Demokrati og magt i Grønland - et forskningsprojekt

Ønsker om et øget demokrati fra de tidlige år omkring hjemmestyrets opstart er ikke blevet indfriet fuldt ud. Derfor er der et behov for at få kortlagt de problemer, der opstår i et samfund, der forsøger at afskaffe kolonialisme og afhængighed

Torsdag d. 1. juni 2000
Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet  
Emnekreds: Forskning, Kultur og samfund, Rigsfællesskab og selvstyre.

Forskningskommissionen under den danske magtudredning har bevilget 300.000 kr til gennemførelsen af et projekt om demokrati og magt i Grønland (DEMA projektet). Projektets overordnede formål er at gennemføre en analyse af relationerne mellem Grønland og Danmark med henblik på at vurdere muligheder og problemer forbundet med processen mod et øget selvstyre og et øget demokrati. I projektbeskrivelsen udstikkes der nogle overordnede rammer for igangsættelsen af overvejelser blandt forskere og andre interesserede ressourcepersoner. Planlægningen af projektets arbejdsområder starter med et første ide- og problemseminar på ilisimatusarfik i Nuuk i weekenden d. 13. til d. 15 oktober. I seminaret deltager bla. professor Peter Munk Christiansen fra Aalborg Universitet, som er medlem af forskningskommissionen under den danske magtudredning.

Forskningen falder i to dele. For det første vil man belyse, hvordan magt og kompetanceforde lingen mellem de to lande påvirker processen mod et øget selvstyre. Og for det andet vil man se på, hvordan demokratisering og magt udvikler sig i selve Grønland. Analysen af grønlandske forhold inddrager både samspillet med økonomisk og politisk magt i Danmark. Endvidere medtages specielle grønlandske betingelsers indvirken på magt og demokratisering. Projektet har som intention på et uafhængigt grundlag, at medvirke til at antyde problemløsninger. Centralt står som problemstilling, at selvstyre ofte betragtes som et gode i sig selv. Man glemmer hermed de problemer, der følger i form af uindfriede forventninger om en øget deltagelse for den hjemmehørende befolkning.

Dagsaktuelle debatter i Grønland vidner i høj grad om, at kritiske røster sætter spørgsmålstegn ved magthavernes dispositioner. Ofte diskuterer man ikke, hvad der sker med demokratiseringen efter at et hjemmestyre-område er etableret. Ønsker om et øget demokrati fra de tidlige år omkring hjemmestyrets opstart er ikke blevet indfriet fuldt ud. Derfor er der et behov for at få kortlagt de problemer, der opstår i et samfund, der forsøger at afskaffe kolonialisme og afhængighed. Et sådant efter-kolonialt samfund er kendetegnet ved sædvaner overtaget fra danske planlægnings-traditioner. Man viderefører en dansk praksis for virksomhedsledelse og danske politiske og administrative traditioner. Der er et behov for at få analyseret og diskuteret mulige veje, der leder hen imod en demokratisering.

Der er til den løbende tilrettelæggelse og afvikling af forskningsprojektet nedsat en arbejds gruppe bestående af stud. scient. adm. Flemming Enequist, Ilisimatusarfik, forskningskoordinator Tom Greiffenberg fra direktoratet for kultur, uddannelse, forskning og kirke under Grønlands hjemmestyre, adjunkt Wolfgang Kahlig, Institut for administration, Ilisimatusarfik, statistikchef Birger Poppel, Grønlands Statistik og den projektansvarlige professor Gorm Winther, Institut for administration, Ilisimatusarfik.

Arbejdsgruppen opdeler foreløbigt arbejdet i følgende emneområder:
  • udenrigs- og sikkerhedspolitik, det politiske system.
  • de økonomiske relationer mellem Grønland og Danmark
  • arbejdsmarkedet og erhvervsudvikling,
  • efter-koloniale danske netværk og organisatorisk afhængighed
  • børn, unge og uddannelse
  • medierne og IT.
Det er meningen, at der i de kommende år skal afholdes en række seminarer i Grønland, der munder ud i dannelsen af et varigt debatforum og en artikelsamling publiceret som en del af den danske magtudredning.

En mere detaljeret projektbeskrivelse kan rekvireres hos baggrundsgruppens medlemmer, eller læses på universitetets hjemmeside: www.ilisimatusarfik.gl<;