Analyse af offentlig hjælp

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen bad i slutningen af 2017 VIVE om at foretage en analyse af forskellige aspekter af ordningen for offentlig hjælp i Grønland. Hensigten med denne rapport er at besvare denne forespørgsel

Torsdag d. 11. april 2019
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Emnekreds: Sociale spørgsmål.

Udgangspunktet for denne undersøgelse er et kommissorium udarbejdet af Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen (2017b). Ifølge kommissoriet skal ”forordningen om offentlig hjælp […] reformeres og moderniseres, således at den fungerer mere hensigtsmæssigt og tidssvarende”.

Kommissoriet har baggrund i, at der igennem længere tid og fra flere sider har været rejst kritik af, at ordningen vedrørende offentlig hjælp ikke spiller tilstrækkeligt effektivt sammen med andre indsatser på social, uddannelses- og sundhedsområdet, og samspilsproblemer betyder, at det for nogle grupper ikke er økonomisk fordelagtigt at søge beskæftigelse på det ordinære arbejde frem for at være på offentlig hjælp.

Samtidig skal offentlig hjælp-ordningen fungere som et effektivt økonomisk sikkerhedsnet for de personer og familier, som ikke selv kan klare sig. Desuden skal ordningen så vidt muligt være gennemskuelig og tryg for modtagerne, lige som de offentlige myndigheder, dvs. kommunerne, skal agere så konstruktivt som muligt i forhold til ordningens formål og gerne på en administrativt hensigtsmæssig måde.

Analysen skal besvare problemstillinger vedrørende bl.a.:
  • Udmåling af offentlig hjælp med fokus på takster i offentlig hjælp og spørgsmål om skønsmæssige kontra faste takster
  • Samspilsproblemer og incitamenter ved overgang fra (delvis) anden forsørgelse til fuld selvforsørgelse
  • Udfordringer, som modtagere af offentlig hjælp modtager, og spørgsmål om tilgængelige tilbud
  • Indretningen af et refusionssystem i forhold til de kommunale forsørgelsesudgifter, så kommunernes indsats i forhold til målgruppen fremmes.


Men der berøres også en række andre problemstillinger i denne rapport.

VIVE har i besvarelse af spørgsmålene inddraget en række kilder med viden om problemstillingen. Ud over allerede foreliggende analyser og undersøgelser om delproblematikker har der været anvendt regeldatabaser i Grønland og Danmark, departementers og myndigheders rapporter mv. samt Grønlands Statistiks statistikbank. Grønlands Statistik har endvidere bistået med særkørsler, og der er gennemført et mindre survey blandt de fem kommuner om tilbud til modtagerne af offentlig hjælp. Derudover er der ikke mindst gennemført interview med personer fra forvaltningen på området i tre kommuner. Der er også gennemført interview med enkelte borgere, som modtager offentlig hjælp. Endelig har statusmøder, bilaterale kontakter mv. med de centrale myndigheder, særligt i Departementet for Sociale Anliggender og Finansdepartementet, bidraget med informationer.

Læs rapporten her
Analyse af offentlig hjælp