Første olieboring i Grønland i 10 år

Cairn Energy planlægger under forudsætning af godkendelse hos landsstyret, at gennemføre en eller flere efterforskningsboringer i havet vest for Disko-Nuussuaq i løbet af 2010.

Mandag d. 21. december 2009
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Forskning, Råstoffer.

Cairn Energy planlægger under forudsætning af godkendelse hos landsstyret, at gennemføre en eller flere efterforskningsboringer i havet vest for Disko-Nuussuaq i løbet af 2010.Som forberedelse til en sådan boreaktivitet har myndighederne gennem flere år gennemført et omfattende arbejde med udførelse af miljøundersøgelser, analyser og udarbejdelse af regler. Miljøundersøgelserne er gennemført af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Grønlands Naturinstitut.

- Gennemførelsen af en olieboring i havet vest for Grønland, er resultatet af et mangeårigt planlægningsarbejde gennemført af olieindustrien og en række offentlige myndigheder. Hvis det viser sig, at der et kommercielt udnytteligt oliepotentiale inden for Grønlands søterritorium, kan det blive et stort skridt for Grønland på vejen mod en selvbåren økonomi. Det ligger landsstyret meget på sinde, at det ikke vil ske på bekostning af miljø-, sikkerheds- eller sundhedsmæssige forhold samt at offentligheden inddrages og informeres undervejs, udtaler landsstyremedelm for Erhverv og Råstoffer, Ove Karl Berthelsen.

Cairn Energy har siden tildelingen af deres to licenser i Disko Vest i starten af 2008 iværksat omfattende efterforskningsaktiviteter for at fremskaffe nødvendige geologiske data. Ligeledes har Cairn Energy inden for det sidste års tid foretaget omfattende undersøgelser af miljøet, isforholdene m.m. i områderne for at forberede en eventuel boring. Der er efter anvisning fra Danmarks Miljøundersøgelser, DMU blevet taget prøver af havbunden, vandet og mikroorganismer mv. som en del af datagrundlaget for en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), og for at klarlægge om der skal tages specielle hensyn ved en eventuel boring.

Efterforskningsboringer må først påbegyndes, når en tilladelse til at udføre den, er meddelt af landsstyret Naalakkersuisut. Det kan ske, når en række undersøgelser er vurderet af myndighederne. Blandt disse undersøgelser kan bl.a. nævnes færdiggørelsen af en VVM-undersøgelse, dokumentation for at alle sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige risici er nedbragt til et niveau, der er i overensstemmelse med bedste internationale praksis. Desuden skal der udarbejdes en omfattende beredskabsplan og i forlængelse heraf stilles de nødvendige finansielle garantier til sikring af at beredskabsplanen kan gennemføres

Der skal også gennemføres en vurdering af den samfundsmæssige bæredygtighed. Det er i den forbindelse vigtigt, at grønlandsk arbejdskraft og grønlandske virksomheder bliver inddraget.

VVM-undersøgelsen, vurderinger af samfundsmæssige bæredygtighed m.m. planlægges offentliggjort den 1. marts 2010, hvorefter den sammen med en række andre undersøgelser vil blive sendt i offentlig høring.

Råstofdirektoratet har, i samarbejde med andre myndigheder og Cairn Energy, opstillet en detaljeret køreplan for den kommende godkendelsesprocedure. Ud over de skrappe krav der stilles til dokumentation af boreaktiviteten, er der lagt stor vægt på en offentlig høringsproces, hvor offentligheden får mulighed for at tilegne sig konkret information om projektet. Der vil blive afholdt offentlige møder, hvor alle får mulighed for at mødes og diskutere muligheder, risici, miljø osv. med Cairn og relevante myndigheder.

Der er lagt op til en beslutningsproces, hvor der efter endt høringsfrist vil blive udarbejdet et endeligt beslutningsgrundlag, som vil blive fremlagt for landsstyret til endelig stillingtagen.