Den danske stats udgifter til Grønland

Statens samlede udgifter udgjorde i 1998-kroner 3,3 mia. kr. Den største post blandt statens udgifter er det generelle tilskud til Grønlands Hjemmestyre (bloktilskuddet), der i 1998 udgjorde knap 80 pct. af statens samlede udgifter

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Statens samlede udgifter udgjorde i 1998-kroner 3,3 mia. kr. Den største post blandt statens udgifter er det generelle tilskud til Grønlands Hjemmestyre (bloktilskuddet), der i 1998 udgjorde knap 80 pct. af statens samlede udgifter. Fordelingen af de øvrige udgifter fremgår af tabel I.1.

Bloktilskuddet for perioden 1999-2001 er fastsat ved lov af 23. juni 1998, som er de bevilgende myndigheders godkendelse af aftalen af 12. maj 1998 mellem regeringen og landsstyret om bl.a. det fremtidige bloktilskud.

Bloktilskuddet er for 1999 fastsat til ca. 2,65 mia. kr. og videreføres i 2000 og 2001 med en regulering, der svarer til den gennemsnitlige pris- og lønregulering på statens driftsbudget for det pågældende år.
Tabel I. 1 Statens udgifter vedrørende Grønland
Mio. kr. 1996 1997 1998
A. Generelt tilskud til Grønlands Hjemmestyre 2.441,0 2.512,0 2.574,7
B. Driftsudgifter og øvrige tilskud i alt 614,1 632,5 642,3
Heraf:      
Fiskeriinspektion mv. under Forsvarsministeriet 323,8 344,4 353,3
Politi, retsvæsen og kriminalforsorg 126,7 126,0 135,2
Energi-, miljø- og råstofaktiviteter 66,5 65,2 67,1
Statens Luftfartsvæsen og Meteorologisk institut 38,6 37,3 46,0
Dansk Polarcenter, arktisk forskning og forskningsrådene 41,7 40,6 21,6
Øvrige 16,9 19,1 19,0
C. Anlægsudgifter i alt 3,6 16,6 35,9
D. Samlede udgifter (A+B+C) 3.058,7 3.161,1 3.252,9
Kilder: Statens regnskaber for 1996 og 1997 og finanslovsbevilling for 1998.