Årsstatistik 2013 - Grønlands Politi

Det samlede antal overtrædelser af kriminalloven i 2013 er 4713, hvilket er et fald fra 5336 i 2012. Det er stadig den personfarlige kriminalitet, der efter politiets opfattelse er det helt store problem.

Lørdag d. 19. april 2014
Bjørn Tegner Bay, Politimester
Politimesteren i Grønland
Emnekreds: Kriminalloven for Grønland, Levevilkår, Politiet.


(an)

Hermed offentliggøres Grønlands Politis årsstatistik for 2013, der bl.a. indeholder oplysninger om kriminalitetsmønstret og kriminalitetens udvikling. Derudover findes i statistikken forskellige oplysninger om andre af politiets opgaver og mere interne forhold.

Statistikken fremstår i år markant forskellig fra den årsstatistik Grønlands Politi har offentliggjort de foregående år. Dette skyldes et ønske om at gøre statistikken mere overskuelig at læse og sætte sig ind i samt at gøre oplysningerne endnu mere relevante.

Som en nyskabelse i statistisk sammenhæng er der nu et særligt afsnit om ungdomskriminalitet, der er defineret som de lovovertrædelser, der begås af personer til og med 18 år. Vi har i politiet valgt at sætte fokus på ungdomskriminaliteten ud fra et ønske om at støtte så meget op som overhovedet muligt om det forebyggende arbejde blandt unge. Dette gøres bedst ved at arbejde ud fra oplysninger om fakta – i stedet for skøn og kvalificerede gæt om ungdomskriminaliteten.

Fakta er, at ud af 4713 anmeldte overtrædelser, så er der sigtet eller mistænkt en ung mellem 0 og 18 år i 849 tilfælde. Ikke overraskende, så er det gruppen 15-18 år, der står for langt hovedparten af ungdomskriminaliteten. I den forbindelse skal man naturligvis have med i sine betragtninger, at politiet ofte kun bliver involveret i sager vedrørende unge under 15 år, hvis kriminaliteten er meget grov. Dette skyldes navnlig, at det ikke henhører under politi, domstole og kriminalforsorg at sanktionere lovovertrædelser begået af unge under 15 år, men derimod de sociale myndigheder.

Langt hovedparten af den kriminalitet, der begås af unge og som kommer til politiets kendskab, er berigelseskriminalitet, altså eksempelvis indbrudstyveri, simpelt tyveri og butikstyveri. Tankevækkende er det, at den oftest anmeldte kriminalitetsform blandt de unge er indbrudstyveri, der er en alvorlig og meget utryghedsskabende form for kriminalitet.

På den positive side af ungdomskriminaliteten kan det heldigvis konstateres, at efter at vi i 2012 havde et uhyggeligt højt niveau af ungdomskriminalitet, så er niveauet faldet markant i 2013 – det laveste tal i 5 år. Tallet er dog stadig højt, men ved en fælles indsats mellem de relevante myndigheder, private organisationer og hele det omgivende samfund, bør den positive udvikling af ungdomskriminaliteten kunne fastholdes.

Det samlede antal overtrædelser af kriminalloven i 2013 er 4713, hvilket er et fald fra 5336 i 2012. Det er stadig den personfarlige kriminalitet, der efter politiets opfattelse er det helt store problem. Således drejede 27 % af alle kriminallovsovertrædelser sig om enten vold eller sædelighedskriminalitet – svarende til 731 voldssager og 312 sædelighedssager.

I 2013 har Grønlands Politi sammen med Skattestyrelsens toldfunktion beslaglagt 73,7 kg. hash og 5,1 mio. kr. Hash er stadig stort set den eneste form for narkotika, der konstateres i Grønland.

Læs hele statistikken her:
Årsstatistik 2013 - Grønlands Politi