Ordførerindlæg ved 1. behandling af forslag til finanslov 2018

Alle tre områder er politikområder, som Danmark varetager på vegne af Grønland. I efteråret 2017 vil en del af disse forbedringer ske ved nye indsatser under det kommende forsvarsforlig og kriminalforsorgsforlig. Forlig, som vi dog ikke er inviteret med til.

Fredag d. 8. september 2017
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Folketinget, Rigsfællesskabet.

Indholdsfortegnelse:
Finanslov 2018
Kriminalforsorgsforlig
Forsvarsforlig
Formålet med forlig
Regeringens udspil
Styrk inklusionen af grønlændere i Danmark
Udenrigs- og sikkerhedspolitikken i Arktis


Det talte ord gælder.

Tusind tak til både regeringen og Finansudvalget. I sidste uge blev bevilliget 30 mio. kr. til ofrene for naturkatastrofen i Nuugaatsiaq og Illorsuit i Nordgrønland. Også en tak til Politiet og Forsvaret, som har ydet en ekstraordinær indsats sammen ved katastrofen. De 30 millioner kroner går til genopretning for folk, som har mistet deres hjem og mange også deres levegrundlag. Det er penge, som falder på et tørt sted for de mange, som er berørt af katastrofen.

At leve tæt med en barsk natur, er ikke uvant for os, men naturkatastrofer af denne slags, er uvante for os. Derfor er det relevant at spørge om det er en ny virkelighed, vi skal vænne os til. Skyldes det klimaforandringerne? Set i dette lys er det glædeligt at regeringen vil afsætte 10 mio. kr. til GEUS´ undersøgelser af mulige fjeldskred, fordi det vil skabe større vished.

Finanslov 2018
Regeringen har i sidste uge fremsat finansudspil med overskriften "Et trygt og sammenhængende Danmark". I udspillet lægges der blandt andet vægt på flere penge til
  1. Forsvaret
  2. Politiet
  3. Kriminalforsorgen

På alle tre områder bebuder regeringen mærkbare forbedringer. Alle tre områder er politikområder, som Danmark varetager på vegne af Grønland. I efteråret 2017 vil en del af disse forbedringer ske ved nye indsatser under det kommende forsvarsforlig og kriminalforsorgsforlig. Forlig, som vi dog ikke er inviteret med til.

Kriminalforsorgsforlig
Ved sidste Kriminalforsorgsforlig blev Kriminalforsorgen i Grønland en del af besparelserne, men kun i meget begrænset omfang af initiativerne. Det betød blandt andet nye initiativer til børn af indsatte, nye midler til uddannelse til fængselsbetjente og en styrkelse af uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed for indsatte ikke kunne mærkes i Grønland.

I det kommende kriminalforsorgsforlig mener vi fra Inuit Ataqatigiit, at uddannelsen for anstaltsbetjente skal være på samme niveau som den danske.

Forsvarsforlig
Et andet forlig, der indgås indenfor de kommende måneder er, forsvarsforliget. Mange anbefalinger fra regeringens Arktis-analyse er endnu ikke blevet til virkelighed. Fra Inuit Ataqatigiit mener vi langt størstedelen af de ansatte i Arktisk Kommando skal være grønlændere og der derfor skal etableres en forsvarsuddannelse i Grønland med fokus på civile opgaver. De 120 mio. kr. der er afsat årligt til en styrkelse af forsvarets indsats i Arktis tager dog ikke højde for etablering af en forsvarsuddannelse i Grønland. Der skal altså findes nye midler, hvis dette skal blive en realitet.

Formålet med forlig
Et af formålene i Selvstyreloven er at de 32 områder, som Danmark varetager på vegne af Grønland, er på niveau med samme områder i Danmark.

Det er en skævvridning når vi som repræsenterer det grønlandske folk, ikke inviteres med i forlig der vedrører Grønland. Det gør gabet mellem Kriminalforsorgen og Forsvaret i Grønland og Danmark større. Det betyder efterslæbet blot bliver endnu større. Det er på tide at stoppe denne negative forskelsbehandling.

Derfor har vi fra Inuit Ataqatigiit taget kontakt til retsordførerne og forsvarsordførerne fra partierne, som skal sidde med til forligene. Dette burde ikke være nødvendigt og det er mit håb, at det fingeraftryk jeg sætter i valgperioden er, at Grønland fremadrettet inviteres med i relevante forlig.

Regeringens udspil
Regeringen har i deres finanslovsudspil foreslået afsat 10 mio. kr. årligt over fire år, altså i alt 40 mio. kr. til at styrke justitsområdet. Det er glædeligt.

Fra Inuit Ataqatigiit har vi taget initiativ til en høring i Folketinget om netop styrkelse af justitsområdet, vi har lavet et justitspolitisk Udspil og fremsat et beslutningsforslag i Tinget. Den aktive indsats fra Inuit Ataqatigiit i Folketinget, i Landstinget og i landsstyret betyder at regeringen nu tager hul på at løfte justitsområdet.

De prioriterede indsatser for Inuit Ataqatigiit er
  1. lige løn for lige indsats - vi skal have længere uddannelse til anstaltsbetjente, kredsdommere og forsvarere
  2. ny anstalt i Sisimiut, som i dag er en gammel barak og ny politistation i Qaanaaq
  3. moderne IT- og radiosystemer

Selvom 40 millioner kroner kan lyde af meget, så koster en nødvendig udskiftning af radio system for Politiet i Grønland netop 40 millioner kroner. Derfor bør de midler, der er afsat til at styrke justitsområdet evalueres løbende i regeringen og Rådet for Grønlands Retsvæsen, ligesom vi her i Folketinget bør forholde os kritisk nok overfor om der er afsat nok.

Det skal derudover særligt bemærkes, at etableringen af Landsforsvareembedet er iværksat uden at der er afsat ekstra midler til denne opgave. Det er direkte urimeligt overfor den nye Landsforsvarer og overfor forsvarerne i Grønland. Det betyder at Landsforsvareren har vanskeligt ved at sikre uddannelse og efteruddannelse, som forskrevet i bekendtgørelsen herom med de midler, der er afsat. Det vigtige mål om at styrke forsvarerne og dermed retssikkerheden kan kun ske hvis der tilføres yderligere midler.

Styrk inklusionen af grønlændere i Danmark
Ser vi på det kommende folketingsår bør regeringen tage nye initiativer til styrke inklusionen af herboende grønlændere. Vi ser også at langt størstedelen af grønlændere i Danmark lever et godt liv og trives i det danske samfund. Mange er i arbejde og bidrager til samfundet. Betaler skat, yder en indsats og arbejder frivilligt.

Samtidig ved vi grønlændere i Danmark er overrepræsenteret i de sociale statistikker. Den nylige opgørelse af hjemløse viste, at andelen af grønlændere er alarmende høj. Fra Inuit Ataqatigiit føler vi et moralsk medansvar og vil gerne være med til at bidrage med løsninger og bidrage til at flere af vores landsmænd får hjælp og mulighed for at vælge et andet liv. Derfor har jeg bedt Socialministeren om et møde for at diskutere løsninger.

For nylig deltog Kulturministeren i et arrangement i Aalborg med overskriften "Grønlandske nuancer". Tak for det. Fokus for arrangementet var succeshistorier og det vi lykkedes med. Det handlede om hvordan vi i fællesskab kan bruge kultur til at skabe nye fortællinger om det moderne Grønland. Derfor er der også behov for et projekt, som Nukiga, som betyder min styrke på grønlandsk. Jeg vil derfor opfordre regeringen til at støtte Nukigas mange bestræbelser på at fremme grønlandsk kultur og synliggøre et mangfoldigt Grønland og gøre dette landsdækkende. Mad, musik og kulturmøde fjerner grænserne, giver viden og bygger bro mellem Grønland og Danmark.

Mange grønlændere vil gerne arbejde, men kun knap halvdelen er i arbejde. Det er ikke tilfredsstillende. Hverken for os i Folketinget, for det danske samfund eller for den enkelte grønlænder, som rigtig gerne vil arbejde. Derfor bør beskæftigelse af grønlændere i Danmark være et særligt fokusområde for regeringen.

Udenrigs- og sikkerhedspolitikken i Arktis
Landsstyret og regeringen har indgået en aftale om miljøoprydning ved de 30 tidligere militære installationer rundt i hele landet. Her er der afsat 150 millioner kroner. Oprydning ved Grønnedal er vurderet til at koste op til 250 millioner kroner og derfor kan man spørge sig selv om 150 millioner kroner er nok til miljøoprydning ved 30 tidligere militære installationer. Det stiller vi os fra Inuit Ataqatigiit meget kritisk overfor.

Regeringen har i det forgangne folketingsår sat en lang række politiske ambitionerne op for at styrke indsatsen i Grønland og Arktis. Den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, forsvarets Arktis-analyse og strategien for forskning og uddannelse i Arktis. Nye initiativer, som vil være gode for at styrke Rigsfællesskabet, men som også skal følges til dørs med konkrete initiativer afspejlet i netop denne finanslov.

Med disse ord takker jeg for ordet og glæder mig til at en konstruktiv dialog om kommende finanslov.