Om en eventuel grønlandsk selvstændighed

Folketinget finder, at spørgsmålet om Grønlands selvstændighed ikke kan ses uafhængigt af en selvbærende grønlandsk økonomi.

Mandag d. 29. maj 2017
Folketinget
Emnekreds: Selvstændighed.


(an)

Folketinget konstaterer, at Grønland har nedsat en forfatningskommission, og at det fremgår af selvstyrelovens forarbejder, at det står Grønland frit for at indlede en forfatningsforberedende proces.

Folketinget konstaterer, at Forfatningskommissionens kommissorium fastsætter, at Forfatningskommissionen involverer Justitsministeriet i sit arbejde, så det sikres, at bestemmelser, som skal gælde, mens Grønland er i rigsfællesskabet, kan rummes inden for grundlovens rammer.

Folketinget konstaterer, at statens tilskud til Grønland fortsat udgør over halvdelen af landskassens indtægter og dermed grundlaget for indkomsterne i Grønland. Staten varetager herudover en række områder i Grønland.

Folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for en standard på danske ansvarsområder i Grønland, som svarer til standarden i Danmark med de afvigelser, der kan begrundes i grønlandske forhold, jf. bemærkningerne til selvstyreloven.

Folketinget finder, at spørgsmålet om Grønlands selvstændighed ikke kan ses uafhængigt af en selvbærende grønlandsk økonomi.


Vedtaget 81 stemmer for forslaget (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 22 stemmer imod forslaget (DF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Forslag til vedtagelse V 113 Om en eventuel grønlandsk selvstændighed