Indsigt: En asocial skatteudgift

En asocial skatteudgift

Arbejdsgiverbetalte feriefrirejser for hele familien fungerer som et socialt pigtrådshegn mellem de lønmodtagere, der har fået presset dette "personalegode" ind i deres overenskomst, og alle andre i befolkningen - herunder ikke mindst frierhververne, som for eksempel fisker- og fangerfamilier med meget lave indkomster.
Hvorfor nævnes det kun med et enkelt ord på side 354 i Velfærds- og skattekommissionens betænkning?
Når det ikke er en sag, der bliver gravet i, så er forklaringen, at en beskatning vil ramme både politikere, embedsmænd og ikke mindst "den fjerde statsmagt" - journalisterne. Så det skal der ikke snakkes højt om.

Feriefrirejser bør naturligvis beskattes som almindelig A-indkomst.

Torsdag d. 10. marts 2011
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Bosætning, Levevilkår, Socialt ansvar, Sådan set.

Af uforståelige grunde har en stærkt asocial skattefritagelse kun fundet plads i Velfærds- og skattekommissionens betænkning som et enkelt ord i en kort opremsning på side 354 i betænkningen: feriefrirejser.

Arbejdsgiverbetalte feriefrirejser for hele familien fungerer som et socialt pigtrådshegn mellem de lønmodtagere, der har fået presset dette "personalegode" ind i deres overenskomst, og alle andre i befolkningen - herunder ikke mindst frierhververne, som for eksempel fisker- og fangerfamilier med meget lave indkomster.
Hvorfor nævnes det kun med et enkelt ord på side 354 i Velfærds- og skattekommissionens betænkning?

Feriefrirejser bør naturligvis beskattes som almindelig A-indkomst.

Når det ikke bliver fremhævet mere udførligt, så er forklaringen naturligvis, at en beskatning vil ramme både politikere, embedsmænd og ikke mindst den fjerde statsmagt - journalisterne. Så det skal der ikke snakkes højt om.


Dokumentation

Sådan står der i betænkningen:
Ubeskattede personalegoder, som f.eks. feriefrirejser og vakantbolig
Sådan er det ændret i denne leder "Politikerne kan allerede gå i gang i dag"
i Sermitsiaq den 18. marts 2011 side 37:
De skattepolitiske anbefalinger medfører en lavere personskat på løn, men betyder at alle mulige andre ting bliver beskattet som lønindkomst. For eksempel folks arbejdsmæssige goder som bolig, bil, telefon mv.

Ud røg feriefrirejser og ind kom tjenestebil og telefon mv.
Hvorfor er pressen så forudsigelig
:-)


Hvorfor er der kommissionens betænkning ikke regnet på samfundsudgiften til dette ubeskattede "personalegode", på samme måde som der er regnet på samfundsudgiften til boligområdet?

Læs her betænkningens afsnit om skatteudgifter:

9.3.5 Skatteudgifter
En skatteudgift opstår ved en positiv særbehandling i form af skattefritagelse, særligt lave skatteprocenter, fradrag, der reducerer skattegrundlaget, eller som et fradrag i den betalte skat. Dermed foretages en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af skatteydere eller aktiviteter. For modtageren er der tale om et tilskud via skattesystemet med samme virkning som de ydelser, der er organiseret som en direkte udbetaling fra det offentlige til enkeltpersoner eller virksomheder.

Desto mere ”positiv særbehandling”, der gives til borgerne og virksomhederne, desto større krav stilles der til skatte- og afgiftssystemets evne til at fremskaffe indtægter. Det vil på den anden side sige, at hvis man kan nedbringe omfanget af skatteudgifter, kan man alt andet lige sænke skatterne og afgifterne.

Samtidig har skatteudgifterne også betydelig indflydelse på indkomstfordelingen i samfundet. Eksempelvis er der langt større sandsynlighed for, at høj-indkomstgrupperne kan udnytte rentefradragsretten end lavindkomstgrupperne. Rentefradragsretten giver således højindkomstgrupperne mulighed for at nedbringe beskatningen af deres indkomst, mens lavindkomstgrupperne i praksis sjældent har samme mulighed.

Som eksempler på skatteudgifter kan nævnes:
  • Skattemæssige afskrivningsregler, som tillader hurtigere afskrivning end den faktiske
    værdiforringelse af aktiverne
  • Ubeskattede personalegoder, som f.eks. feriefrirejser og vakantbolig
  • Skattefri b-indkomst på 5.000 kr.
  • Skattefrihed for en lang række kapitalgevinster, (fast ejendom, værdipapirer mv.)


Skatteudgifternes omfang er betragteligt. Kommissionen har ikke foretaget beregninger på alle elementer, men en af de væsentligste – boligområdet – er beregnet og beskrevet i kapitel 4. Området er relevant, idet en omlægning af det eksisterende skattesystem ikke blot er et spørgsmål om ændring af satser, men i lige så høj grad et spørgsmål om aktivt til- eller fravalg af indirekte tilskud til særlige grupper.

Side 354 i betænkningen:
Vores velfærd og velstand kræver handling nu

Læs også:
66% afgift på ferierejser
Hjulspor og motorvej