Indsigt: Kilde: Th Stauning

Kilde: Th Stauning


Min grønlandsfærd - Nu hjem til København

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021


Min Grønlandsfærd - Vore atlanterhavs-øer

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021

Da mit Besøg paa de smaa, danske Atlanterhavs-Øer var et Led i denne Rejse til de nordlige Dele af Riget, hører en Omtale deraf, som nævnt i Forordet, ogsaa med i Beskrivelsen af »Min Grønlandsfærd«. Og dette er i Særdeleshed rimeligt, da en større politisk Debat netop har fulgt efter dette Besøg, uden at dette dog har været Foranledningen dertil

Min Grønlandsfærd - Grønland i støbeskeen - de store, nye erhverv

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021


Min grønlandsfærd - Videre nordpå

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021


Min Grønlandsfærd - Sydgrønland

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021


Min Grønlandsfærd - Lidt historie

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021

Inden jeg fører Læserne ind i det moderne Grønland, vil nogle Linier Historie være paa sin Plads. Det første, man har erfaret om Besøg paa Grønland, er fra Aaret 970. Den Gang skal to Islændinge have overvintret i Nærheden af Angmagsalik, paa »Gunbjørnsøerne« nede i den sydøstlige Del af Landet. Disse to har formodentlig berettet om det nye Land, thi kort efter sejlede Erik den Røde ud for at finde det nye Land

Min Grønlandsfærd - Indledning

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Torsdag d. 1. juli 2021

Da jeg gik ud paa min Rejse til Grønland, havde jeg ikke tænkt at give Offentligheden en Bog om denne Rejse. Jeg havde i første Linie praktiske Formaal. Jeg maatte kende det Land som jeg nu var Minister for, og jeg havde haft saa megen politisk Forbindelse med de grønlandske Anliggender, at denne Besigtigelse var en nærliggende og naturlig Fortsættelse af mange Aars Arbejde. Det er nemlig en Misforstaaelse naar Folk tror, at min Interesse for Grønland først vaagnede da jeg gik ud paa denne Rejse

Min grønlandsfærd

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Torsdag d. 1. juli 2021

Min Rejse langs Grønlands Vestkyst og mine Besøg i en Række Kolonidistrikter og Bopladser, var imidlertid en saadan Oplevelse og Berigelse, at jeg fandt det naturligt at give Offentligheden Kendskab til Forholdene