Kvoter for visse arter i 2013 i Øst- og Vestgrønland

Landsstyret har efter høring af aktører indenfor fiskerierhvervet, herunder anbefalinger fra Naturinstituttet, den 12. november 2013 vedtaget kvoter for hellefisk, skolæst, bundlevende rødfisk, pelagisk rødfisk, helleflynder, havkat, lodde, blåhvilling, sild, makrel, guldlaks, istorsk, polartorsk, kammuslinger og torsk for 2013.

Onsdag d. 14. november 2012
Landsstyret
Emnekreds: Fiskeri.

Indholdsfortegnelse:
Hellefisk
Polartorsk / Istorsk
Stor rødfisk (Sebastes marinus) og Dybhavsrødfisk (Sebastes mentella) på kontinentalsoklen og skråningen
Pelagisk rødfisk
Lodde
Blåhvilling / Sild / Makrel / Guldlaks
Kammuslinger
Torsk
Generelt om forsøgsfiskeri


Landsstyret har efter høring af aktører indenfor fiskerierhvervet, herunder anbefalinger fra Naturinstituttet, den 12. november 2013 vedtaget følgende fastsættelse af kvoter for hellefisk, skolæst, bundlevende rødfisk, pelagisk rødfisk, helleflynder, havkat, lodde, blåhvilling, sild, makrel, guldlaks, istorsk, polartorsk, kammuslinger og torsk for 2013:

Hellefisk
Den biologiske rådgivning i forhold til det kystnære fiskeri efter hellefisk i områderne Upernavik, Uummannaq samt Diskobugten er toårig og gives således for årene 2013 og 2014. I forhold til området Diskobugten anbefales det, at kvoterne fastholdes på samme niveau som i 2012. For området Uummannaq er den biologiske anbefaling øget fra et fiskeri på maksimalt 5.000 tons i 2012 til 6.000 i 2013/2014. Endelig er der som noget nyt rådgivning for området Upernavik. Det dette område anbefales et fiskeri i 2013-2014 på maksimalt 6.300 tons. Derfor fasteholdes kvoterne på samme niveau som i 2012.

Inden for det havgående fiskeri efter hellefisk har bestanden udviklet sig stabilt i Davisstrædet, og på den baggrund er den biologiske rådgivning for den grønlandske del af området fastholdt på samme niveau som i 2012. Således kan der ifølge rådgivningen i 2013 fanges 7.000 tons hellefisk i den grønlandske del af Davisstrædet, uden at det på længere sigt skulle påvirke bestanden i negativ retning. Hvad angår Baffin Bugten er den biologiske rådgivning også uændret i forhold til 2012. Med hensyn til det østgrønlandske område er tidligere i 2012 indgået en forvaltningsaftale om den fælles bestand mellem Grønland og Island. Den grønlandske del af den samlede biologiske anbefaling er 9.800 tons i 2013.

/Skolæst / Helleflynder / Havkat
Fangsterne af skolæst, helleflynder og havkat i grønlandsk farvand er forholdsvis begrænset, og i forhold til 2013 er den biologiske rådgivning for arterne ligesom året før, at der ikke fiskes direkte på bestandene i hverken Vest- eller Østgrønland. De i bilag 1 angivne kvotemængder reserveres derfor primært som kvoter til bifangst.

Polartorsk / Istorsk
Landsstyret fastsatte i 2012 kvoter på polartorsk og istorsk i Vestgrønland. Disse kvoter er udelukkende reserveret til bifangst i rejefiskeriet. Der fastsættes ligeledes en kvote på de to nævnte arter for 2013.

Stor rødfisk (Sebastes marinus) og Dybhavsrødfisk (Sebastes mentella) på kontinentalsoklen og skråningen
Den biologiske rådgivning for Sebastes mentella på kontinentalsoklen er 3.500 tons, mens rådgivningen for Sebastes marinus for hele området Østgrønland, Island og Færøerne er på 40.000 tons i 2013. Af denne kvotemængde fisker Island og Færøerne en del. Fiskeriet på de to bestande er et blandingsfiskeri, hvor opgørelserne fra 2010 tyder på, at 70-80 % af fangsten udgøres af Sebastes mentella. Der fastsættes en samlet TAC for dette fiskeri for det grønlandske område på 8.500 tons.

Pelagisk rødfisk
Jf. aftale i NEAFC indgået i marts 2011 er den grønlandske andel af den samlede TAC for hele området Irmingerhavet 5.785 tons. Grønlands reelle kvote for 2013 er på 5.785 tons, men den omtalte aftale i NEAFC giver mulighed for at overføre op til 5 % procent af kvoten fra det kommende år til indeværende år. En kvotemængde på 202 tons blev overført fra 2013 til 2012. Denne kvotemængde skal fratrækkes de 5.785 tons, hvorefter der resterer i alt 5.583 tons for 2013.

Lodde
Hvad angår fiskeriet efter lodde i Østgrønland i 2013 så er der primo november 2012 fastsat en foreløbig TAC for hele området Østgrønland, Island og Færøerne på 300.000 tons for sæsonen 2012-2013. Heraf tilkommer de 11 % ifølge aftale Grønland. Det vil sige 33.000 tons. De 300.000 er som nævnt en foreløbig anbefaling. Den endelige TAC vil blive fastsat i begyndelsen af 2013. For Vestgrønland findes der på nuværende tidspunkt ingen rådgivning med hensyn til lodde-bestanden i 2013.

Blåhvilling / Sild / Makrel / Guldlaks
Med hensyn til blåhvilling og sild i grønlandsk farvand findes der ingen biologisk rådgivning for 2013, hvilket også gjorde sig gældende for 2012.

Grønlands blåhvillingkvote i NEAFC internationalt område var i 2012 på 2.117 tons. Det forventes ikke, at kyststaterne ved det kommende årsmøde indgår en aftale om forvaltningen i 2013 på grund af eskalerende uenighed mellem parterne om forvaltningen af kvoten. I stedet har parterne planlagt et nyt kyststatsmøde senere på året eller i begyndelsen af næste år. ICES anbefaler en maksimal fangst på 643.000 tons. På grund af uenigheden mellem kyststaterne skal Grønland dog, modsat tidligere år, ikke forvente at få tildelt en kvote ved dette årsmøde. Når kyststaterne er nået til enighed, kan Grønland forvente omkring en fordobling af den nuværende kvote som følge af stigningen i den biologisk anbefalede fangstmængde.

Der fastsættes i forbindelse med det pelagiske forsøgsfiskeri efter sild, makrel, guldlaks og blåhvilling ligesom i tidligere år en forsøgskvote for 2013, idet migrationsmønstret for disse arter ser ud til at bevæge sig fra islandsk farvand til grønlandsk farvand.

Kammuslinger
Fiskeriet efter kammuslinger foregår i seks forskellige forvaltningsområder (se bilag 1), og der er ingen nye biologiske anbefalinger for dette fiskeri for 2013. Som følge af resultater fra fiskeriet fastholdes kvoterne på samme niveau som i 2012.

Torsk
Den biologiske anbefaling for fiskeriet efter torsk i grønlandsk farvand er for 2013 ændret således, at der rådgives separat for den udenskærs og den indenskærs bestand. Med hensyn til det udenskærs område er rådgivningen uændret i forhold til 2012, nemlig, at der ikke fiskes på bestanden. På baggrund af den biologiske anbefaling samt erfaringerne fra fiskeriet i 2012 foreslås det derfor, at TAC’en for 2013 vedrørende det havgående torskefiskeri fastsættes på samme niveau som i 2012, altså 5.000 tons. I forbindelse med den vedtagne forvaltningsplan for torskefiskeriet foreslås det ligeledes, at ordningen vedrørende forsøgsfiskeri i både Øst- og Vestgrønland fortsætter, således at der er lukket for fiskeri i torskens gydeperiode. Det vil sige, at der kun må fiskes torsk i Østgrønland i perioden 1. juli til 31. december. Endvidere lukkes området Kleine Banke for fiskeri efter torsk hele året. Dette sket på baggrund af anbefalinger fra Grønlands Naturinstitut samt Grønlands Arbejdsgiverforening. Netop Kleine Banke er det vigtigste gydeområde for torsk i Østgrønland, hvorfor det bør tages specielt hensyn til dette.

Med hensyn til det kystnære fiskeri efter torsk anbefales det fra Grønlands Naturinstitut, at fiskeriet i 2013 ikke overstiger 8.000 tons, hvilket er et gennemsnit af de seneste 10 års fangster. Denne kvotemængde har baggrund i de relativt sparsomme oplysninger, der findes vedrørende den kystnære grønlandske torskebestand, og fiskeriet skal fortsat sikre den nødvendige biologiske indsamling af data. På baggrund af fiskeriet de senere år fastholdes den kystnære kvoter på 15.000 tons i 2013. Af hensyn til dataindsamling fra fiskeriet kan der stilles yderligere betingelser i licensen med henblik på at sikre et mere hensigtsmæssigt fiskeri og fornuftig udnyttelse af de givne kvoter, herunder betingelser for indsættelse af indhandlingsfartøjer.

Generelt om forsøgsfiskeri
I henhold til § 24 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri fastsætter landsstyret de nærmere betingelser for forsøgsfiskeri. Medlem af landsstyret for Fiskeri, Fangst og Landbrug gives bemyndigelse til at fastsætte de nærmere betingelser for forsøgsfiskeri efter høring hos Grønlands Naturinstitut. Formålet hermed er at forenkle administrationen af ansøgninger om licens til forsøgsfiskeri.