Indsigt: I uge 48 var der nedbrud i energiforsyningen i Grønland

I uge 48 var der nedbrud i energiforsyningen i Grønland

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 31 (Alm. del), som Folketingets Grønlandsudvalg har stillet til justitsministeren den 9. december 2021. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Aaja Chemnitz Larsen (IA

Fredag d. 7. januar 2022
Justitsministeriet
Nick Hækkerup
Emnekreds: Folketinget.

Indholdsfortegnelse:
Besvarelse af spørgsmål nr. 31 (Alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg
Spørgsmål nr. 31 (Alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg:
Svar:


Besvarelse af spørgsmål nr. 31 (Alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 31 (Alm. del), som Folketingets Grønlandsudvalg har stillet til justitsministeren den 9. december 2021. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Nick Hækkerup / William Lindsay-Poulsen

Spørgsmål nr. 31 (Alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg:

”I uge 48 var der nedbrud i energiforsyningen i Grønland, som medførte længerevarende strømsvigt for 19.000 borgere i Nuuk, svarende til 1/3 af den grønlandske befolkning, i knap en uge. Nedbruddet medførte, at der var ustabil adgang til el, vand og varme midt i en vinter, ligesom telefonnettet ikke kunne bruges. Konkret betød det, at nødberedskabet blev igangsat. Politiet skulle man f.eks. finde på gaden, hvis man havde brug for hjælp fra dem. Efter nedbruddet er det nu tid til evaluering af beredskabet. Vurderer regeringen og de danske myndigheder i Grønland, at hændelsen giver anledning til at styrke beredskabet og er der behov for at tilføre yderligere midler til at sikre dette?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Grønlands Politi.

Det bemærkes indledningsvist, at politikredsens bidrag ikke indeholder en vurdering af energiselskabets og teleselskabets tekniske beredskaber til imødegåelse af et længerevarende strømsvigt samt størrelsen af disse beredskaber, herunder eksempelvis de tekniske beslutninger og dispositioner, kapaciteten af nødelværket i Nuuk og responstiden for at dette kan indsættes, idet dette falder uden for politikredsens sektoransvar.

Grønlands Politi har oplyst, at politikredsen tirsdag den 30. november 2021 kl. 08.00 besluttede at aktivere politiets krisestyringsorganisation samt Grønlands Beredskabsstab efter reglerne i Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger (beredskabsloven) § 13, stk. 1. Grønlands Politi har oplyst, at det var politikredsens vurdering, at manglen på strøm, mobil- og internetforbindelse på dette tidspunkt havde et sådant omfang, at situationen havde karakter af en krise, der skulle koordineres af politikredsen. Det blev fredag den 3. december 2021 kl. 18.00 besluttet, at politiet ikke længere var i kriseberedskab som følge af hændelsen.

Grønlands Politi har i den forbindelse supplerende oplyst, at Formanden for Beredskabskommissionen under Naalakkersuisut i samråd med Grønlands Politi besluttede at indkalde til det første møde i kommissionen tirsdag den 30. november 2021 kl. 14.00.

Efter krisens afslutning har Grønlands Politi iværksat en evaluering af politiets indsats, herunder ved afholdelse af en række taktiske debriefinger. Grønlands Politi har oplyst, at denne evaluering ikke er tilendebragt.

Der er ikke foretaget en tværgående evaluering af myndighedernes samlede beredskabsindsats i forbindelse med strømnedbruddet, hvorfor indeværende bidrag bygger på politikredsens umiddelbare vurdering af det samlede beredskabs krisehåndtering.

Grønlands Politi har oplyst, at det er politikredsens vurdering, at hændelsen ikke giver anledning til at styrke de dele af beredskabet, som henhører under politiet. Politikredsen har i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at de tjenestegørende vagtchefer natten til den 30. november 2021 og samme morgen løbende fulgte situationen og rettidigt tog beslutning om at iværksætte kriseberedskabet. Politikredsens øverste ledelse blev øjeblikkeligt underrettet og de nødvendige medarbejdere indfandt sig meget hurtigt på deres poster. Det skal i den forbindelse bemærkes, at politiets medarbejdere var mødt på arbejde uagtet manglen på elektricitet, mobil- og internetforbindelse, hvorfor tilkald til opgaven var uproblematisk.

Grønlands Politi har supplerende oplyst, at det er politikredsens vurdering, at politiet under hele indsatsen havde tilgang til tilstrækkeligt personale, kompetencer og ressourcer, ligesom udfordringen vedrørende manglende mobiltelefoni blev imødegået i form af ekstra politipatruljer spredt rundt i byen, beredskabsmeddelelser på KNR (Grønlands Radio) med handlingsanvisende råd samt et beredskab af satellittelefoner til kommunikation med politistationer uden for Nuuk i tilfælde af, at politiets interne IP-telefoni skulle blive ramt af nedbrud. Endvidere udleverede politiet radioer til alle aktører i Grønlands Beredskabsstab, således at disse kunne kommunikere med deres respektive organisationers krisestabe.

I relation til politiets eksterne samarbejdspartnere har Grønlands Politi bemærket, at navnlig Arktisk Kommando og Nuuk Brandvæsen fremstod særdeles godt forberedt på situationen og bidrog i meget stort omfang til opgaveløsningen. Politikredsen oplyser, at Arktisk Kommando eksempelvis øjeblikkeligt stillede stabsmedarbejdere til rådighed og oprettede en ordonnanstjeneste. Kommandoen placerede endvidere to fartøjer i nærheden af Nuuk som ekstra beredskab, herunder med sundhedsfaglige ressourcer, ligesom kommandoen stillede en helikopter til rådighed.

Grønlands Politi har endvidere oplyst, at Nuuk Brandvæsen blandt andet indsatte tre indsatslederkøretøjer, som sammen med politiets biler kunne anvendes af borgerne til at formidle kontakt med beredskabsmyndighederne.

I tilknytning til det af Grønlands Politi anførte kan Rigspolitiet supplerende oplyse, at såfremt situationen forårsaget af strømsvigtet måtte have trukket ud, var dansk politi parate til at understøtte Grønlands Politi via den Nationale Operative Stab (NOST). Dette gælder såvel i forhold til stabskapaciteter som andre fornødne kompetencer og kapaciteter mv.”


Det er vigtigt, at beredskabet til enhver tid er parat til at kunne håndtere alvorlige nødsituationer, herunder omfattende strømsvigt. Til min glæde kan jeg konstatere, at Grønlands Politi i samarbejde med andre myndigheder i Grønland har ydet en effektiv og professionel indsats, således at de negative konsekvenser af strømsvigtet for borgerne i Nuuk har kunnet afbødes mest muligt. Jeg kan i øvrigt henholde mig til Grønlands Politis umiddelbare vurdering af, at hændelsen ikke giver anledning til at styrke de dele af beredskabet, som henhører under politiet.