Fremadrettede udsagn - Nuna Minerals årsrapport 2009

Fremadrettede udsagn indeholdt i denne årsrapport, herunder beskrivelser af NunaMinerals’ efterforsknings- og evalueringsprojekter, dets strategi og fremtidige planer og forventninger til fremtidig omsætning og indtjening i forbindelse hermed afspejler de nuværende forventninger hos NunaMinerals med hen syn til fremtidige begivenheder og er undergivet visse risici, usikkerheder og antagelser.

Torsdag d. 1. april 2010
Nuna Minerals AS
Emnekreds: Forskning, Råstoffer.

Fremadrettede udsagn indeholdt i denne årsrapport, herunder beskrivelser af NunaMinerals’ efterforsknings- og evalueringsprojekter, dets strategi og fremtidige planer og forventninger til fremtidig omsætning og indtjening i forbindelse hermed afspejler de nuværende forventninger hos NunaMinerals med hen syn til fremtidige begivenheder og er undergivet visse risici, usikkerheder og antagelser.

Mange faktorer kan medføre, at de af NunaMinerals faktisk opnåede resultater vil afvige væsentligt fra de fremtidige resultater og forventninger, der måtte komme til udtryk i eller være forudsat af sådanne fremadrettede udsagn.

Disse faktorer er blandt andet risici forbundet med efterforsknings-, evaluerings- og mineaktiviteter, usikkerheder forbundet med resultatet af NunaMinerals’ efterforsknings- og evalueringsprojekter, herunder risici ved forsinkelser og nedlukning af projekter, prisfald, udsving i valutakurser og ændringer i licensvilkår, lovgivning og administrativ praksis så vel som konkurrencemæssige risici og andre uforudsete faktorer.

Skulle en eller fl ere af disse risici eller usikkerhedsfaktorer indtræffe, eller skulle en eller flere af de angivne udsagn vise sig at være forkerte, kan udviklingen afvige væsentligt fra de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne årsrapport.

NunaMinerals er ikke forpligtet til at opdatere de indeholdte fremadrettede udsagn eller til at justere sådanne udsagn i forhold til fremtidige resultater, medmindre dette er påkrævet ved lov.

Rapporten kan læses her: Nuna Minerals årsrapport 2009