Grønlands informations- og kommunikationsteknologi-strategi 2011-2015

Resten af verden oplever i disse år en rivende udvikling, mens Grønland endnu ikke i fuldt omfang er blevet en del af den globale, digitale udvikling. Grønland har endvidere nogle særlige problemstillinger i kraft af en stor geografi med en lille og spredt befolkning, som gør en fælles samfundsudvikling vanskelig.

Fredag d. 19. oktober 2012
Maliina Abelsen
Emnekreds: Folkeoplysning, Informationsteknologi, Infrastruktur, Internet, Uddannelse.

Det grønlandske samfund står i dag overfor en fremtid med store udfordringer i forbindelse med udviklingen frem mod en selvbærende økonomi.

Samfundet og borgerne har oplevet mange fremskridt de senere år -levetiden er stigende, flere unge får en uddannelse, og mange er i beskæftigelse. Men der er også mange og store udfordringer.

Resten af verden oplever i disse år en rivende udvikling, mens Grønland endnu ikke i fuldt omfang er blevet en del af den globale, digitale udvikling. Grønland har endvidere nogle særlige problemstillinger i kraft af en stor geografi med en lille og spredt befolkning, som gør en fælles samfundsudvikling vanskelig. Informations- og Informations- og kommunikationsteknologi er et vigtigt redskab til at opnå vækst og velstand. Fundamentet for at forbinde Grønland internt og med omverdenen er der – nu handler det om at udnytte det til at nå målet. Vi skal omsætte de teknologiske muligheder til social og økonomisk udvikling.

Borgerne skal opleve en effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende offentlig sektor, der samarbejder på tværs af organisatoriske enheder. Der er igangsat et arbejde med at udnytte Informations- og kommunikationsteknologi til at skabe bedre borgerservice, ligesom den offentlige administration har gennemgået en forenkling, bl.a. gennem digitalisering. Strategien giver anvisninger dels på at videreføre dette arbejde og dels på helt nye tiltag, som vil styrke den offentlige administration til fordel for borgere og erhvervsliv.

Øget brug af informations- og Informations- og kommunikationsteknologi i samfundet forudsætter, at befolkningen har de nødvendige kompetencer. Informations- og kommunikationsteknologi skal derfor prioriteres og integreres i undervisningen på alle niveauer i uddannelsessystemet. En sammenhængende brug af informations- og Informations- og kommunikationsteknologi i uddannelsessystemet skal bidrage til, at de unge får informations- og Informations- og kommunikationsteknologi-færdigheder og at informations- og Informations- og kommunikationsteknologi bliver et naturligt middel for alle unge til at kommunikere med resten af verden.

Sundhedsvæsenet står i disse år med en række udfordringer som rekrutteringsproblemer og flere livsstilssygdomme. Informations- og kommunikationsteknologi-strategien understøtter den påbegyndte reformering af sundhedsvæsenet og sigter mod en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer. Tiltagene vil også give et bedre datagrundlag for politiske prioriteringer.

Erhvervslivet skal skærpe konkurrenceevnen i forhold til resten af verden. Informations- og kommunikationsteknologi er en helt nødvendig forudsætning for dette. For den enkelte arbejdstager er det vigtigt at have de rette informations- og Informations- og kommunikationsteknologi kompetencer for at kunne bidrage til innovation og erhvervsudvikling.

Informations- og kommunikationsteknologi-strategien indeholder 23 delstrategier indenfor ovenstående 5 indsatsområder. Disse vil alle give mærkbare resultater – resultater, som kan være med til at føre os frem til en selvbærende økonomi - og videre.

Læs de to rapporter her:
Grønlands IKT-strategi 2011-2015 del I
Grønlands IKT-strategi 2011-2015 del II