Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab - 8. Kilder og litteratur

Søndag d. 24. januar 2021
Einar Lund Jensen, Cand. mag., projektkoordinator
Jens Heinrich, Ph.d. historiker
Linda Nielsen, Dr. jur., professor
Emnekreds: Forskning, Grønlands historie.

Indholdsfortegnelse:
8. Kilder og litteratur
Arkivalier
Folketingets bibliotek (FB)
Rigsarkivet (RA)
Grønlands Nationalarkiv (GN)
Litteratur og trykte kilder


Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974

8. Kilder og litteratur

Arkivalier

Folketingets bibliotek (FB)

Rigsdagens/folketingets Grønlandsudvalgs arkiv
 • De sociale forhold paa Grønland med særlig henblik paa spørgsmålet om indførelse af enkebørnsunderstøttelse, 26/8-1932 (kasse 2, akter 1926-36, 15. bilag til protokol, møder 10/5-35 til 23/5 36)
 • Udateret notat fra 1939 (kasse 4, læg 10, rigsdagens grl.udv)
 • Ber til ft grludvalg, jan 1954 (kasse 8, akter 1952-53 og 1953-54)
 • Redegørelse vedr grl til ft grludvalg, nov 1954 (kasse 9, akter 1954-55 og 1955-56)
 • Beretning til landsrådet vedr. det grl retsvæsen af landsdommer Kisbye Møller (kasse 10, akter 1956-57 og 1957-58)


Rigsarkivet (RA)

Grønlands Styrelses arkiv 0030
 • Oversættelse af erklæring fra befolkningen i Nordgrønland angaaende revision af loven af 8´Juni 1908 (0030 GS HovKt 1885-1940, Gr.Ordn. journ.sager M.M., 89, forarbejder til love vedr. Grl., journal nr. 684, 1924, ks. 691)
 • Eske Brun rapport om straffeanordningssagen 9. marts 1935 (GS direktør Oldendows papirer Grønland under krigen 1940-45, arkiv nr. 2083, pakke 3)
 • Afskrift af insp embeds korres til fs ved upernivik 25. Aug 1905, afskrift af insp embeds korres til fs upernivik9apr1906, afskrift af forst forh 1906-07, umanak 18apr1906, vedr forslag fra egedesmind,1907, afskr af insp korr til fs, egedesminde 29maj1907, afskrift af forst forh 1906-07, frederikshåb 6 til 7maj1908 (1), læg 1908-9, Forstanderskabssager 1909-10 (forstanderskabssager 1906-08, ks 7, 458 dir kgl grl handel bogholder og korrespon-dancekontor 1861-1916)


Grønlands Nationalarkiv (GN)

Rigsombudets arkiv

 • ”Børneloven”: Brev af 19. april 1994 fra Direktoratet for Sociale Anliggender mv. til Rigsombudet; Brev af 12. oktober 1995 fra Justitsministeriet, Lovafdelingen, til Rigsombudet; Brev af 20. marts 1973 fra Landshøvdingen over Grønland til Min. f. Grl.
 • ”Faderskabsudvalget”: Mødereferater 5. og 12.marts 1951, 17. marts 1953 og 13. januar 1954; Udateret udkast samt bemærkninger til lov om børns retstilling i Grønland; Brev af 20. januar 1954 fra landsdommer Kisbye Møller til landshøvding Lundsteen; Brev af 26. januar 1954 fra Lundsteen til Kisbye Møller; Faderskabsudvalgets udkast samt bemærkninger til lov om børns retstilling i Grønland (udateret, forfattet i perioden april-december 1953).
 • ”Arvelov”, journalnr. 0810-05: Brev af 14. juli 1955 fra Grønlandsdepartementet til Landshøvdingen; Dagsorden 1955 punkt 7: Forslag til arvelov for Grønland, nyt referat.
 • ” Børneforsorg I ”, journalnr. 551: Breve af 22. juni og 6. juli 1951 fra Otto Jensen, Grønlandsdepartementet, til landshøvding Lundsteen.
 • ”Børneforsorg II ”, journalnr. 551: Brev af 4. juli 1957 fra børneforsorgsudvalget i Nanortalik til landsrådet.


Litteratur og trykte kilder

Andersen, Ernst: Familieret, 1971, særl. s. 240-250.

Andersen, Jan: Den juridiske ekspedition til Grønland 1948-49, upubliceret ph.d.afhandling, Aalborg Universitet, 2008.

Anordning af 26. Juli 1926 om retsplejen i Grønland. Beretninger og Kundgørelser vedrørende styrelsen af Grønland 1923-1927, J.H. Schultz 1928, s. 545-557.

Bendsen, Hans: Faderskabssager. Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 8. årg. (3-4), 1975.

Benton, Lauren: Colonial Law and Cultural Difference: Jurisdictional Politics and the Formation of the Coloniel State. Comparative Studies in Society and History, Vol. 41, No. 3, 1999.

Benton, Lauren: Law and Colonial Cultures. Legal Regimes in world History, 1400-1900. Cambridge University Press, Cambridge 2000.

Bentzon, Agnete Weis: Den grønlandske kriminalret og den danske. Kulturmøde og konflikt. Retfærd, nr. 68, 18. årgang, 1995.

Bentzon, Agnete Weis, Verner Goldschmidt og Per Lindegaard: Den juridiske ekspedition og dens arbejde i Grønland 1948-49. Det Grønlandske Selskabs Årsskrift 1950.

Bentzon, Viggo: Familieretten I, 1924.

Berlin, Knud: Grønlandsk ret. Foredrag holdt i Det Grønlandske Selskab 31. oktober 1928. I Det Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1928-29, 1929.

Bertelsen, A.: Grønlandsk medicinsk statistik og nosografi. Meddelelser om Grønland, bind 117, nr. 1, 1935.

Betænkning afgivet af den juridiske ekspedition til Grønland 1948-49 (jurex), nedsat af Statsministeriet, hefte 1, upubliceret, 1950.

Betænkning afgivet af det i December Maaned 1920 nedsatte Udvalg til Drøftelse af de grønlandske Anliggender. J. H. Schulz, København 1921.

Betænkning fra Grønlandsudvalget af 1960 (G-60), Statens trykningskontor, København, 1964.

Betænkning nr. 126/1955 om faderskab. Betænkning om ændring af reglerne om fastsættelse af faderskab. Afgivet af den ved kongelig resolution af 2. december 1949 nedsatte kommission. Statens Trykningskontor, København 1955.

Betænkning om Børns retsstilling. Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Børnelovsudvalg.

Betænkning nr. 1350, 1997. jm.schultzboghandel.dk

Bonderup, Gerda: Det medicinske politi. Sundhedspolitikken i Danmark 1750-1860. Århus Universitetsforlag 2006.

Borum, O.A. : Familieretten – anden del, 1941, særl. s. 304-324.

Brun, Eske: Mit Grønlandsliv – erindringer af Eske Brun. Gyldendal, København 1985.

Brun, Eske: Vort Monopol i Grønland. Fremtiden, september 1946, s. 26-29.

Bryderup, Inge M.: Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år. Klim, Århus 2005.

Christensen, Lone Birgitte og Jonna Waage: Børneloven – med kommentarer, 2006.

DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier: Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54 – en historisk udredning. København 2007. www.diis.dk

DUPI - Dansk Udenrigspolitisk Institut: Grønland under den kolde krig. Dansk og amerikansk sikkerhedspolitik 1945-68. København 1997.

FT – Folketingstidende. Schulz, København 1954

Gad, Finn: Grønlands historie III – 1782-1808. NNF, 1976.

Gad, Finn: Grønlands historie IV. Grønland, nr. 12, 1954, s. 461-471.

Glarborg, Kirsten og Franz From: Børn og opdragelse i Grønland, en sociologisk studie, en rapport. Gjellerup, København 1968.

Goldschmidt, Ditte Bentzon: Oprindelige folks rettigheder i Norden. Den historiske og aktuelle situation for grønlændere, samer og de oprindelige folk i Ruslands sibiriske områder. Det Danske Center for Menneskerettigheder, København 1994.

Goldschmidt, Verner: Reformproblemer. Det Grønlandske Selskabs Årsskrift 1952, s. 17-24.

Graversen, Jørgen (red.): Familieret, 1. del. København, 1986.

Grønlandskommissionens betænkning 1950 (G-50). Bind 2: Politiske og administrative forhold. Retsplejen; Bind 4: Sundhedsvæsenet. Boligbyggeriet og sociale forhold. Bind 6: Angmassalik Scoresbysund og Thule, København 1950.

Grønlands landsråds forhandlinger diverse år (benævnt LR, evt. SLR eller NLR for syd og nord, foran årstal) – indeholdt i:

- Beretninger og Kundgørelser vedrørende Kolonierne i Grønland for Aarene 1909-1912, J.H. Schultz.

- Beretninger og Kundgørelser vedrørende Styrelsen af Grønland 1913-37, J.H. Schultz.

- Landsraadsforhandlinger 1938-47, J.H. Schultz.

- Beretninger vedrørende Grønlands Styrelse 1948-1950, J.H. Schultz.

- Beretninger vedrørende Grønland 1951-1964, Sydgrønlands bogtrykkeri. Grønlands landsråds forhandlinger efterår 1973, Sydgrønlands bogtrykkeri.

Hauge, Christen Nielsen: Administrationen af Grønland. Det Grønlandske Selskabs Årsskrift 1927, s. 40-70.

Hardenberg, Anne Sofie og Christensen, Pia Bang: Kampen for en far. Milik, 2009.

Heinrich, Jens: Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse 1932-64. Upubliceret ph.d.-afhandling, Ilisimatusarfik, 2010.

Heinrich, Jens: Selvstændighed i Grønland i første halvdel af det 20. århundrede. Grønlandsk kultur- og samfundsforskning. - 2006/07. - s. 57-71. Nuuk 2008.

Instrux af 1782. Directionen for den Kongelige Grønlandske, Islandske, Finmarske og Færøiske Handel i Kiøbenhavn, 19. april 1782. Handelsdirektionen udsteder Instrux. Meddelelser om Grønland, 55, 1936, s. 364-390.

Instruks af 2. januar 1873: Instrux udfærdiget af Direktoratet for den kongelige grønlandske Handel til Iagttagelse samt Veiledning for de i Handelens Tjeneste staaende Indvaanere i Grønland. Louis Kleins Bogtrykkeri, København 1873.

Juul-Dam, Karsten: Blodtypestatistiske undersøgelser som grundlag for afgørelser i faderskabssager. Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 12. årg. (3-4), 1979.

Kähler, Margrethe & Niels Martin Carlsen, De grønlandske kredsretters virke i årene 1966-1970. En undersøgelse baseret på kredsretternes behandling af faderskabssager. Institut for Organsation og Arbejdssociologi, København 1974.

Kleivan, Inge: Danskundervisning i Grønland før anden verdenskrig. Grønland, 1993, s. 88-99.

Koefoed, Nina Javette: Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark. Museum Tusculanums Forlag, København 2008.

Landslægen i Grønland: Sundhedstilstanden i Grønland. Landslægens årsberetning, Nuuk/Godthåb, diverse år. Lov om Grønlands Styrelse af 18. april 1925, Det Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1925-26, 1926, s. 113- 129.

Lynge, Augo: Tre hundrede år efter. (1931). Atuakkiorfik, Nuuk 1989.

Lynge, Hans: Grønlands indre liv I - II. Atuakkiorfik, Nuuk 1981/1988.

Løkke, Anne: Vildfarende Børn – om forsømte og kriminelle børn mellem filantropi og stat 1880-1920. Forlaget SocPol, Holte 1990.

Martens, Gunnar: Inspektørboligen i Nuuk – fra inspektør- til rigsombudsmandsbolig. Atuagkat, Nuuk 2007.

Meddelelser fra direktoratet for aarene 1902-1906, J. H. Schultz, 1907.

Nexø, Sniff Andersen: Det rette valg. Dansk abortpolitik i 1930’erne og 1970’erne. Upubliceret ph.d.- afhandling, Københavns Universitet 2005.

Nielsen, Bent: Forandring og fremsyn. Daugaard-Jensen og systemskiftet i Grønland. Det Grønlandske Selskabs Skrifter, 32, København 1996.

Nielsen, Frederik: Nyordningens første landsrådsperiode 1951-55. Tidsskriftet Grønland, 1955, s. 241-250.

Nielsen, Hanne Rimmen: Fra pariakaste til hæderlige kvinder. Debatten om de ugifte mødre 1880-1940. Arbejderhistorie, nr. 4, 1995.

Nielsen, Linda og Jesper Vorstrup Rasmussen: Familieret, 2001, særl. s. 396-417.

Oldendow, Knud: Den Grønlanske Samfundslære. Sydgrønlands Landskasse, Godthaab 1931 (a).

Oldendow, Knud: Socialforsorg i Grønland. To Foredrag holdt i Det Grønlandske Selskab Foraaret 1930. Det Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1929-30, 1930.

Oldendow, Knud: Lov og Ret i Grønland. Det Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1930-31, 1931 (b).

Petersen, Hanne: Retspluralisme i praksis – grønlandske inspirationer. Ilisimatusarfik / Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2006.

Regulativ af 15. marts 1929 angående underholdsbidrag til børn født udenfor ægteskabet. Beretninger og kundgørelser vedrørende styrelsen af Grønland 1928-1932, J.H. Schultz 1933, s. 211-214.

Regulativ af 21. juli 1914 – Regulativ for Underholdningsbidrag til Børn fødte udenfor Ægteskab. Beretninger og kundgørelser vedrørende Grønlands styrelse 1913-1917, J.H. Schultz 1918, s. 231-232.

Rigsdagstidende 1934-1935. København, 1935.

Rimmen Nielsen, Hanne: Fra pariakaste til hæderlige kvinder: Debatten om de ugifte mødre 1880-1940. Arbejderhistorie, 1995, nr. 4.

Skotte-Nielsen, Mogens: Fra Sukkertoppen til Paamiut - Grønland under forvandling 1946-1983, upubliceret

Stauning, Thorvald: Grønlands fremtid, Det Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1939, s. 5-20.

Stauning, Thorvald: Min Grønlandsfærd. Jespersen & Pios Forlag, København, 1999 (oprindeligt 1930).

Storch, Mathias: Strejflys over Grønland. Levin & Munksgaard, København 1930.

Sveistrup, P.P.: Statens Monopol paa Grønland. Nationaløkonomisk Tidsskrift, bd. 3, række 41, 1933, s. 18- . Sørensen, Axel Kjær: Danmark-Grønland i det 20. århundrede – en historisk oversigt. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1983.

Taksøe-Jensen, Finn: Reglerne om faderskab. Københavns Universitets Retsvidenskabelige Institut, 1979.

Therkilsen, Kjeld R.: Grønlandskommissionen en Kendsgerning, I: Grønlandsposten 1. januar 1949, s. 5-7.

Thestrup, Poul (1991): Mark og skilling, kroner og øre. Rigsarkivet, G.E.C. Gad, København 1991.

Thisted, Kirsten (red.): Grønlandsforskning. Historie og perspektiver. Det Grønlandske Selskab, København 2005.

Thisted, Kirsten: “Hvem går qivittoq?” Kampen om et litterært symbol eller relationen Danmark – Grønland i postkolonial belysning. TijdSchrift voor Skandinavistiek, vol. 25, nr. 2, 1, 2004, s. 133-159.

Thomsen, Hanne: Om europæernes syn på børn samt børns opvækst i det grønlandske samfund i tiden omkring koloniseringen. I: Grønlandsk kultur- og samfundsforskning, 1992, s. 227-254.

Thomsen, Hanne: Ægte grønlændere og nye grønlændere. Om forskellige opfattelser af grønlandskhed. Den Jyske Historiker, nr. 81, 1998, s. 21-55.

Tróndheim, Gitte: Adoption i Grønland - en historisk gennemgang. I: Grønlandsk kultur- og samfundsforskning. - 2008-09. - s. 123-142, 2009.