Emne: Konkurrencenævnet

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Almindelige bemærkninger til Forslag til finanslov 2002

Landsstyret
Onsdag d. 15. august 2001

Konjunkturerne for den grønlandske økonomi synes at være ved at vende - hvilket vil sige at Grønland er på vej væk fra en højkonjunktur mod en lavkonjunktur.

Grønlandsflys nye prissystem

Sermitsiaq
Fredag d. 12. januar 2001

Der er en klar udnyttelse af dominerende stilling på markedet. Systemet ville aldrig være indført, hvis der var konkurrence. Så ville man konkurrere om, hvem der kunne gøre det billigst og bedst for forbrugerne

En vision for fremtiden

Landsstyret
Mandag d. 25. september 2000

Det er ... helt afgørende, at der skabes en bred og fast politisk opbakning bag de pejlemærker, der fremgår af den Strukturpolitiske Handlingsplan

Mere politisk magtbrynde

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 7. marts 2000

Hvad skal vi i fremtiden tro om lovgivningsarbejdet? Hvilke love kommer til at virke i det praktiske liv, og hvilke ikke? Er det sådan, at love, som landsstyret ikke bryder sig om, bliver syltet med manglende bevillinger?

Noter

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

I mødet deltager repræsentanter fra konkurrencemyndighederne i Danmark, Finland, Færøerne, Island, Norge og Sverige. Grønland deltager ikke i de nordiske møder

Evaluering

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Inden Poul Knudsen tog på ferie den 24. juni 1999, meddelte jeg ham, at jeg var meget skuffet over mit faglige udbytte af opholdet. Poul Knudsen beklagede, at han på grund af Landstingets forårssamling desværre ikke havde haft tid til at indkalde Konkurrencenævnet, og at det var "politiske" årsager, som gjorde, at mine foredrag i Hjemmestyret ikke var blevet til noget

Det internationale samarbejde

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Det fremgår også af bemærkningerne til loven, at virksomheder, som helt eller delvis er offentligt reguleret, og som de facto har en monopollignende status, er omfattet af konkurrenceloven

Den islandske konkurrencelov

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Konkurrencerådet og Konkurrencedirektoratet, som henhører under Handelsministeriet, er uafhængige af regeringen

Langsigtet strategi

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Selvom pligten til at anmelde aftaler, som kan udøve en dominerende indflydelse på et markedsområde, også gælder for de hjemmestyreejede virksomheder, er incitamentet til at anmelde aftaler til Konkurrencenævnet stærkt begrænset

Sammenfatning og anbefalinger

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Nævnet har kun behandlet få sager, og der har i 1999 kun været afholdt et enkelt møde med henblik på drøftelse af mere organisatoriske spørgsmål i forbindelse med nævnets virksomhed, herunder mit besøg

Procedure- og straffebestemmelser

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Konkurrencenævnet kan indkræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige for nævnets virksomhed eller til afgørelse af, om et forhold er omfattet af loven

Det grønlandske Konkurrencenævn

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

På længere sigt bør det overvejes at udskille Konkurrencenævnet og sekretariatet fra Landsstyrets organisation til en uafhængig konkurrencemyndighed

Den grønlandske konkurrencelov

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Lovens bestemmelser om foranstaltninger imod skadelige virkninger gælder ikke erhvervsvirksomhed udøvet af Hjemmestyret eller kommunerne

Hjemmestyret

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Med Hjemmestyreloven blev en række områder gjort til grønlandske særanliggender, hvor Grønlands Hjemmestyre fik den lovgivende og administrative myndighed

Lidt om Grønland

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Nordboerne kom til landet omkring år 985. De nuværende grønlænderes direkte forfædre er Thule-folket, som kom til landet omkring 1100

Den grønlandske konkurrencelov

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Aftalen med Grønlands Hjemmestyre er vedlagt som bilag 1. Det fremgår heraf bl.a., at Grønlands Hjemmestyre i forbindelse med administrationen af den grønlandske konkurrencelov var interesseret i at modtage rådgivning og bistand fra Konkurrencestyrelsen

Landstingslov om konkurrence

Landstinget
Mandag d. 8. november 1999

Loven har til formål at fremme konkurrencen og dermed styrke effektiviteten i produktion og omsætning af varer og tjenesteydelser m.v. samt forhindre misbrug af en dominerende stilling på et markedsområde

Politisk mundsvejr

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Torsdag d. 30. september 1999

Lovkontorets direktør er formand for Nuuk Imeq - et af de mest omdiskuterede offentlige selskaber - og altså samtidig chef for formanden for Konkurrencenævnet. Og til yderligere belysning er landsstyreformandens sekretariat også sekretariat for en del af den sagsbehandling, der vedrører de offentligt ejede aktieselskaber

Styret konkurrence

Sermitsiaq
Fredag d. 2. juli 1999

Det lykkedes fiskerne at udnytte det uprofessionelle fjendskab mellem de to koncerner til at presse prisen på store hellefisk op til 14 kroner, og samtidig fik de nedsat grænsen på store hellefisk til tre kilogram. Fiskerne tjente masser af penge mens selskaberne tabte.

Konkurrencenævnet bør være adskilt fra hjemmestyret

Inga Dora Gudmundsdottir
Tirsdag d. 9. marts 1999

Som et eksempel: Konkurrencenævnet bør undersøge byggebranchen. Konkurrencestyrelsen i Danmark har konstateret, at der findes kartelvirksomhed indenfor håndværkerbranchen. Vi har skyhøje byggepriser, hvilket er et meget omdiskuteret område, og hvor bygherrerne må se sig klart slået ud. Hvis en kartelvirksomhed kan forekomme i Danmark, må man med begrundet mistanke også formode det samme her i landet, da det i det store og hele er danske entreprenører/virksomheder, der bygger her.

Grønlands Erhvervsråd - Beretning 1998

Grønlands Erhvervsråd
Mandag d. 8. marts 1999

Det første år er nu gået og der er naturligvis blevet malet med brede pensler til at begynde med, men i takt med at problemstillingerne synliggøres agter Grønlands Erhvervsråd på eget initiativ at fremsætte konkrete anbefalinger til såvel detaillovgivning som overordnet erhvervspolitik samt tage initiativ til andre tiltag

Landstingssamling med fokus på erhvervslivet

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Torsdag d. 28. januar 1999

Det er synspunkter, som Grønlands Arbejdsgiverforening tolker i retning af, at det afgående landsstyre har erkendt, at det private islæt i erhvervsudviklingen skal både styrkes og støttes. Partiernes ordførertaler antyder, at den samme forståelse er ved at vinde generelt fodfæste i Landstinget efter en efterårssamling med meget fokus på erhvervslivet.

Husk på lyspunkterne

Ole Rud
Fredag d. 22. januar 1999

Den nuværende erhvervsstruktur hæmmer i sig selv erhvervsudviklingen, fordi den offentlige dominans undertrykker den dynamik, som større konkurrence kan tilføre samfundet. For at fremme den private investeringslyst er det derfor afgørende, at der skabes tillid til, at det offentliges erhvervsaktiviteter sker på samme konkurrencemæssige vilkår som gælder for de private virksomheder.

Landsstyret "glemmer" at regere - Landstinget "glemmer" at reagere

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Fredag d. 18. september 1998

Man får uvilkårligt den tanke, at de ansvarlige embedsmænd bevidst har undladt at sætte Konkurrencenævnet i funktion - og med landsstyrets stiltiende billigelse. Det er svært at frigøre sig fra tanken om, at uvilligheden bunder i de offentligt ejede selskabers dominerende rolle i erhvervslivet.

Hvem kontrollerer landsstyret

Sermitsiaq
Fredag d. 18. september 1998

Demokratiet i Grønland har det ikke godt. Landsstyret har alt for lette muligheder til at undlade at gennemføre landstingets beslutninger. For landstingsmedlemmerne er ikke gode nok til at gennemskue landsstyret og hjemmestyrets administration.

Private klager over licitation

Poul Krarup
Fredag d. 10. juli 1998

Det er hver gang vi prøver at give tilbud på en større opgave til Hjemmestyret. Så bliver vi snydt. Sidste gang jeg prøvede det, brugte det pågældende selskab mit tilbud og hentede en pris hjem fra leverandører direkte i Danmark. Men i øvrigt blev min løsning brugt både med opsætning og produkter, siger en af de private handlende.

Professionelle bestyrelser

Poul Krarup
Fredag d. 26. juni 1998

Problemet i dag er ikke så meget politikere og embedsmænd, men at det private erhvervsliv i Grønland, der har fingeren på pulsen mange steder, ikke bruges i de store selskabers bestyrelser.

Omdannelse af Mittarfeqarfiit til aktieselskab

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 5. februar 1998

Grønlands Hjemmestyre skal ikke drive erhvervsvirksomhed, hvis udøvelsen af den pågældende erhvervsaktivitet lader sig regulere i et naturligt og frit konkurrencemarked og varetagelsen af vitale samfundsmæssige opgaver kan tilgodeses.

Politisk-juridisk responsum vedrørende KNR TV's reklamevirksomhed

Nicholas Symes
Tirsdag d. 29. april 1997

Her ud over sker der en konkurrenceforvridning for så vidt angår prissætning af reklamerne, idet KNR ikke har distributionsomkostninger, jf. finanslov for Grønland - konto 40.14.19., hvorefter landskassen betaler for distributionen.

Klage over ulige konkurrence

Konkurrencenævnet
Fredag d. 28. februar 1997

Brand- og Redningsmateriel, Salg og Service afdelingens tilknytning til Mittarfeqarfiit indebærer derfor en nærliggende risiko for en konkurrenceforvridende krydssubsidiering til skade for ligheden i erhvervsudøvelsen for de private virksomheder.

Ulige konkurrence

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 12. december 1996

Derfor bør konkurrencenævnet ud af hjemmestyret. Det skal være en uvildig institution, som sikrer uvildige afgørelser. Det er ikke muligt, når formanden er chef og medansvarlig for hjemmestyrets »forretninger«.

Bankfusion og eventyr

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 12. december 1996

FUSIONERER de to grønlandske banker måske for at skaffe sig monopolfordele og tryne kunderne? Det er et uundgåeligt spørgsmål, og mange småerhververe, som frygter, at de nu bliver jaget tilbage til de bankfolk, de slap for ved at skifte bank, svarer ubetinget ja