Telemedicin, Teknologirådets rapport, Afsnit 1. Projektets baggrund

Heller ikke i Sygehuskommissionens betænkning "Udfordringer i sygehusvæsenet" (1997) indgår - bortset fra spredte bemærkninger - overvejelser om anvendelse af telemedicin.

Mandag d. 8. december 1997
Teknologirådet
Emnekreds: Telemedicin.

Arbejdsgruppen er af Teknologirådet blevet stillet spørgsmålet, hvorvidt en generel udnyttelse af telemedicin i sundhedssektoren vil kunne føre til bedre service, højere kvalitet i behandlingen, effektiviseringer og rationalisering.

Baggrunden for spørgsmålet er Teknologirådets indtryk af, at der ikke er den store interesse for telemedicin hos regering og sundhedsmyndigheder i Danmark.

Rapporten "Info-samfund år 2000", som var "startskuddet" for den statslige satsning på informations-teknologien, havde et kapitel: "Et bedre sundhedsvæsen med hurtigere behandlinger", der bla. foreslog: " Udvikling af systemer til diagnosticering og klinisk behandling. Sundhedsministeriet og amterne iværksætter et fælles landsdækkende udviklingsarbejde af systemer til støtte for diagnosticering og klinisk behandling, herunder kommunikation og fjerndiagnosticering, billedbehandling og udvikling af redskaber til sammenstilling af tekst, billeder, måleresultater mv." (s. 45).

I regeringens efterfølgende IT-politiske handlingsplaner og i sundhedsministeriets IT strategi er denne anvendelse af IT ikke medtaget. I handlingsplanerne indgår et landsdækkende sundhedsdatanet (MEDCOM) og elektroniske patientjournaler (HEP-projektet) - begge store projekter, der arbejdes med. Det hedder dog i regeringens IT-politiske handlingsplan (1996): "På sundhedsområdet skal mulighederne ved elektronisk kommunikation udnyttes til bedre service og mere effektiv og hurtig patientbehandling samt til at understøtte omlægning af arbejdsgange og organisation i sundhedssektoren"

Heller ikke i Sygehuskommissionens betænkning "Udfordringer i sygehusvæsenet" (1997) indgår - bortset fra spredte bemærkninger - overvejelser om anvendelse af telemedicin.

I modsætning hertil er telemedicin et særligt "tiltaksområde" i den norske handlingsplan: "Mer helse for hver bIT. Informasjonsteknologi for en bedre helsetjeneste" (1996).
Forrige afsnit:
Indholdsoversigt
Indholdsoversigt Næste afsnit:
Afsnit 2. Hvad er telemedicin