Redegørelse for nedsættelse af en grønlandsk forfatningskommission

Forfatningskommissionen bliver det forum, hvor et udkast til en grønlandsk forfatning skal udformes, ud fra det kommissorium, der fastlægges af Landstinget. Det er således landsstyrets opgave at komme med et forslag til hvorledes dette kommissorium kan se ud, men det er op til Landstinget at tilrette, godkende og lægge det endelige kommissorium fast.

Lørdag d. 19. november 2016
Landsstyret
Suka K. Frederiksen, Medlem af Landstinget for Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre, Rigsfællesskabet, Selvstyre.


(an)

Under Landstingets efterårssamling 2015, vedtog et stort flertal af Landstinget, at landsstyret skulle færdiggøre arbejdet med at udfærdige Redegørelse om nedsættelse af en grønlandsk forfatningskommission. I 2011 pålagde Landstinget det daværende landsstyret at udfærdige redegørelsen, som dog ikke blev færdiggjort.

Tre meget ens beslutningsforslag, fra tre forskellige landstingsmedlemmer, fra forskellige partier, havde til efterårssamlingen 2015 uafhængigt af hinanden indleveret forslag om at nedsætte en grønlandsk forfatningskommission eller færdiggøre redegørelsen. landsstyret besluttede at komme med et tildels præciserende ændringsforslag, der gik ud på at skrive den til tidligere landsstyret pålagte redegørelse færdig - for, at Landstinget på baggrund af denne kan træffe en beslutning om nedsættelse af en grønlandsk forfatningskommission på et mere oplyst grundlag. Det valgte et stort flertal i Landstinget at tilslutte sig, og resultatet er nærværende redegørelse.

Landsstyret har ikke kompetence til at nedsætte udvalg i Landstinget. Den kompetence tilfalder Landstinget selv, og der tages derfor ikke stilling til, hvorledes dette ovennævnte ad hoc udvalg skal se ud i nærværende redegørelse. Dog noteres det, at der opfordres til nedsættelse af et ad hoc udvalg i Landstinget, med repræsentation fra samtlige partier. Udvalget skal tage stilling til forfatningskommissionens nedsættelse og følge kommissionens arbejde.

Det betyder, at der i denne redegørelse ikke skal tages endelig stilling til hvorledes forfatningskommissionen skal udformes eller skal se ud, men det lægges frem hvorledes den kan se ud og hvilke forhold, der bør tages med i betragtningerne ved udformningen af kommissionen. Selve den endelige udformning, indstilling til nedsættelse, samt endelig beslutning om nedsættelse af forfatningskommissionen træffes i henholdsvis i Landstingets ad hoc udvalg, og i det samlede Landstinget.

Af samme grund findes ikke en konklusion i redegørelsen, men blot en sammenfatning. Konklusionen skal for så vidt træffes af Landstinget på baggrund af redegørelsen.

Forfatningskommissionen bliver det forum, hvor et udkast til en grønlandsk forfatning skal udformes, ud fra det kommissorium, der fastlægges af Landstinget. Det er således landsstyrets opgave at komme med et forslag til hvorledes dette kommissorium kan se ud, men det er op til Landstinget at tilrette, godkende og lægge det endelige kommissorium fast. Følgelig vil læseren af denne redegørelse heller ikke finde udkast til indholdet til et endeligt forfatningsudkast, men udelukkende finder emner og anbefalinger til overvejelser til indholdet af en kommende forfatning. Forfatningskommissionen bliver det rette sted, hvor indholdet til forfatningsudkast fastlægges. Dette kommer til at ske ud fra et kommissorium, der enten sætter rammerne for, om det kommende forfatningsudkast skal skrives med intention om, at forfatningen skal kunne gælde inden for grundlovens rammer eller med intention om, at det skal gælde for en selvstændig grønlandsk stat. Det har betydning for, hvilke områder der kan udfærdiges udkast til bestemmelser for i forfatningsudkastet, og hvilke områder der eventuelt ikke kan udformes bestemmelser for.
Læs redegørelsen her
Redegørelse for nedsættelse af en grønlandsk forfatningskommission