Selvstyreplaner i Grønland og Færøerne

Op til, og under, det færøske landsstyres selvstyreforhandlinger med regeringen i Danmark har selv forholdsvis oplyste folk ... spurgt vore politikere og os andre, om vi har tilsvarende planer i Grønland

Fredag d. 18. august 2000
Jakob Janussen
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Op til, og under, det færøske landsstyres selvstyreforhandlinger med regeringen i Danmark har selv forholdsvis oplyste folk både her i Grønland og i Danmark, f.eks. repræsentanter for pressen, spurgt vore politikere og os andre, om vi har tilsvarende planer i Grønland.

Dette er sket formentlig ud fra et ræsonnement om, at både Færøerne og Grønland er en del af det danske rige, at begge lande har en hjemmestyreordning, at befolkningerne i begge lande er nogenlunde lige store, selv om Grønlands befolkning i de senere år har overhalet befolkningen på Færøerne, samt at befolkningerne i begge lande er stærkt afhængige af havet og dets rigdomme.

Hvis vi ser nærmere på disse to lande, er der en række forskelle, der er til at tage og føle på. Jeg skal nævne følgende:

Færøerne ligger midt i Nordatlanten, mens Grønland ligger i Nordvestatlanten, tæt opad det nordamerikanske kontinent.

Færøerne dækker over et areal, der udgør mindre end 0,7% af Grønlands areal. (Når vi grønlændere skal være rigtig flinke over for vore færøske venner, plejer vi at sige til dem, at Færøerne i realiteten kan ligge i det bassin, der dækker Nuuk-fjorden).

I sikkerhedspolitisk henseende kan de to lande ikke sammenlignes, idet Grønland som en geografisk del af det nordamerikanske kontinent ligger i USA's direkte interessesfære, omfattet af Monroe-doktrinen. Endvidere er Grønland p.gr.a. sin geografiske placering tæt ved Nordpolen og sin enorme udstrækning ulige mere kompliceret og dermed meget mere udgiftskrævende at forsvare end at forsvare det langt mere overskuelige færøske territorium.

Oprindeligt er færingerne et gammelt nordisk-britisk folk, mens grønlænderne er en del af inuit, der befolker store dele af Arktis, der strækker sig fra Nordøstsibirien over Alaska og Canada til Grønland.

Det færøske sprog er et gammelt nordisk sprog, mens det grønlandske sprog er en forgrening af inuitsproget, der i sin opbygning er et såkaldt poly-syntetisk sprog uden nogen form for slægtskab med de nordiske sprog.

Der har været en hjemmestyreordning på Færøerne i 52 år mod 21 i Grønland, en forskel på 31 år, hvilket absolut ikke er langt i et historisk perspektiv, men meget langt målt med samtidens målestok.

Statens bloktilskud vejer markant tungere i grønlandsk end i færøsk sammenhæng, idet det på Færøerne udgør godt 20% af de offentlige udgifter, mens det i Grønland dækker knap 40 % af tilsvarende udgifter. Selv om der kan være uenighed om opgørelsesmetoderne, så fortæller størrelsesforholdene, at der altså er tale om markante forskelle.

De politiske partier på Færøerne har betydelig flere år på bagen sammenlignet med partierne i Grønland. - I den forbindelse må man tillige huske på, at parlamentarismen er ganske ung i Grønland.

Selvstændighedsplaner har igennem flere årtier udgjort en fast bestanddel af flere af de færøske politiske partiers program og dermed præget det politiske liv på øerne, mens debatten herom i Grønland er spredt, sporadisk og lidet artikuleret.

Uddannelsesniveauet er ganske højt på Færøerne, som dermed stort set er selvforsynende med arbejdskraft, mens vi i Grønland har et stort efterslæb, både hvad angår uddannelser på en lang række områder, samt udbuddet af uddannet arbejdskraft.

Selvfølgelig kunne nogen komme med den indvending, at jeg via den måde, jeg har oplistet nævnte ligheder og forskelle mellem Færøerne og Grønland, nærmest har opstillet et regnestykke, hvor facit er givet på forhånd. - Selv om en tidligere dansk statsminister er citeret for engang at have sagt: "Hvis det'r fakta, så benægter a' fakta!", så kan fakta rent faktisk være svære at komme udenom.

Vi mennesker er nogle gange slemme til at forenkle tingene og sammenligne ting, der ved nærmere eftertanke viser sig ikke at være sammenlignelige.

Forannævnte ligheder og forskelle mellem Grønland og Færøerne er med til at forklare, hvorfor landsstyret på Færøerne og landsstyret i Grønland næsten naturnødvendigt har taget vidt forskellige udgangspunkter i deres tanker og overvejelser om selvstyre.

Landsstyret i Grønland har jo i Selvstyrekommissionens kommissorium fastslået, at kommissionens overvejelser om større grad af selvstyre i Grønland skal ske inden for rammerne af rigsfællesskabet, mens det færøske landsstyres udgangspunkt er suverænitet.

En anden og for mig afgørende forskel imellem det færøske landsstyre og det grønlandske landsstyres udgangspunkt er, landsstyret i Grønland at inddrage samtlige partier i Landstinget i Selvstyrekommissionen lægger op til, at den danske reger ikke skal have mulighed for at spille på interne modsætninger i Grønland sådan som det åbenbart er tilfældet i forhold til færingerne.