Boligbestandens aktuelle sammensætning

Grundlaget for en gennemgang af den aktuelle boligbestands kvalitetsindikatorer er primært den af Grønlands Statistik i foråret 1994 foretagne spørgeskemaundersøgelse af befolkningens levevilkår, inklusive boligforholdene

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Grundlaget for en gennemgang af den aktuelle boligbestands kvalitetsindikatorer er primært den af Grønlands Statistik i foråret 1994 foretagne spørgeskemaundersøgelse af befolkningens levevilkår, inklusive boligforholdene (se boks 2.3.1). Undersøgelsen viser bl.a. boligernes beliggenhed (by eller bygd), boligens størrelse i m2, boliger med brusebad og boliger med vandskyllende toilet opdelt på: en- eller to-familiehuse, række- eller kædehuse, små etageejendomme, boligblokke (store etageejendomme) og andre boligtyper.
Boks 2.3.1 Levevilkårsundersøgelsen 1994
Landsstyret bad i 1992 Grønlands Statistik (GS) om at gennemføre en landsdækkende undersøgelse af befolkningens levevilkår. Som følge heraf foretog GS i foråret 1994 en spørgeskemaundersøgelse, der omfattede 1.500 tilfældigt udvalgte personer over 18 år. Svarpersonerne blev bedt om at besvare 147 spørgsmål vedrørende bolig- og erhvervsforhold, økonomi og forbrug samt fritidsbeskæftigelse. Boliger i alderdomshjem og i kollegier indgår i Levevilkårsundersøgelsen 1994.
Svarpersonerne var bosat i følgende fem kommuner: Kangaatsiaq, Paamiut, Qaqortoq, Sisimiut og Nuuk. De fire førstnævnte kommuner blev udvalgt ved lodtrækning, idet landets 17 kommuner, d.v.s. ekskl. Nuuk kommune, blev opdelt i 4 grupper, således at hver gruppe bestod af kommuner med et nogenlunde ensartet skattegrundlag. Udover, at der ved lodtrækning blev udvalgt en kommune fra hver af disse 4 grupper, indgik Nuuk kommune i undersøgelsen.
1.121 personer besvarede det udsendte spørgeskema svarende til en svarprocent på 74.7. De 1.121 svarpersoner udgjorde godt 3 pct. af den grønlandske befolkning over 18 år. Undersøgelsen antages at være repræsentativ for den grønlandske befolkning over 18. år.
Kilde: Grønlands Statistik. Rapport om Boligforholdene i Grønland. Rapport nr. 6 fra undersøgelsen af befolkningens økonomiske og materielle levevilkår. August 1995, side 1 og 42. (Herefter benævnt Rapport nr. 6).