Kontante udgifter til aktieselskaber

Selskabets lånoptagelse vil skulle godkendes af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut.
Selskabet kan efter godkendelse af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut vælge at indgå i partnerskaber med private aktører, såfremt det af bestyrelsen vurderes at kunne fremme anlægsarbejderne og dermed sikre en bedre økonomi.

Søndag d. 17. september 2017
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Emnekreds: Finanslov, Kalaallit Airport.

Hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber

I det omfang Landskassen modtager ekstraordinære indtægter i form af udlodninger, udbytter, salg af aktier, engangsafgifter, tilbageførsler af mindreforbrug på anlægsprojekter på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden eller anden tilsvarende form for engangsindtægt, bemyndiges Naalakkersuisut til at anvende sådanne som kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S. Den politiske beslutning om sådanne ekstraordinære indtægters indtægtsførelse og udgiftsførelse sker samtidig.

Naalakkersuisut bemyndiges endvidere til at tegne aktiekapital i selskabet med et beløb der modsvarer værdien af og berigtiges ved apportindskud af et, flere eller alle Grønlands Selvstyres bestående lufthavnsanlæg i Nuuk, Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq med tilhørende faste ejendomme, tekniske anlæg og løsøre eller dele deraf. Fysisk overtagelse af apportindskud kan finde sted senere end kapitalforhøjelse ved apportindskud. Alternativt kan Naalakkersuisut forpligte selskabet til at udleje de nuværende lufthavnsanlæg i Ilulissat og Nuuk vederlagsfrit eller mod betaling til Grønlands Selvstyre.

Naalakkersuisut bemyndiges til at tegne en kapitalforhøjelse i Kalaallit Airports A/S. Kapitalforhøjelsen kan tegnes til kurs 100 eller en af Naalakkersuisut bestemt højere kurs.

Dokumenter, lånedokumenter, udskrifter og attester m.v., som udfærdiges i forbindelse med Kalaallit Airports A/S’ finansiering, drift og anlæg fritages for stempelafgifter til det offentlige. Stempelfritagelse omfatter tillige eventuelle overdragelser af bestående lufthavnsanlæg i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq med tilhørende faste ejendomme, tekniske anlæg og løsøre ved apportindskud heraf.

Naalakkersuisut kan i et landsplandirektiv fastsætte de nærmere bestemmelser for anlæg af de nye lufthavne med tilhørende infrastruktur, faste ejendomme og tekniske anlæg og Naalakkersuisut kan beslutte, at et landsplandirektiv med detaljerede bestemmelser for et delområdes anvendelse til anlæg af ny lufthavn i Ilulissat, Nuuk eller Qaqortoq med tilhørende infrastruktur, faste ejendomme og tekniske anlæg skal have retsvirkning som en kommuneplan.

Generalforsamlingen i Kalaallit Airports A/S skal godkende selskabets optagelse af lån og indgåelse af aftale om inddragelse af andre ejere i selskabet eller indgå partnerskaber med private aktører.

Bemærkninger til tekstanmærkning til hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut mulighed for at foretage kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S. Kapitalindskud sker ved kapitalforhøjelse.

Før eller i forbindelse med eventuelle overdragelser af lufthavnsanlæg til Kalaallit Airports A/S, skal der udarbejdes et forslag til finansiering af underskudsgivende drift af lufthavne og heliporte, der i dag finansieres via krydssubsidiering i Mittarfeqarfiit. Det forventes at ske i sammenhæng med udarbejdelsen af et forslag til ny takststruktur for Mittarfeqarfiit, som afspejler indfasningen af den kommende lufthavnsstruktur.

Kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S forventes særligt relevant i de tilfælde, hvor Landskassen modtager ekstraordinære udbytter, udlodninger e.l. fra andre helt eller delvis selvstyreejede aktieselskaber eller oppebære indtægter i form af engangsafgifter i forbindelse med omlægning af pensionsforsikringsordninger, mindreforbrug på anlægsprojekter jfr. hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden, m.v.

Som ekstraordinære udbytter, udlodninger e.l. anses indtægter, der overstiger indtægtsbevilling på finanslov.

Tekstanmærkningen giver herudover Naalakkersuisut mulighed for at indskyde en flere eller alle lufthavne eller dele deraf i selskabet som apportindskud. Apportindskuddet kan kombineres med en betingelse om tidsmæssig forskydning af den fysiske overtagelse eller om vederlagsfri udlejning til Grønlands Selvstyre, alt afhængig hvad der er mest hensigtsmæssigt, herunder i forhold til finansiering af lufthavnene.

Selskabets lånoptagelse vil skulle godkendes af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut.

Selskabet kan efter godkendelse af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut vælge at indgå i partnerskaber med private aktører, såfremt det af bestyrelsen vurderes at kunne fremme anlægsarbejderne og dermed sikre en bedre økonomi.


Du finder ovenstående tekst i Forslag til Finanslov for 2018 på side 27:
Forslag til finanslov for 2018