Paatusoq Projektet i Sydøstgrønland

Paatusoq Syenit Komplekset er den østligste af de store alkaline intrusioner af midt-proterozoisk alder (1350-1140 millioner år) hørende til det magmatiske Gardar Alkaline Provins i Sydgrønland. Gardar provinsen er anerkendt som værende et vigtig kildeområde for kritiske metaller.

Fredag d. 22. august 2014
Nuna Minerals AS
Ole Christiansen, direktør for Nuna Minerals
Emnekreds: Efterforskning, Råstoffer.

NunaMinerals A/S har indgået en optionsaftale med Greenland Rare Earth Projects Ltd ("GREP Ltd”), et London-baseret efterforskningsselskab, der aktivt opbygger en portefølje af projekter med sjældne jordarts-elementer i Grønland. Efter en periode med kommercielle forhandlinger i kølvandet på d??en hensigtserklæring der blev indgået i maj 2014, har GREP Ltd og NunaMinerals nu indgået en optionsaftale ("Aftalen") torsdag den 21. august 2014.

Aftalen har til formål at fremme udviklingen af NunaMinerals' Paatusoq projekt (”Projektet”), hvor selskabet søger efter de såkaldte ”kritisk metaller” og som er beliggende indenfor NunaMinerals' 370 km2 Hugin efterforskningslicens i det sydøstlige Grønland. NunaMinerals søger også efter guld indenfor samme licens.

Ole Christiansen, direktør i NunaMinerals A / S udtalte: "Gardar-provinsen i Sydvestgrønland er kendt for at indeholde nogle af jordens største forekomster af kritiske metaller, såsom sjældne jordarter. Provinsens fortsættelse ind i Sydøstgrønland har været overset. NunaMinerals og GREP Ltd har nu en enestående mulighed for at afkode mineralpotentialet i dette jomfruelige område. Aftalen giver en ideel synergi mellem NunaMinerals’ indgående viden om efterforskning samt kritiske metaller i Grønland og GREP Ltd’s finansielle formåen og netværk i London. Vi ser nu frem til, sammen med GREP Ltd, at udvikle denne seneste tilføjelse til vores portefølje af efterforskningsprojekter. Vi forventer at gennemføre geofysisk opmåling fra helikopter over komplekset i løbet af september for at identificere mål for et flerfaset efterforskningsprogram i 2015.”

De væsentligste vilkår i optionsaftalen
Aftalen vedrører et delområde af NunaMinerals’ Hugin efterforskningslicens der bl.a. omfatter Paatusoq syenit-komplekset. Aftalen er begrænset til de såkaldte ”Kritiske Metaller” og eventuelle andre elementer eller mineraler naturligt hørende til disse. "Kritiske metaller" er i aftalen defineret som sjældne jordarter, niob, tantal, zirkonium, uran og thorium. NunaMinerals bevarer rettigheder fuldt ud til forekomster af ædel- og basismetaller som måtte findes i Hugin-licensen (f.eks. NunaMinerals’ guldprojekter i området).

I henhold til optionsaftalen, kan GREP Ltd, trinvist over tre faser, optjene en 65% ejerandel i projektet mod at finansiere USD 2,0 mio (ca. 11 MDKK) af efterforskningen. For at kunne optjene en 65% ejerandel af projektet skal GREP Ltd i optionsperioden finansiere US$ 2,0 millioner over 3 år, over følgende faser:
  • Fase I – 13 % ejerandel i projektet interesse ved at finansiere US$ 400.000 inden udgangen af ??2014;
  • Fase II - yderligere 26 % i ejerandel (som bringer ejerandelen op på 39%) i projektet ved at finansiere yderligere US$ 800.000 inden udgangen af ??2015;
  • Fase III - yderligere 26 % i ejerandel (som bringer ejerandelen op på 65%) i projektet ved at finansiere yderligere US$ 800.000 inden udgangen af ??2016.

I fase I er GREP Ltd’s tilsagn bindende. GREP vil sikre finansieringen af en helikopter-båret geofysisk opmåling, hvilket indbefatter magnetik og radiometri. Opmålingen er planlagt til at ske i løbet af september i år. En opfølgning af de anomalier der forventes fundet i de flybårne undersøgelser vil der blive fulgt op på.

Ved afslutningen af optionsaftalen vil ??GREP Ltd have optjent en 65% ejerandel i projektet. I tilfælde af succes vil parterne indgå en joint venture aftale om at videreudvikle eventuelle fund.

Introduktion til Paatusoq Projektet; kritiske metaller
Paatusoq Projektet vedrører efterforskning efter Kritiske Metaller i et landområde i bunden af Paatusoq Fjord - en stor dybvandsfjord i Sydøstgrønland der er isfri det meste af året, hvorfor adgangsforholdene er gode. Projektet er fokuseret på et syenit-kompleks, Paatusoq Syenit Komplekset, som er beliggende blot 10 kilometer syd for NunaMinerals guldfund i Jokum’s Shear. Jokum’s Shear-projektet er igen en del af Nanortalik Gold Belt, som også huser selskabets flagskibsprojekt, Vagar Guldprojektet.

Paatusoq Syenit Komplekset er den østligste af de store alkaline intrusioner af midt-proterozoisk alder (1350-1140 millioner år) hørende til det magmatiske Gardar Alkaline Provins i Sydgrønland. Gardar provinsen er anerkendt som værende et vigtig kildeområde for kritiske metaller. Kendte mineprojekter i Gardar Provinsen inkluderer Kvanefjeldet-, TANBREEZ- og Motzfeldt-projekterne, der alle betragtes som forekomster i verdensklasse. De ovennævnte projekter indeholder flere metaller og har derfor mulighed for flere indtægtsdrivere. Flere selskaber i regionen har fremsendt eller er tæt på at fremsende ansøgning om udnyttelsestilladelse (minedrift).

I forbindelse med regional kortlægning gennemført af De Nationale Geologiske Undersøgelser (GEUS), blev Paatusoq Komplekset fejlagtigt kortlagt som en del af Rapakivi Granit Suiten. Det var først i forbindelse med datering af komplekset (1144 +/- 1 millioner år ved datering af zirkon), at kompleksets tilhørsforhold til Gardar Provinsen blev afsløret. På basis af et begrænset antal bæksedimentprøver tidligere indsamlet af GEUS er det påvist, at komplekset er sammenfaldende med anomalier af sjældne jordarter og niob, hvilket understøtter mulighederne for, at komplekset indeholder ??mineraliseringer af disse. Begrænset feltarbejde gennemført af NunaMinerals i 2013 fastslog, at komplekset ikke er en homogen intrusion som tidligere antaget, men at komplekset består af en kompleks serie af intrusive syenit-varianter, herunder augite-syenit, nefelin-syenit, kvarts-syenit og pegmatiter af alkali-granit som findes sammen med mindre mængder af andre bjergarter. Komplekset antages at være prospektivt for sjældne jordarter, niob, tantal og zirkonium. Et par anomalier blev lokaliseret i 2013; men det meste af komplekset er aldrig blevet prøvetaget. Det fortsatte arbejde vil indebære søgning efter mineraliserede zoner ved indsamling af bjergarts- og sedimentprøver, vejledt af de helikopter-bårne geofysiske målinger. Igangværende petrologiske og lithogeokemiske undersøgelser i tillæg til de cathodoluminens-undersøgelser og analyser for halogener i biotit gennemført på University of St. Andrews (UK) vil lette den fortsatte efterforskning. Foreløbige analyseresultater antyder at hydrotermal aktivitet, som er nødvendig til dannelse af mineraliseringer, har fundet sted i syenit-komplekset.

Igangværende petrokemiske og lithokemiske studier i tillæg til cathodoluminescens-undersøgelser og analyser for halogen i biotit gennemført på University of St. Andrews (UK) vil lette den fortsatte efterforskning. De bedst mineraliserede komplekser i Gardar provinsen er associerede med forhøjede fluorindhold i de mineraliserende fluider samt rødt fluoriserende alkali-feldspater. De første undersøgelser tyder på, at fluor og karbonat var væsentlige bestanddele i forbindelse med de mineraliserende hydrothermale aktiviteter der fulgte dannelsen af komplekset. De såkaldte Maksimum Fluor Line analyser af Paatusoq-komplekset giver gradienter som er sammenlignelige med tilsvarende målinger i Motzfeldt Komplekset som hører til de mest fluor-rige miljøer i Gardar Provinsen og som indeholder en af verdens største niob-tantal-forekomster. Dette demonstrerer potentialet i Paatusoq-komplekset.Oplysningerne i denne meddelelse er blevet gennemgået af både Dr. Adrian A. Finch (CERSA, University of St Andrews) og Dr. Denis M. Schlatter, EurGeol, som er kvalificerede personer til de tekniske oplysninger, der fremlægges i henhold NI-43-101 standarder. Dr. Finch, som er konsulent på Paatusoq Projektet, har 25 års erfaring med mineralforekomster i forbindelse med alkalin magmatisme og har ydet rådgivning til flere selskaber som udforsker Gardar provinsen Sydgrønland. Både Dr. Schlatter og Dr. Finch har besøgt Paatusoq projektet i løbet 2013.