Indsigt: Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland

Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland

Det foreslås desuden, at reglerne om voldtægt i kriminal­loven opdateres, bl.a. ved at voldtægtsbestemmelsen udvi­des til også at omfatte at skaffe sig seksuelt forhold ved at udnytte, at forurettede befinder sig i en situation, hvor den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen, og til at omfatte seksuelt forhold til børn under 12 år

Søndag d. 16. december 2018
Justitsministeriet
Søren Pape Poulsen
Emnekreds: Børns vilkår, Kriminalloven for Grønland, Levevilkår, Socialt ansvar.

Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2018-19
Skriftlig fremsættelse (12. december 2018)


Justitsministeren (Søren Pape Poulsen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:
Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Seksualforbrydelser m.v.)
(Lovforslag nr. L 123)


Som led i regeringens løbende arbejde med opdatering af lovgivningen for Grønland på Justitsministeriets område foreslås det at gennemføre en generel revision af kriminallo­vens regler om seksualforbrydelser, så de får et løft der sva­rer til de løft, som straffelovens regler om seksualforbrydel­ser fik ved lov nr. 319 af 28. april 2009 og lov nr. 633 af 12. juni 2013.

Det foreslås, at reglerne om børnepornografi i kriminallo­ven opdateres, bl.a. ved at forbuddet mod besiddelse af bør­nepornografisk materiale udvides til også at omfatte tilfæl­de, hvor en person forsætligt skaffer sig adgang til børnepor­nografisk materiale på internettet mv., selvom materialet ik­ke lagres f.eks. på den pågældendes computer, og selv om der ikke betales vederlag for at få adgang til materialet.

Det foreslås endvidere, at reglerne om seksualforbrydel­ser i familieforhold i kriminalloven opdateres, bl.a. ved at bestemmelsen om blodskam udvides til også at omfatte adopterede slægtninge i nedstigende linje, og at reglerne om seksualforbrydelser, der gælder uden for ægteskab, udvides til også at omfatte forhold begået inden for ægteskab.

Det foreslås desuden, at reglerne om voldtægt i kriminal­loven opdateres, bl.a. ved at voldtægtsbestemmelsen udvi­des til også at omfatte at skaffe sig seksuelt forhold ved at udnytte, at forurettede befinder sig i en situation, hvor den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen, og til at omfatte seksuelt forhold til børn under 12 år.

Som noget nyt foreslås det at kriminalisere at skaffe sig seksuelt forhold ved groft misbrug af behandlings- eller ple­jemæssig afhængighed, ligesom det foreslås, at begrebet samleje i kriminalloven skal anvendes som samlebetegnelse for vaginalt samleje og analt samleje, og således at de gæl­dende bestemmelser om anden heteroseksuel kønslig om­gængelse end samleje og kønslig omgængelse mellem per­soner af samme køn slås sammen til en samlet bestemmelse om andet seksuelt forhold end samleje.

Endelig foreslås det, at der i den grønlandske retsplejelov indsættes en adgang til beskikkelse af en bisidder, når den forurettede har været udsat for menneskehandel.

Lovforslaget følger op på mødet i Rådet for Grønlands Retsvæsen i 2016.

Lovforslaget kan ikke stå alene og skal ses i sammen­hæng med den indsats, som rigsmyndighederne allerede gør i forhold til sager om seksualforbrydelser, og med Naalak­kersuisuts strategi for 2018-2022 mod seksuelle overgreb (”Killiliisa – Lad os sætte grænser”).
Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

AA011168
Justitsmin., j.nr. 2017-731-0001

Læs lovforslaget her
Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland