Indsigt: §36-spørgsmål: Huslejestigning i de offentligt ejede udlejningsboliger

§36-spørgsmål: Huslejestigning i de offentligt ejede udlejningsboliger

§36 Spørgsmål til Landsstyret: Hvor stor en huslejestigning pr. måned påtænkes i de offentligt ejede udlejningsboliger?

Torsdag d. 15. oktober 2009
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Emnekreds: Boliger, Landstinget paragraf 36 spørgsmål.

Spørgsmål til Landsstyret: Hvor stor en huslejestigning pr. måned påtænkes i de offentligt ejede udlejningsboliger?

Begrundelse:
I de sidste dage er det kommet frem at der er planer om at forhøje huslejen i de offentligt ejede udlejningsboliger, blandt andet på grund af hærværk og graffiti i disse ejendomme.

I forbindelse med fremlæggelse af planlagte huslejestigninger nævner Landsstyremedlemmet for boliger intet om hvor stor en huslejestigning der påtænkes, hvorfor beboerne i disse udlejningsejendomme naturligt må føle sig utrygge ved situationen. Især når vi ved at huslejen for familier der bor i énfamiliehuse for ganske nyligt er forhøjet med 51%.

På baggrund af nævne årsager vil jeg gerne have en klar melding om hvor stor en huslejestigning der påtænkes i de offenligt ejede udlejningsboliger?

Huslejestigning i de offentligt ejede udlejningsboliger
Kære Karl

Lad mig indledningsvis takke dig for det rejste spørgsmål, der giver mig lejlighed for at et belyse sagen. Det er en kendsgerning, at huslejen blev fastfrosset sidste år, hvilket har bevirket at en række af Selvstyrets boligafdelinger har en særdeles anstrengt økonomi. Samtidig en er række boligafdelinger plaget af hærværk og massive affaldsproblemer. Begge dele er områder der sætter boligafdelingernes økonomi yderligere under pres.

For at undgå for høje huslejestigninger i Selvstyrets etageejendomme, er A/S Boligselskabet INI i samarbejde med Selvstyrets administration anmodet om at foretage en række vurdering, der skal understøtte at huslejestigningen vil være på et absolut minimum og i øvrigt skal bygge på en solidarisk udligning.

Beregningsmetoden til huslejefastsættelsen har været under vurdering, og den er fundet for administrativ tung og uhensigtsmæssig. I den forbindelse har Selvstyrets administration bistået af såvel Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Deloitte som A/S Boligselskabet INI, anbefalet implementering af en mere ensartet husleje, således at der ikke bliver en vilkårlig forskel på den del af huslejen, der anvendes til drift, vedligeholdelse og henlæggelser.

Implementeringen vil medføre en opkrævning af en gennemskuelig husleje, der bygger på ensartede gennemsigtige principper og som samtidig sikrer, at der er den fornødne kapital tilstede til at gennemføre de nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Det er Naalakkersuisuts forventning at huslejestigningen vil kunne udmeldes inden udgangen af november måned og at den i øvrigt ikke vil overstige 5,5 pct.

Med venlig hilsen
Jens B. Frederiksen