Internationale krydstogtskibe versus den grønlandske kriminallov anno 2013

Jeg gætter på at skibets kaptajn/skibsreder slipper med en bøde på et par tusinde kroner, og så er den sag afgjort - uagtet at mange menneskeliv kunne være på spil forårsaget af en given overtrædelse !!

Tirsdag d. 19. marts 2013
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Kriminalloven for Grønland, Sikkerhed til søs.

For nyligt publicerede Søfartsstyrelsen sin Resultatkontrakt for 2013 – 2016, og et af resultatkravene for 2013 er gennemførelse af mindst 15 kontrolsyn af de krydstogtskibe som besejler, eller agter at besejle, farvandene ved Grønland.

Et andet resultatkrav er, at der her i 2013 skal udarbejdes lovforslag i det danske Folketing for at øge sejladssikkerheden i Arktis, især for krydstogtskibe i farvandene ved Grønland. Dette lovforslag behandles allerede dags dato i Folketinget og forhandlingerne kan følges på dette link L 154 Forslag til lov om ændring af søloven og forskellige andre love.

Lad os nu foretage et lille, men meget relevant tankeeksperiment for 2013:

- lad os antage, at Søfartsstyrelsen her i 2013 udfører 15 stk. havnestatskontrol i Grønland af de krydstogtsskibe, der anløber det grønlandske søterritorium her i 2013 - og lad os antage, at Søfartsstyrelsen under disse havnestatskontrol i Grønland dels
[$
kontrollerer hvorvidt krydstogtsskibet overholder gældende internationale "IMO Guidelines for ships operating in Polar waters" der kun er vejledende og dels

at Søfartsstyrelsen også kontrollerer hvorvidt krydstogtsskibet overholder gældende obligatoriske dansk/grønlandske nationale lov Bekendtgørelse om teknisk forskrift om skibes sikre sejlads i grønlandsk søterritorium, der trådte i kraft pr 1. juli 2009.

ad 1)
Såfremt Søfartsstyrelsen under udførelse af havnestatskontrollen i Grønland her i 2013 finder at krydstogtsskibet har overtrådt den internationale "IMO Guidelines for ships operating in Polar waters" vil der ikke ske noget ved det, thi det er kun en international vejledning for skibe der sejler i internationalt polarfarvand – der er mig bekendt ingen sanktionsmuligheder ved en overtrædelse !

ad 2)
Såfremt Søfartsstyrelsen under udførelse af havnestatskontrollen i Grønland her i 2013 finder at krydstogtsskibet har overtrådt den gældende obligatoriske dansk/grønlandsk nationale lov "Bekendtgørelse om teknisk forskrift om skibes sikre sejlads i grønlandsk søterritorium" bliver det straks mere interessant, thi så vidt jeg ved skal Søfartsstyrelsen skal nu anmelde til Kredsretten i Nuuk/Grønland, at krydstogtskibet har overtrådt de eller den paragraf i nævnte dansk/grønlandske Bekendtgørelse.

Kredsretten i Nuuk skal da dømme skibets kaptajn eller skibsreder efter den grønlandske kriminallov - der mig bekendt ikke er en egentlig straffelov men nærmere en "resocialiseringslov", thi Grønland har mig bekendt ikke dags dato en egentlig strafferetlig sølov rettet mod den internationale skibsfart, der besejler det grønlandske søterritorium !

Jeg gætter på at skibets kaptajn/skibsreder slipper med en bøde på et par tusinde kroner, og så er den sag afgjort - uagtet at mange menneskeliv kunne være på spil forårsaget af en given overtrædelse !!

Har jeg taget helt fejl i mine antagelser, så vil jeg meget gerne høre de rigtige forklaringer på nævnte problemstillinger.