Indsigt: Pressemeddelelse fra gruppen 'Pension fra Grønland

Pressemeddelelse fra gruppen 'Pension fra Grønland

Jeg har på den baggrund nu fået undersøgt og bekræftet, at den Europæiske Menneskerettighedskonvention også gælder for Grønland og grønlandske forhold.
Menneskerettighedsdomstolen har i en sag mod Ukraine, der blev afgjort i 2013, afgjort, at det er ulovligt, når hele den optjente pension bortfalder alene pga. bopæl, hvilket den hele optjente pension gør i henhold til den grønlandske lovgivning.
Der nægtes mig enhver pension fra Grønland til trods for 27 optjeningsår udelukkende med begrundelse i min bopæl i Filippinerne

Tirsdag d. 25. oktober 2022
Holger Grønning Simonsen
Emnekreds: Pension.

Jeg har nu modtaget svar fra Grønlands Ombudsmand på min henvendelse vedrørende ekspropriation af optjent pension fra grønlandske borgere, der på udbetalingstidspunktet bor uden for Grønland / Europa.
Ombudsmanden skriver:
Det falder uden for ombudsmandens mandat og funktion at udtale sig om rimeligheden og hensigtsmæssigheden af gældende lovgivning, herunder om det skal være muligt at modtage pension fra Grønland ved bopæl på Filippinerne.
Jeg kan derfor ikke hjælpe dig med din klage over rimeligheden og hensigtsmæssigheden af gældende lovgivning i Grønland om udbetaling af pension."
Svar til Ombudsmanden:
Jeg har på den baggrund nu fået undersøgt og bekræftet, at den Europæiske Menneskerettighedskonvention også gælder for Grønland og grønlandske forhold.
Menneskerettighedsdomstolen har i en sag mod Ukraine, der blev afgjort i 2013, afgjort, at det er ulovligt, når hele den optjente pension bortfalder alene pga. bopæl, hvilket den hele optjente pension gør i henhold til den grønlandske lovgivning.
Der nægtes mig enhver pension fra Grønland til trods for 27 optjeningsår udelukkende med begrundelse i min bopæl i Filippinerne.
Med Venlig Hilsen

Ombudsmanden undersøger, om myndigheder eller personer, der er omfattet af ombudsmandens virksomhed, handler i strid med gældende ret eller på anden måde gor sig skyldige i fejl eller forsømmelse ved udførelsen af deres opgaver. Det er fastsat i S 7, stk. 1, 1. pkt., og 5 19, stk. 1, i 'natsisartutlov nr. 7 af 1. juni 2017 om ombudsmanden for Inatsisartut.
Det er mig ikke muligt på nuværende tidspunkt at se andet end, at Ombudsmanden nu må orientere Grønlands Landsstyre om, at den lov, der betinger, at kun personer bosat i Grønland / Europa er berettigede til udbetaling af optjent pension fra Grønland er i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Grønlands Landsstyre må således :
1. Fjerne den famøse ekspropriation fra den Grønlandske lov om pension og anerkende de af denne lov ramte personers ret til pension fra Grønland.
2. Hævde at den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke er gyldig retskilde i Grønland.
I tilfælde af dette kan sagen indbringes for Grønlands Landsret, derefter Højesteret og sluttelig for Menneskerettighedsdomstolen, hvor sagen allerede er afgjort i og med afgørelsen i sagen mod Ukraine fra 2013.