Håndtering af affald ved olieboringer

Kun ikke-giftigt affald og klinisk affald planlægges at blive deponeret i Grønland på godkendte modtagefaciliteter i det omfang der er kapacitet til det. Alt andet affald, inklusive det affald der ikke er kapacitet til, sendes til godkendte modtagefaciliteter uden for Grønland.

Lørdag d. 19. juni 2010
Direktoratet for Råstoffer
Emnekreds: Miljø og natur, Olieefterforskning.

- Al affald i forbindelse med olieefterforskningsboringer skal håndteres og transporteres miljømæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette er en af forudsætningerne for at landsstyret har givet tilladelse til olieefterforskningsboringer i grønlandsk farvand til Cairn Energy. Udover de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold er i overensstemmelse med Nordsøstandarder, er alle miljøpåvirkninger og herunder Cairns planer for affaldshåndtering blevet godkendt af en uvildig ekspert på området, som i det her tilfælde er Danmarks Miljøundersøgelser. Hvis ikke vi havde følt os trygge ved den uvildige vurdering, havde vi ikke givet tilladelsen.

Det slår landsstyremedlem for Råstoffer Ove Karl Berthelsen fast, efter at der i de seneste dage er kommet frem i medierne, at der er bekymring blandt befolkningen, især i Aasiaat, omkring håndtering af affald der er produceret i forbindelse med de kommende olieefterforskningsboringer.

Al affald skal håndteres og transporteres miljømæssigt forsvarligt. Der er kun givet tilladelse til at sende affald til godkendte modtagefaciliteter.

Affaldssortering
Affaldet sorteres i typer. Ikke-giftigt affald er køkkenaffald, papir og plastik. Klinisk affald er affald fra lægernes behandling af patienter ombord på riggene. Giftigt affald, metalaffald og olierester er maling, kemikalier mv.

Kun ikke-giftigt affald og klinisk affald planlægges at blive deponeret i Grønland på godkendte modtagefaciliteter i det omfang der er kapacitet til det. Alt andet affald, inklusive det affald der ikke er kapacitet til, sendes til godkendte modtagefaciliteter uden for Grønland.

Affaldet håndteres altså mindst lige så skrapt og miljørigtigt som affald almindeligvis håndteres i Grønland.

De kommunale faciliteter i Aasiaat, eller andre byer i Grønland, skal således ikke håndtere giftigt affald.

Giftigt affald
Giftigt og farligt affald bliver sendt direkte ud af grønlandsk farvand til udlandet med et dertil certificeret fragtskib. Der er således ingen planer om at giftigt affald på noget tidspunkt skal behandles i Grønland.


Krav fra Råstofdirektoratet
Cairn Energy har beskrevet i deres affaldshåndteringsplan, hvordan de vil leve op til Råstofdirektoratets krav om, at affaldet skal håndteres og behandles sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt.

Råstofdirektoratet og DMU stiller desuden krav om at selskabet skal dokumentere, at alt affald er sorteret og hvilke mængder affald der er af hver affaldstype. Efterfølgende skal det dokumenteres at alt affald er håndteret miljømæssigt forsvarligt og affaldet skal kunne spores.

Det er selskabets ansvar, at affald bliver håndteret forsvarligt. Råstofdirektoratet og DMU vil overvåge, at dette sker gennem månedlige rapporteringer og tilsyn.

Kommunal affaldshåndtering i Godhavn-Qeqertarsuaq i slutningen af 1990'erne © an