Miljøvurderinger ved olieaktiviteter

Undersøgelserne har været offentlig høring i foråret 2011 og er endvidere evalueret af DMU, som i deres anbefaling til landsstyret har vurderet, at boringerne kan gennemføres miljømæssigt forsvarligt.

Tirsdag d. 5. juli 2011
Departementet for erhverv og råstoffer
Emnekreds: Miljø og natur, Olieefterforskning.

Med henvisning til middagsradioavisen i dag skal det oplyses, at DMU (nu Aarhus Universitet) har foretaget en vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved de godkendte olieefterforskningsboringer i 2011. DMU har afgivet sin vurdering direkte til landsstyret.

DMU’s konklusion er: ”Det er DMUs samlede vurdering, at de normale operationer ved aktiviteterne kan gennemføres sådan, at miljøpåvirkningen vil være minimal. Aktiviteterne vil efter forholdene blive udført med bedst tilgængelig miljøteknologi og hvis der sker en ulykke, er risikoen for store miljøpåvirkninger søgt begrænset i væsentlig udstrækning.”

Olieefterforskningsboringerne gennemføres således i henhold til DMU i overensstemmelse med god miljøpraksis.

Det er fast praksis, at der forud for udbudsrunder foreligger en miljøvurdering fra myndighederne.

Der var således forud for udbudsrunden i Baffin Bugt og udbudsrunden for havet ud for Nordøstgrønland gennemført omfattende strategiske miljøvurderinger af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Grønlands Naturinstitut (GN).

Tilsvarende kan det oplyses, at der forud for udbudsrunderne i Disko Vest i 2006 og i 2007 blev gennemført en omfattende strategisk miljøvurdering af DMU med assistance fra GN.

Forud for udbudsrunden i havet vest for Nuuk i 2004 gennemførte DMU en miljøvurdering af havområderne, som blev udbudt i 2004.

Alle ovennævnte offentlige miljøundersøgelser udarbejdet af DMU findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på Råstofdirektoratets hjemmeside: www.bmp.gl.

Det er derudover et krav i henhold til Råstofloven, at der som en forudsætning for landsstyrets godkendelse af olieboringer, skal udarbejdes stedspecifikke omfattende miljøundersøgelser (VVM) af licenshaverne.

Der har således udviklet sig en praksis over en årrække, hvor de strategiske miljøvurderinger foretaget af myndighederne er vokset, udbudsrunde for udbudsrunde. Desuden er det i overensstemmelse med god international praksis at sikre, at der laves omfattende VVM-undersøgelser forud for godkendelse af konkrete boringer. Der er gennemført de påkrævede miljøundersøgelser for de godkendte boresteder vest for Disko Nuussuuaq og i området vest for Nuuk i henhold til de retningslinjer, der er udarbejdet af DMU.

Undersøgelserne har været offentlig høring i foråret 2011 og er endvidere evalueret af DMU, som i deres anbefaling til landsstyret har vurderet, at boringerne kan gennemføres miljømæssigt forsvarligt.

Læs også
Præcisering af miljøvurderinger i forbindelse med olieefterforskning