Retssikkerhed for alle borgere - også for forbryderne

For at skabe den nødvendige balance i systemet er det i den ”nye” retsplejelov angivet, at det danske Justitsministerium kan antage en Landsforsvarer til at varetage opgaverne med uddannelse og rådgivning af forsvarene.
Selvom, der nu er gået mere end 5 år siden loven er trådt i kraft, er der ikke udpeget en Landsforsvarer.

Torsdag d. 11. juni 2015
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Folketingsvalg 2015, Retsvæsenet, Rigsfællesskab og selvstyre.

Staten bør etablere et landsforsvarerembede hurtigst muligt. Det er helt grundlæggende i et retssamfund, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist, og at man har ret til en ordentlig forsvarer, hvis man bliver tiltalt for en forbrydelse.

Den 1. januar 2010 fik vi en ny retsplejelov, som regulerer hvordan retterne, politiet, kriminalforsorgen, men også forsvaret skal fungere. Samtidig oprettede man Retten i Grønland, der har til opgave at administrere og støtte kredsretterne og kredsdommerne.

I kriminalsager er det politifolk, der møder som anklagere. Politifolk har gennemgået en længere uddannelse og har Politimesterembedets jurister til at hjælpe og støtte dem, når de går i retten som anklagere.

I modsætning til dommere og politifolk er jobbet som forsvarer et bijob og man har ikke et kontor med kollegaer, som man kan sparrer med. Forsvarerne skal gennemgå en kort uddannelse og bestå en eksamen for at blive autoriseret forsvarer. I nogle steder er der kun en forsvarer i byen, så denne person er alene om en svær opgave. Forsvarerne har ikke et overordnet embede som de kan søge støtte og vejledning hos. Samtidig står forsvarene med det mest uglesete arbejde, da ikke mange har sympati for deres klienter.

For at skabe den nødvendige balance i systemet er det i den ”nye” retsplejelov angivet, at det danske Justitsministerium kan antage en Landsforsvarer til at varetage opgaverne med uddannelse og rådgivning af forsvarene.

Selvom, der nu er gået mere end 5 år siden loven er trådt i kraft, er der ikke udpeget en Landsforsvarer. Retsvæsenet varetages stadig af de danske myndigheder og jeg finder det dybt uforsvarligt, at der endnu ikke er udpeget en Landsforvarer, hvilket ellers også er påpeget af Landstingtes Lovudvalg. Staten er nødt til at etablere et landsforsvarerembede hurtigst muligt.

Fakta:
Retsvæsenskommissionen der lavede forarbejdet til loven skrev i sin betænkning i 2004 for mere end 10 siden: ” På grund af det akutte behov for en styrkelse af forsvarerordningen er det kommissionens opfattelse, at det bør overvejes at fremskynde forslaget vedrørende bemyndigelsen til justitsministeren til udpegelse af enten en offentlig landsforsvarer eller en privat landsforsvarer, således at bemyndigelsen eventuelt kan vedtages uafhængig af og før kommissionens øvrige forslag.