer i forventningen til, hvad man skulle have med. En fortalte, at han havde flere gode venner, og det var venner, der ikke krævede, at han havde noget med. Han gav så ind imellem bidrag til deres husholdning, når han havde penge, og de havde brug for det. For ham var de dårlige venner nogen, der krævede at han altid havde noget med. En anden fortalte, at han betragtede det som vennebesøg, hvor han gav venskab til dem, han besøgte. Han havde oftest penge nok til at have noget med.

Der var i overnatningen hos venner og bekendte en gensidighed, men da den hjemløse var den, der var mest afhængig af relationen, kunne det udnyttes af den, der havde lejligheden til at 'forvente' mere end den hjemløse kunne klare.

De venner og bekendte, der lod hjemløse overnatte, var ofte personer, der havde et stort alkoholforbrug eller stofmisbrug. Derfor indebar besøg hos venner og bekendte, at den hjemløse måtte drikke eller ryge med. Det var ikke alle, der altid havde lyst til det, men det var svært at være udenfor, når man var på besøg.

De hjemløse, der brugte varmestuen, satte stor pris på at have et sted, hvor de kunne sove uden at skulle være afhængige af venner og bekendte. Selvom der nogle gange ikke var plads i varmestuen, så var det lettere at komme til venner og bekendte, da vennerne så vidste, at de ikke kom og bad om overnatning i flere dage. Varmestuen gav dem også mulighed for bad, og de havde en hylde, hvor de kunne opbevare deres ting om dagen.

Dagligdagen
Det kunne også være en opgave at have steder, hvor de kunne være om dagen. De fleste ville helst være diskrete i byen og ville ikke vise, at man var hjemløs. Steder, hvor der var varmt og hvor man diskret kunne være, var foretrukne steder. Det var f.eks. cafeer, bibliotek, forhal til idrætshal.

Hvis man lavede husflidsarbejde og havde et værksted, så fungerede det som opholdssted om dagen.

Hvis man ikke havde nogen steder at have sine ting, måtte man bære på dem. Det satte grænser for, hvor mange ting man kunne have. Nogle efterlod derfor nogle 'soveting’ i den trappeopgang, de normalt sov i.

De hjemløse holdt sig typisk for sig selv om dagen. De kendte ofte ikke de andre hjemløse, og det var sjældent, at de gik rundt som gruppe, og da højst to og to.

De kunne opleve at blive tiltalt på en stigmatiserende måde. En blev groft overfaldet og mente, at det alene skyldtes, at han var hjemløs.

De hjemløse havde især to måder at få indtægter på. Den ene var gennem ydelser fra det offentlige. Den anden var gennem husflidsarbejde. Det var oftest fremstilling af figurer i fedtsten eller rensdyrgevir.

De, der lavede husflidsarbejde, kunne godt tjene, så de havde nok til at klare sig. Nogle havde klaret sig økonomisk rigtig godt indtil den økonomiske krise. De fleste hjemløse havde børn. De havde meget forskellige relationer til dem. For flere af dem betød børnene rigtig meget. Nogle havde jævnligt kontakt med børnene over telefonen. En mødte dem i byen og ofte efter aftale.

Enkelte havde ikke kontakt med deres børn. En havde barn i Danmark, som han ikke havde nogen kontakt med og heller ikke havde interesse i at have kontakt med. En havde flere børn i Grønland, hvor det var en stor smerte, at han ikke havde kontakt med dem.

Livet som genhuset
Hvis en lejer bliver sat ud af sin bolig af INI eller Iserit, får husstanden tilbudt ophold i et rum i en lejlighed, hvor man så deler køkken og bad med de andre, der bor i lejligheden. Er man enlig, skal man måske dele rum med en anden eller to.

Udsættelsesproceduren
Ved udsættelsen møder fogeden op sammen med en fra boligselskabet. Oftest har de en låsesmed med.

Husstanden får at vide, at de skal forlade lejligheden, og at de kan tage ophold i et rum i en genhusningsbolig. Deres lås bliver udskiftet. De kan så efterfølgende i nogle dage låne en nøgle til lejligheden hos boligselskabet i dets åbningstid og så tømme lejligheden.

De får normalt at vide, at de ikke kan have deres indbo med, men kun de mest nødvendige ting, så de kan fungere.

De får tilbudt, at deres indbo kan opbevares i en container eller på anden måde i tre måneder. Efter tre måneder skal de selv betale for leje af containeren. Betaler de ikke, bliver deres indbo uden varsel smidt på dumpen.

Udsættelsen koster på flere måder
Udsættelsen kostede beboerne på flere måder. Det var for det første et stort tab i den daglige livskvalitet at miste den bolig, der havde været rammen om et hjem. Det var for de fleste følelsesmæssigt hårdt.

Det kostede også mistet indbo. Mange havde ikke råd til efter tre måneder at betale for at have det opbevaret i en container. For de fleste, der talte om tabet, var det tabet af ting og sager som havde personlig værdi, der ramte hårdt. Det var f.eks. minder om børnene. Det var ting, man havde været glad for, et bord, et billede m.m. Det var ting, der havde bidraget til, at det var et hjem, og de kunne ikke have dem med. En del af det mistede indbo ville de udsatte husstande senere skulle bruge penge på at genanskaffe.

Det kostede dem også i forhold til boligselskabet. Hvis man havde boet i sin lejlighed i mindre end godt 7 år, skulle man betale for en del af istandsættelsen. Havde man slidt ekstraordinært, blev det takseret til misvedligeholdelse, og det skal husstande betale fuldt ud.

De fysiske rammer
De fleste genhusningsboliger ligger i den dårligste del af boligmassen. I en by var det f.eks. i en blok, der stod foran nedrivning. Det er dog ikke alle genhusningsboliger, der hører til i den dårligste del af boligmassen. Som udgangspunkt fik en husstand ét rum. Familier med børn fik normalt også kun ét værelse. I et tilfælde boede en familie med to voksne og 7 børn og unge i et værelse. Enlige delte i nogle tilfælde værelse med andre enlige af samme køn.

Det var meget forskelligt, hvor mange beboere der var i genhusningsboligerne. I nogle var der eller havde der været 13-15 personer. Der var genhusningsboliger, hvor der kun var én husstand. Der var også genhusningsboliger, hvor der nok var flere husstande, men hvor en eller flere af husstandene stort set ikke var i boligen.

Flytninger hver tredje måned
I INI's genhusningsboliger skal alle beboere flytte til en anden lejlighed hver tredje måned. (Det er ikke aktuelt i Iserit's genhusningsboliger, idet beboerne kun kan bo der i maksimalt 3 måneder).

Dette tilbagevendende skift af bosted var den alt overskyggende belastning for beboerne i deres liv i genhusningsboligerne. De var hele tiden på vej til et andet sted.

Det var ikke kun et nyt fysisk sted, de skulle til. De skulle også til et sted med nye medbeboere. Flere havde dårlige erfaringer med bofæller fra tidligere. De vidste, at de beboere, de ville komme til at bo sammen med, kunne få afgørende betydning for deres dagligdag. Hertil kom, at det var krævende hver gang at skulle bygge vaner og rutiner op samme med nye mennesker.

Nogle havde også oplevet, at den bolig, de til flyttede til, havde været meget snavset og ulækker. Den havde været så snavset, at de ikke bare kunne flytte ind. Det var ikke kun nedslående. Det havde også krævet, at de brugte en dag eller to på at gøre rent og måtte købe en stor mængde rengøringsmidler.

Hertil kom, at der ofte var stor usikkerhed om, hvor de skulle flytte hen og undertiden også om hvornår. De var hele tiden på vej, men vidste ikke hvorhen. De fik først information om, hvor de skulle flytte hen den dag, de skulle flytte, når de hentede nøglerne til det nye sted på INI's kontor.

Alle disse forhold gjorde, at genhusningsboligen manglede den stabilitet, der skulle til for, at den blot i nogen grad kunne opleves som et hjem. Ustabiliteten gjorde også, at det blev en psykisk belastning for mange at bo der.

Beboersammensætningen
For beboerne havde de andre beboere som nævnt ovenfor stor betydning for, hvordan det var at bo i en genhusningsbolig.

I de fleste tilfælde fandt beboerne ud af at fungere sammen, men der var nogle beboersammensætninger, som ikke fungerede sammen.

Der var flere tilfælde, hvor det åbenlyst ikke fungerede. Det var f.eks., når beboere, for hvem alkoholen var en vigtig del af deres dagligdag, og beboere, der havde et liv med arbejde eller blot ikke drak, boede i samme genhusningsbolig.

Børnene
Der var flere familier med børn og unge i genhusningsboligerne. Der var flere problemer forbundet hermed.

Der var generelt ikke plads i genhusningsboligerne til, at børn og unge kunne udfolde sig. Der var meget lidt plads i det værelse familierne havde, og der var oftest ikke noget fællesrum.

Der var eksempler på, at børn og især de unge blev stigmatiseret. Et sted ville de andre børn ikke lege med dem.

I et tilfælde var en pige blevet udsat for krænkende adfærd fra en mandlig beboer. I en af familierne havde en af de unge forsøgt at tage livet af sig, ifølge moderen på grund af deres boligforhold.

Det var svært for familier med børn, der boede sammen med beboere, der drak.

Det praktiske
Når man boede flere husstande i en lejlighed, var der en hel del funktioner, som krævede, at beboerne fungerede sammen. Det var ekstra krævende, fordi det var beboere, der ikke selv havde valgt at bo sammen. Det var også krævende, at de hver tredje måned skulle få lejligheden til at fungere med nye medbeboere.

De fleste steder kunne man finde ud af at deles om brug af køkkenet uden væsentlige problemer. Det krævede nogle gange, at man aftalte, hvornår man brugte køkkenet. Det var vanskeligere at få rengøringen af fællesarealerne til at fungere. Nogle steder fik man lavet en aftale om at fordele opgaverne, men det fungerede sjældent. Det endte som regel med, at det var én, der tog sig af bestemte opgaver.

Livet sammen med de andre
Der var steder, hvor man havde det godt sammen og hjalp hinanden. Nogle steder var samværet i høj grad præget af, at der blev drukket. En fortalte, at de nok hyggede sig sammen, men at det mest var et overfladisk samvær.

Der kunne i en genhusningsbolig udvikle sig magtrelationer, hvor en eller få satte reglerne for livet i boligen. Et sted havde det udviklet sig til, at en af beboerne var bange for at være der. Hun blev på sit værelse, når en bestemt familie var i lejligheden.

I lejligheder, hvor alkohol var en væsentlig del af samværet, kunne det være vanskeligt ikke at deltage i drikkeriet. Nogle oplevede derfor, at de drak mere end de ellers ville have gjort.

For beboere, der havde arbejde, børn og unge, var det et stort problem, når nogle beboere brugte lejligheden til at 'feste i'. Det kunne indebære, at der blev støjet og spillet musik til langt ud på natten, og det sådan, at det var umuligt for andre at sove.

Det betød, at nogle beboere klart opdelte beboerne i to grupper: dem, der drak hensynsløst, og dem, der tog hensyn eller ikke drak.

Privatliv og hverdagsliv
Hverdagslivet var præget af, at beboere i genhusningsboligerne ikke havde meget rum til privatliv. Der var dog stor forskel. Der var god plads, hvis man boede i en bolig, hvor husstanden i praksis var den eneste, der boede der. Der var boliger, hvor nogle af beboerne stort set ikke var der, fordi de opholdt sig andre steder, f.eks. hos en kæreste, eller var ude at fiske.

Boede man i en bolig, hvor der boede 10-15 andre, så var der ikke meget plads. Boede man 2 eller 3 i samme rum, så var det også svært med privatliv. Der var husstande, der boede i rum, som blev brugt som gennemgangsrum. Det gjorde det svært at have et privatliv. I nogle tilfælde havde beboerne hængt et gardin eller lignende op for at få lidt afskærmning til et privatliv. Selvom man f.eks. havde mulighed for at trække sig ind på sit værelse, så gjorde de mange mennesker i lejligheden, at beboerne oplevede det som trangt.

Nogle brugte naturen som et fristed, hvor de kunne være sig selv. Hvis de var en familie med børn, så var naturen et sted, hvor familien kunne være sig selv.

Det manglende rum til privatliv indebar også, at det var svært at have et socialt liv i boligen. Flere ville gerne kunne have familie og børnebørn på besøg, men det var ikke muligt.

Arbejde
Der var flere af de genhusede, der havde arbejde, men der var også nogle, der fortalte, at det var svært at have arbejde, når man boede i en genhusningsbolig. Nogle havde mistet deres arbejde, mens de boede der.

Når man delte rum med nogen, kunne det være svært at holde en dagsrytme, der var nødvendig for at passe et arbejde. I en del tilfælde skyldtes det et alkoholiseret miljø i boligerne. Det var svært at holde sig udenfor, når der blev drukket, og det gjorde det for nogen svært at passe et arbejde.

Alkohol
Der var flere, der fortalte, at de drak mere, efter de var flyttet i en genhusningsbolig. Det kunne være for at dulme situationen i genhusningsboligen og tabet af egen bolig. Det var som nævnt ovenfor også for at være med i miljøet i lejligheden, når man var sammen.

Det var ikke alle steder, at alkohol var en væsentlig del af miljøet i genhusningsboligerne.

Hjælp fra venner og familie
De, der bor i genhusningsboliger, er alle husstande, der ikke flyttede til familie og venner, da de blev sat ud af deres lejlighed. Der var to gennemgående grunde hertil. Den ene var, at man ikke havde plads til, at de kunne bo der. Den anden var, at man ville miste for meget i boligsikring, hvis det flyttede ind.

Der var stor forskel på, hvilken hjælp beboerne i genhusningsboligerne fik fra venner og familie.

Der var nogen, der indimellem overnattede hos et familiemedlem for at få lidt privatliv. Der var børn, der boede hos familie i længere tid.

Flere fik hjælp, når de skulle flytte hver tredje måned. Nogle havde adgang til at få vasket tøj hos familie eller en ven.

Livet som boligløs
Personer, der bor hos familie eller en ven, er ramt af hjemløshed, da de bor på en måde, hvor de ikke har mulighed for privatliv og eget social liv, og/eller hvor det er usikkert, hvor lang tid de kan blive boende. De får her betegnelsen boligløse.

Der findes ikke tal på, hvor mange der bor hos familie eller venner og på en måde, så de kan siges at være boligløse. 60 % af dem, der bliver udsat fra deres bolig, vælger ikke at flytte til en genhusningsbolig (se afsnittet ”Realiserede udsættelser”, side 186). I perioden 2005-12 har der i gennemsnit hvert år været 95 udsatte husstande, som valgte ikke at flytte til en genhusningsbolig. Der er ingen data for, hvor de flyttede hen. Mange er sandsynligvis flyttet til familie eller venner.

Gensidig nytte
Når nogen boede hos familie eller venner, havde det betydning, om begge parter havde nytte ved at bo sammen.

Der var to typer familierelationer, hvor den gensidige nytte havde forskellig karakter.

Den ene var i familier, hvor økonomi og praktiske gøremål var opgaver, som den samlede familie i boligen klarede og uden væsentlig fokus på, hvem der ydede hvad. Det var stærke bånd. En opgav f.eks. sin bolig for at tage hjem og hjælpe sine forældre i en økonomisk svær situation.

I den anden type var gensidigheden afgrænset til bestemte gøremål. Det var her helt afgørende, at den person, der flyttede ind, ikke skabte for meget besvær, og at personen også bidrog med noget. Hvis denne gensidighed blev for skæv, blev det usikkert, om personen kunne bo hos familien eller vennen i længere tid. Det kunne være skævhed i ydelser til husholdningen, hjælp til at passe børn m.m.

Familiens ansvar
Der var flere, der som familie følte et ansvar for familiemedlemmers liv og bidrog med hjælp. Der var familier, hvor de levede mange sammen i en lejlighed. Der var bedsteforældre, der husede børnebørn.

Der var imidlertid også eksempler, hvor et ansvar for andre familiemedlemmer ikke blev praktiseret. Det kunne være på grund af visse og uspecificerede uoverensstemmelser og et forskelligt forhold til alkohol.

Der var dog to fremtrædende grunde til, at ansvaret ikke blev praktiseret. Den ene var, at der ikke var plads i lejligheden. Den anden var, at det kostede i mindre boligsikring.

Ikke være til belastning
Mange, der var ude i hjemløshed, sagde, at de ikke ville være til belastning for familien. Det var i nogle tilfælde udtryk for en stolthed og et ønske om at kunne klare sig selv. Ofte blev det også sagt som resultat af en nøgtern iagttagelse. De kunne se, at de ville være til belastning, hvis de flyttede ind. De kunne også se, at det ville være en belastning, som deres relation til familien ikke ville kunne klare. Mange havde derfor heller ikke spurgt.

Der var især – som ovenfor nævnt – to forhold, som gjorde, at de ville være til belastning. Den ene var, at der ikke var plads hos familie og venner. De havde ikke megen plads og deres børn krævede også plads.

Det andet forhold var boligsikringsreglerne. De ville medføre, at dem, de flyttede ind hos, ville få et markant lavere beløb i boligsikring. Flyttede de ind, ville de derfor blive en økonomisk belastning.

Muligheder for at komme ud af hjemløsheden
De, der var ude i hjemløshed, havde meget forskellige muligheder for at komme ud af deres hjemløshed.

De fleste af de interviewede havde et ønske om at komme ud af hjemløsheden. For nogle var det imidlertid en så fjern mulighed, at de ikke havde klare tanker om, hvordan de skulle komme ud af den. Enkelte havde det ok med at leve i hjemløshed, men ville dog, når de blev spurgt, gerne have egen bolig.

De fleste i genhusningsboligerne havde gæld til boligselskabet og kunne ikke få en ny bolig hos selskabet, før gælden var betalt. Nogle havde siddet i deres tidligere bolig i mange måneder uden at betale husleje. De havde derfor oparbejdet en stor gæld. Mange havde en gæld på 30-60.000 kr., og en enkelt havde en gæld på 100.000 kr.

De, der havde et arbejde, var i de fleste tilfælde i gang med at betale af på gælden. Nogle havde fået den afviklet. De, der var uden arbejde, havde stort set alle sat tilbagebetalingen i bero. De havde derfor ikke udsigt til at få egen bolig inden for en overskuelig tid.

Lange ventelister var også en hindring for at få en ny bolig. Der var dog stor forskel på hvor lang ventetid, der var i de forskellige byer. I Nuuk indebar de lange ventelister, at tiden, der kunne gå, var uoverskuelig. 5-10 år og måske mere blev nævnt af de genhusede. Tal for hvor mange, der anvises fra den almindelige venteliste, viser også, at Nuuk skiller sig markant ud ved at anvise meget få (se ”Nuuk og de andre byer”, side 195).

For de fleste var det usikkert, hvornår de ville få en bolig, uanset om der var lange eller korte ventelister.

Usikkerheden og det udsigtsløse gjorde, at det at få en bolig blev noget, der for mange var noget uvirkeligt.

Stort set alle vidste godt, at de skulle være skrevet op til ventelisten, men mange i genhusningsboligerne var ikke skrevet op. Det var ikke altid, at de kunne svare klart på, hvorfor. Det virkede flere gange, som var det en følge af, at det var uvirkeligt for dem, at de kunne få egen bolig. Nogle regnede med, at de først ville skrive sig op, når de havde betalt deres gæld. For nogle var de 100 kr., det kostede om året for at stå på ventelisten, mange penge, som de foretrak at spare.

Flere, der var ude i hjemløshed, oplevede, at der forsvandt (blev nedrevet) boliger, som de kunne betale, og at det, der blev bygget, var for dyrt til, at de kunne bo der. De havde derfor et udtalt ønske om, at der blev bygget boliger, som de kunne betale.

Ønsker
De hjemløses, genhusedes og boligløses ønsker til deres fremtid var naturligt farvet af den situation, de var i, og af de mangler, de oplevede.

Der var to svar, som næsten alle gav, til et spørgsmål om, hvad det ville betyde for dem, hvis det her og nu fik tilbudt en bolig.

Det ene var, at det ville være dejligt at kunne være sig selv. Det blev sagt på flere måder og mange udtrykte ønske om at kunne have et privatliv og et sted, hvor de kunne være sig selv. For nogle lå der i det at kunne være sig selv også en forestilling om at have rum til at udfolde sig.

Det andet svar, som næsten alle gav, var et ønske om at kunne have eget socialt liv. Det var især et ønske om at kunne have familie på besøg, og med vægt på et ønske om at kunne have børn og/eller børnebørn på besøg. Der var også andre ønsker. For nogle var det ønsket om et arbejde, der pressede sig på.

For nogle var svaret tæt forbundet med det, de gerne ville være fri for i deres situation. Fra dem, der var genhuset, var der et stærkt ønske om ikke at skulle flytte hver tredje måned.

Nogle havde en forhåbning om, at de ville drikke mindre, hvis de fik deres egen bolig.

Der var også nogle, der havde et ønske om, at der blev bygget flere boliger. De svar, som mange gav til et spørgsmål om, hvad de ville sige, hvis de nu fik tilbudt en bolig, var for de fleste udtryk for en stor glæde og for, at det ville være fantastisk, og samtidig udtryk for, at det var uvirkeligt.

En, der havde fået sin egen bolig, sagde: ”....Det er lang tid siden, at jeg har kunnet være uden, at der kommer nogen. Og nu behøver jeg ikke at spørge nogen...Det er fantastisk. Jeg ved ikke hvad...Jeg er i live...Jeg har mit eget kongerige”.

Samfundets rammer og dets ageren
Boligmarkedet i Grønland omfatter godt 23.000 boliger, hvoraf godt halvdelen er offentligt ejede og administreres af boligselskaberne INI og Iserit. Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 fastlægger de overordnede principper for fordeling af ledige lejemål; her har hensynet til samfundets kernefunktioner afgørende vægt, idet den boligsociale, den almindelige og ønskeventelisten udgør de lavest prioriterede kategorier. Gennem perioden 2005- 2012 har fordelingen til de forskellige kategorier været nogenlunde konstant med ca. 1200 anvisninger årligt til den almindelige venteliste, 600 til personaleventelisten, godt 200 til den boligsociale anvisning og godt 100 årlige anvisninger pga. renoveringer. Siden 2010 er anvisningerne til den almindelige venteliste reduceret markant (knap 30 %). Den almindelige venteliste anviser klart hovedparten af de ledige lejemål undtagen i Nuuk, hvor anvisninger til personalebrug udgør største kategori. Kun hver fjerde anviste bolig går til den almindelige venteliste.

Hvert år udsættes et antal beboere fra deres bolig, primært på grund af huslejerestancer: Der fremsendes årligt godt 23.000 førstegangsrykkere (påkrav), hvoraf hver femte modtager et ophævelsesbrev (2. rykker). Af disse bliver ca. 100 udsat af deres bolig, hvoraf omkring halvdelen tager mod et tilbud om genhusningsbolig. Tallene varierer fra år til år.

Fordelt på byer varierer omfanget af udsættelser betydeligt; der er som ventet flest udsættelser i den største by Nuuk (265 udsættelser i perioden 2005- 12). Der er derfor foretaget en standardisering pr. 1000 boliger, hvorved omfanget kan sammenlignes på tværs af de enkelte byer: De to byer på Østkysten ligger relativt højt, tæt fulgt af de sydlige byer (dog undtaget Qaqortoq). Nuuk og Ilulissat har et relativt lavt niveau for udsættelser. Flere har boet i årevis i genhusningsboligerne på grund af restancer.

Der bruges mange ressourcer på rykkerskrivelser, politibreve, koordinerende møder m.m. og selve udsættelsesforretningerne, der ofte ender med at lejeren indfrier restancen og bliver boende. Såfremt ressourcerne kunne anvendes på de ’tungere’ sager, kunne de egentlig udsættelsestruede hjælpes bedre. Der gøres en betydelig indsats fra kommunernes side for at redde udsættelsestruede lejere; en del er berettigede til boligsikring og kan således indfri restancen, andre får lavet handleplaner for at sikre en ’genopretning’ af deres økonomi. Uden denne indsats ville udsættelserne være betydeligt større.

Den boligsociale anvisning sker på baggrund af henvendelse til kommunen, der tildeler boliger til personer med særlige behov. Der er uklarhed omkring reglerne for den boligsociale anvisning; størstedelen af kommunerne mener, at hver fjerde eller femte ledige bolig skal tilbydes kommunerne til dette formål. I INI a/s fastslås det, at denne kategori går forud for den almindelige venteliste og ønskeventelisten, samt at kommunerne ved henvendelse vil blive prioriteret over de to nævnte ventelister. Men samtidig indebærer det, at kommunerne skal finansiere depositum og den første måneds husleje.

Ventetiden på en almindelig bolig er lang i de store byer og især i Nuuk; det betyder, at mange, der flytter til byen, ikke har mulighed for at finde bolig og derfor bor hos familie, venner eller bekendte. Det kan være en usikker boligform, men viden om omfanget og dets betydning er begrænset. En optælling på grundlag af Grønlands statistiks folkeregister viser dels, at omfanget af personer med uoplyst adresse har været stigende fra 1994 og frem til 2010, hvorefter det er aftaget noget i Nuuk, mens niveauet er uændret i Sisimiut, Ilulissat og Qaqortoq, dels at antallet af mænd, især midaldrende og ældre mænd, uden oplyst adresse er væsentligt større end antallet af kvinder i samme situation.

Omfangsanalyse
Det er ikke muligt at få et dækkende tal for hvor mange, der er ude i hjemløshed. Hertil rummer hjemløshed for mange forskellige former for hjemløshed, og personer, der er ude i hjemløshed, kan ofte vanskeligt sikkert klassificeres som hørende til en bestemt form.

Antallet af personer, der er registreret uden fast bopæl, er den bedste tilgængelige indikator på hvor mange, der er hjemløse og boligløse. Der er siden 2010 registreret ca. 600 uden fast bopæl i hele Grønland. Det er en indikator på størrelsesordenen og ikke et dækkende tal, og det rummer et stort spektrum af hjemløshed. Der kan specielt være stor forskel på, hvilken grad af hjemløshed forskellige måder at bo hos familie og venner rummer (boligløse). Der kan også være personer i denne gruppe, der reelt ikke er ude i hjemløshed.

Hertil kommer, at der i 2012 var ca. 250 personer, der var genhuset. Der er endvidere uden tvivl boligløse, der er registreret med en bopæl. De skal da lægges til ovenstående tal.

Disse tal skal ses i lyset af, at mange (de fleste) kun er ude hjemløshed i en afgrænset periode. Det betyder, at der over en årrække er betydeligt flere, der vil være ude i hjemløshed, end tallet for ét år angiver.

Antallet af udsættelser er forholdsvis stort og er en indikator på, at mange årligt kommer ud i hjemløshed. Der er i gennemsnit årligt udsat 150 husstande fra 2005-2012. Hertil kommer, at husstande også kommer ud i hjemløshed uden at blive udsat, f.eks. i forbindelse med skilsmisse. Samlet betyder det, at mange nye hvert år kommer ud i hjemløshed.

Der er stor forskel på, hvor hurtigt husstande kommer ud af hjemløsheden. Tallene tyder på, at nogen kommer meget hurtigt ud, mens nogen modsat kan være ude i hjemløshed i mange år.