Emne: Landstinget paragraf 36 spørgsmål

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

De studerendes levevilkår

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 21. oktober 2010

Særligt vil udvalget opfordre landsstyret til at undersøge, hvorvidt det vil være muligt at lave en særordning for de grønlandske studerende i Danmark, således at disse kan modtage dansk SU uden at miste de fordele, der er forbundet ved at være på grønlandsk uddannelsesstøtte. Her tænker udvalget særligt på den årlige feriefrirejse.

Er der fare for at Royal Greenland igen skal have behov for at få tilført midler fra Landskassen?

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Onsdag d. 15. september 2010

Der er i de sidste dage kommet overraskende nyt fra Royal Greenland A/S, hvor det kommer frem at de 2 højest rangerende personer i virksomheden har opsagt deres stillinger.

Grønlandshvaler - besvarelse af $-36 spørgsmål

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Tirsdag d. 8. juni 2010

Mange forskellige tiltag er foregået gennem de sidste år for at kunne forberede grønlandske fangere på fangst af en art, de ikke selv har fanget i praksis.

Grønlandshvaler

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 20. maj 2010

Demokraterne er bange for at dette misbrug af de to grønlandshvaler vil give genlyd internationalt og endnu engang føre til flere restriktioner på vores tilladelse til at fange disse store hvaler.

§-36 spørgsmål: Føtalt alkohol syndrom

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Mandag d. 8. februar 2010

Disse symptomer kan give barnet problemer med helbredet, psyken i form af depressioner, angst, søvnproblemer, adfærdsproblemer og de kan have det svært i skolen. Alle disse problemer kan endvidere føre til at barnet som er født med dette syndrom kan føre problemerne videre til sine egne børn og dermed er en ond cirkel påbegyndt.

§-36 spørgsmål: Piratkopier

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Mandag d. 8. februar 2010

Derudover er det flere gange påvist, at piratkopierede varer kan være sundhedsskadelige eller på anden måde farlige, fordi de er uden for myndighedernes kontrol og ikke opfylder de gældende regler for sikkerhed. Eksempler på sådanne varer kunne være lægemidler eller legetøj.

§-36 Spørgsmål: Sundhedsvæsenets boliger

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Mandag d. 1. februar 2010

Som et parallelt eksempel kan nævnes, at landsstyret har omdannet en del af boligerne i Tuapannguit til personaleboliger, fordi det på lang sigt vil spare mange penge.

§-36 spørgsmål: Svar på spørgsmål nr. 2010-19 om B52-styrtet og DIIS-rapporten

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 28. januar 2010

Landsstyret har anmodet regeringen om at rette henvendelse til de amerikanske myndigheder for at få yderligere data, især om det såkaldte plutoniumregnskab. Der foreligger endnu ikke svar fra de amerikanske myndigheder på denne henvendelse. Jeg har også understreget sagens vigtighed på et møde med den nye amerikanske ambassadør såvel som overfor Udenrigsministeren. Udenrigsminister Per Stig Møller oplyste på møde den 14. december 2009 over for mig, at der endnu ikke foreligger svar fra de amerikanske myndigheder.

§-36 spørgsmål: Puisi A/S

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 27. januar 2010

Hvad er status på Selvstyrets retssag mod en række prominente bestyrelsesmedlemmer i det kuldsejlede Puisi A/S?

§36-spørgsmål: Overgang til fiskeri i Qaanaaq

Isak Hammond, Medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 21. januar 2010

Fangererhvervet i Qaanaaq drives nu i meget begrænset omfang, og kan ikke fortsætte på denne måde, uden at der gøres nogen alternativer. Derfor er det vigtigt at orientere sig om, hvilket mål og planer landsstyret har med hensyn til en eventuel udvikling af muligheden for produktion af fisk.

§36-spørgsmål: Lukning af skipperskolen

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Tirsdag d. 19. januar 2010

Det er og har været det foregående landsstyrets hensigt at samfundet som helhed skal udvikles. Dette har medført, at offentlige institutioner hvad enten disse har været offentlige servicefunktioner eller uddannelsesinstitutioner gennem tiden er blevet flyttet fra Nuuk til kysten i forbindelse med en decentraliceringsproces.

§36-spørgsmål: En 4. bombe som ikke vides om der stadig findes eller ej

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 19. januar 2010

I formanden for landsstyrets udenrigspolitisk redegørelse står der, at han med den danske udenrigsminister skulle have rettet henvendelse til de danske sundhedsmyndigheder for at få en vurdering af, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt, at få den danske regering søger nye oplysninger hos amerikanerne hvad angår plutoniumregnskabet.

§36-spørgsmål: Sundhedsvæsenets mulighed for at hjemtage og ansætte arbejdskraft fra udlandet

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Isak Hammond, Medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 16. december 2009

Sundhedsvæsenet har igennem de seneste år igangsat en række initiativer udenfor Danmarks grænser, for at få flere fastansatte indenfor de områder, hvor rekrutteringsproblemerne har været størst. Her kan nævnes læger fra Polen, sygeplejersker fra Norge, Sverige, Island, Færøerne, Filippinerne og senest er der igangsat et arbejde med ar rekruttere personale fra Holland.

§36-spørgsmål om Matu-projektet

Maliina Abelsen
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 3. december 2009

Det er således vurderingen, at unge drenge, der har deltaget i MATU-projektet efterfølgende, som andre unge i samfundet, indgår i forskelligartede jobrelationer. Det kan her nævnes, at ingen af de nuværende eller tidligere deltagere i MATU-projektet er anbragt på en anstalt, hvilket ligeledes vurderes som en indikation på succes. Flere af de tidligere deltagere er således blevet et aktiv for det grønlandske samfund, og ikke en omkostning. Så et behandlingsforløb, der umiddelbart fremstår som værende omkostningstungt, kan på sigt vise sig rentabelt.

§36-spørgsmål vedrørende nyt elværk i Paamiut

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Tirsdag d. 1. december 2009

Det vil desuden være i strid med licitationslovgivningen at vælge andet end det billigste tilbud. Derfor anser landsstyret det for udelukket i den aktuelle licitation, at næstlaveste tilbud vælges alene med en begrundelse i varetagelse af indenlandske virksomheders tarv.

§36-Svar: Hvilken lovhjemmel har landsstyret benyttet i forbindelse med udformningen af kravene til lejerne i Tuapannguit?

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 30. november 2009

Da A/S Boligselskabet INI har stigende restancer på fraflyttere fra Selvstyrets udlejningsboliger, fordi 3 måneders depositum ikke er tilstrækkeligt til at dække udgifterne i forbindelse med fraflytning, må andelsboligforeningerne nødvendigvis sætte depositum til 6 måneder. Man skal være opmærksom på, at andelsboligforeningen kun består af 30 boliger og derfor er økonomisk sårbar.

§36-spørgsmål: Hvilke planer har landsstyret i henseende til at interesserede borgere overtager forskellige indhandlingsanlæg, hvor der fra og med 2010 ikke foreligger planer for fortsat produktion

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 26. november 2009

En konsekvens af denne laden stå til har nu bevirket, at erhvervsgrundlaget i flere bygder og byer er blevet svækket, eftersom fiskerne nu ikke havde et indhandlingssted længere og at produktionsmedarbejderne dermed mister deres arbejdspladser.

§36-spørgsmål: Hvor mange engelsklærere mangles der i børneskolen?

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 25. november 2009

I folkeskolen er der ansat lærere, der har vidt forskellige læreruddannelser fra forskellige lande og med et forskelligt indhold. Ude på folkeskolerne vil det derfor være muligt, at finde lærere, der underviser i engelsk som linjefagsuddannede, mens andre underviser i engelsk uden linjefag, men med andre sproglige kompetencer. Der vil også være lærere, der underviser i faget uden de nødvendige kompetencer og støtter sig til lærerbogsmaterialet og lærervejledning i den daglige undervisning.

§36-spørgsmål: Hvilken lovhjemmel har landsstyret benyttet i forbindelse med udformningen af kravene til lejerne i Tuapannguit?

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Naja Petersen, Medlem af Landstinget for Atassut
Siverth K. Heilmann, Medlem af Landstinget for Atassut
Fredag d. 20. november 2009

Landsstyret fremsendte 29. oktober 2009 et pressemeddelelse at 30 af boligerne på Tuapannguit nu skulle omdannes til udlejningsboliger, men samtidig fremkom landsstyret med store krav der uden tvivl udelukker gennemsnitslønmodtagerne fra at benytte sig af muligheden

§36-spørgsmål vedrørende henvendelse til Nukissiorfiit’s direktør

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 18. november 2009

Er formanden for landsstyret vidende om, at Nukissiorfiit’s direktør har fået mundkurv på? Er det kutyme, at man skal spørge landsstyret, hvis man vil besøge Selvstyrets virksomheder i orienteringsøjemed? Hvis det er, hvornår trådte den bestemmelse i kraft?

§36-spørgsmål om urigtige oplysninger vedrørende Iluut A/S

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 16. november 2009

Jeg skal anmode om at der om senest 10 dage fra d.d. at regne svares fuldstændigt og rigtigt med ansvar for minsteransvarlighedsloven på, hvem der taler sandt i nævnte sag. For at gøre det nemmere, opstilles spørgsmålet som en tipskupon, hvor der bare kan sættes et kryds ved den, der taler sandt.

§36-spørgsmål: Det videre forløb for de elever, der har forladt folkeskolen de seneste 5 år

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Søndag d. 8. november 2009

Alle partier er enige om, at vi skal satse på uddannelse af vore unge mennesker. På den baggrund er det vigtigt, at vi som beslutningstagere ved noget om, hvordan tingene ser ud i den virkelige verden. Derfor er det nødvendigt med noget statistisk materiale om, hvad der rent faktisk sker for de elever, der forlader folkeskolen. Mine nedenstående spørgsmål skal endvidere ses i lyset af uddannelsesplanens mål om, at 2/3 af arbejdsstyrken fremover skal være uddannet.

§36-spørgsmål: Giver landsstyret en ekstra kvote af hvid- og narhvaler?

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Hans Enoksen, landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst
Torsdag d. 5. november 2009

73 narhvaler giver ca. 16,5 tons spiselige produkter samt knap 23 tons spiselige produkter fra fangsten af hvidhvaler ved brug af Selvstyrets definerede kødkonversionsfaktor på hhv. 225 kg og 200 kg. per hval ved brug af Selvstyrets definerede kødkonversionsfaktor. Det er knap 40 tons spiselige produkter fordelt på godt 2900 indbyggere.

§36-spørgsmål: Fiskeforædlingsfabrikken i Nanortalik og nedlukkede fiskepladser ved Østgrønland

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Debora Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 3. november 2009

Landsstyret ser det som sin opgave, at skabe gode rammebetingelser for virksomhedsdrift overalt i Grønland og når man ser, at en fiskeforædlingsvirksomhed har problemer gør det selvfølgelig indtryk. Men her må man være opmærksom på, at initiativet til virksomhedsdrift og iværksætteri, som udgangspunkt, skal komme fra borgerne og ikke fra landsstyret eller for den sags skyld fra Selvstyret.

§36-spørgsmål: Stillingsannoncer i Sermitsiaq og AG - besvarelse

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 21. oktober 2009

Svar på spørgsmål til landsstyret vedr. stillingsannoncer for Grønlands Selvstyre

§36-spørgsmål: Er landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst kun interesseret i Nordgrønlandske fiskere?

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Mandag d. 19. oktober 2009

Som eksempel kan nævnes at fabrikken i Maniitsoq og fiskerne i fællesskab i løbet af sommeren har henvendt sig til landsstyret vedr. de store problemer de oplever med fiskeriet. På trods af henvendelserne har landsstyret ikke vist interesse for sagen, og dermed heller ikke vist interesse for at hjælpe fiskerne.

§36-spørgsmål: Omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 16. oktober 2009

Svar på §36 spørgsmål: Da “Redegørelse om omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab” blev behandlet var det nuværende landsstyre ikke enige i konklusionerne i redegørelsen. Landsstyret er fortsat ikke enige i konklusionerne i analysen fra Kim Ernst Consulting, og agter derfor ikke at anvende dem fremadrettet.

§36-spørgsmål: Huslejestigning i de offentligt ejede udlejningsboliger

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 15. oktober 2009

§36 Spørgsmål til Landsstyret: Hvor stor en huslejestigning pr. måned påtænkes i de offentligt ejede udlejningsboliger?

§36-spørgsmål: Om muligheden for at omdanne Nukissiorfiit til et A/S

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Onsdag d. 14. oktober 2009

§ 36,1 Spørgsmål til landsstyremedlem for finanser Palle Christiansen: Indenfor de sidste par uger har punktet om muligheden for at omdanne Nukissiorfiit til et A/S været vendt både i Finansudvalget hvor landsstyremedlemmet for Finanser har været med og i Landstinget.

§36-spørgsmål: Hvad er man nået frem til af løsningsforslag til kvote spørgsmål?

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Torsdag d. 8. oktober 2009

Under behandling af punkt 97 i landstingssalen idag havde man spørgerunde fra salen til landsstyremedlemmet for fiskeri og i denne forbindelse spurgte Siumut til den kristiske situation med opfisket hellefiske kvoter som hellefiske-fiskerne er havnet i.

§36-spørgsmål: Omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Analysen blev foretaget af Ernst-Consulting og i vurderingen konkluderer man bl.a. “Omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab er den bedste forudsætning for at sikre en langsigtet strategisk udvikling og effektiv levering af energiforsyningen i Grønland med størst mulige effektivitet”.

§36-spørgsmål: Stillingsannoncer i Sermitsiaq og AG

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Hvis priserne er ens i grønlandske og danske aviser, bør vi som politikere være interesseret i at få pengene til at arbejde her i Grønland, i stedet for bare at sende dem ud af landet til Danmark.

§-36 spørgsmål: Børneombudsmandsinstitution

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 15. september 2009

En børneombudsmands vigtigste opgaver kunne være, at være et bindeled mellem borgerne og landsstyret. Med andre ord bør en børneombudsmand have direkte kontakt til landsstyret, borgerne, kommunerne og institutionerne. På den måde kunne børneombudsmanden følge med i børns og unges vilkår, indsamle tilgængelig viden, rådgive landsstyret om iagttagede mangler og mulige forbedringer på området, samt frem for alt være en debatskabende fortaler for børnene, de unge og deres familier.