Indsigt: Betænkning afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg på Landstingets forårssamling 1996

Betænkning afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg på Landstingets forårssamling 1996

I dag er ventelisten oppe på 2170 patienter med en gennemssnitlig ventetid på godt 12 måneder. Af disse patienter har 64% ventet i mere end et halvt år på behandling, 40% har ventet i mere end et år på behandling og 17% har ventet i mere end to år på behandling.

Mandag d. 3. juni 1996
Landstingets Sundhedsudvalg
Emnekreds: Grønlændere i Danmark, Sundhedsvæsenet.

Indholdsfortegnelse:
Debat om regionalisering af sundhedsvæsenet samt afholdelse af konference for alle sundhedsnævn.
Debat om forebyggende arbejde i relation til spiritus og støtte til afholdsorganisationer
Drøftelse af redegørelse om HIV/AIDS samt forslag til landstingsforordning om bekæmpelse af kønssygdomme, der fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt.
Orientering om besøg hos de grønlandske patienter på Vordingsborg Amtssygehus
Orientering om besøg på Grønlænderhjemmet i Hellerup
Evaluering af Sundhedskonferencen afholdt i marts 1996 i Ilulissat
Status på ventelister i sundhedsvæsenet.
Den økonomiske situation i sundhedsvæsenet.
Status for bemanding, personalenormering og efteruddannelse i sundhedsvæsenet.
Kostbudgetter i sundhedsvæsenet
Behandling af forslag til ændring af landstingsforordning om levnedsmiddelkontrol og zoonoser.
Afsluttende bemærkninger


Sundhedsudvalget har på sine møder den 12. april, 17. april og 19. april 1996 behandlet en række punkter, herunder forslag fra landstingsmedlemmerne henvist til udvalget samt et forslag til forordning fra landstyremedlemmet om bekæmpelse af kønssygdomme, herunder HIV/AIDS. Desuden har udvalget behandlet nogle udestående punkter fra sidste samling samt bragt en række øvrige punkter op til debat i udvalget.

Debat om regionalisering af sundhedsvæsenet samt afholdelse af konference for alle sundhedsnævn.
Forslagene fra henholdsvis udvalgsformanden og landstingsmedlem Lars Sørensen blev behandlet under eet i udvalget og et enigt udvalg henstillert, at der nedsættes en arbejdsgruppe som skal vurdere sundhedsvæsenets nuværende struktur med særligt henblik på fordele og ulemper ved en regionalisering af sygehusene. Resultatet af gruppens arbejde kan til sin tid fremlægges ved en konkluderende konference, hvortil blandt andet de lokale sundhedsnævn foreslås inviteret.

Debat om forebyggende arbejde i relation til spiritus og støtte til afholdsorganisationer
Landstingsmedlem Niels Mátâq har stillet forslag til ændring af gældende spirituslovgivning, således af øl med alkoholindhold på 3,6% og derunder omfattes af reglerne om salg og servering af spiritus. Efter en drøftelse af problemerne er udvalget kommet til den konklusion at der ikke for nærværende bør ændres på de gældende regler. Udvalget opfordrer til at man lokalt indgår frivillige aftaler om udhandlingstider for 3,6 øl.

Til belysning af problemets omfang skal udvalget bede DSMF om en analyse af konsekvenserne, hvis gældende spirituslovgivning ændres som foreslået af Niels Mátâq, samt en oversigt over salg af øl med alholholindhold på 3.6%. Når disse oplysninger foreligger vil udvalget drøfte spørgsmålet på ny. Hvis udvalget ud fra disse fornyede drøftelser finder det rimeligt igen at rejse spørgsmålet, vil det ske i en betænkning til Landstinget.

Drøftelse af redegørelse om HIV/AIDS samt forslag til landstingsforordning om bekæmpelse af kønssygdomme, der fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt.
Udvalget konstaterede, at man stadig ikke har modtaget de nødvendige oplysninger til at lave en indstilling i denne alvorlige sag.

Specielt skal udvalget stærkt beklage, at det ikke har været muligt at realitetsbehandle landsstyreområdets forordningsforslag, da høringssvar fra sundhedsdistrikterne først kom udvalget i hænde dagen før forordningsforslaget var berammet til 1. behandling i landstinget. Og at materialet endda kun forelå på dansk.

Udvalget kan ikke anbefale det fremlagte forordningsforslag, da det ikke tager åbner mulighed for anvendelse af tvang i for de tilfælde i smitteopsporingen, hvor en formodet smittebærer nægter at lade sig undersøge.

Desuden er udvalget ikke tilfreds med selve høringsrunden for så vidt angår kredsen af høringsparter samt de meget få indkomne høringsvar, der i det hele gør høringen utilstrækkelig og upålidelig og derfor bør gøres om. Udvalget ønsker gennemført en ny høringsrunde med en skrivelse i udvalgsformandens navn til det berørte personale i sundhedsdistrikterne. I det omfang det er muligt vil man også gerne høre de HIV-smittede og AIDS-ramte. og høringsparter i øvrigt, der godkendes af udvalget.

Det følger heraf, at et enigt udvalg ikke kan indstille forslaget til vedtagelse på nuværende samling. Udvalget anbefaler at den videre behandling sker til efterårssamlingen, hvor udvalget forventer at dette vanskelige og alvorlige spørgsmål kan færdigbehandles.

Orientering om besøg hos de grønlandske patienter på Vordingsborg Amtssygehus
På baggrund af udvalgsmedlem Anders Nilssons besøg på Vordingborg Amtssygehus drøftede udvalget forholdene for grønlandske psykiatriske patienter, især de fysiske forhold, der er dårlige. Udvalget ser alvorligt på forholdene for disse mennesker, der er frihedsberøvet uden for deres land.

Udvalget henstiller at Landsstyremedlem for Sundhed. Miljø og Forskning snarest tager problemet om de dårlige fysiske rammer op til forhandling med Storstrøms Amt med henblik på en hurtig forbedring af forholdene. Det bør ske med en klar udmelding om, at man - om fornødent - vil søge alternative muligheder for de af vore psykiatriske medborgere, der er henvist til behandling og pleje i Danmark.

Orientering om besøg på Grønlænderhjemmet i Hellerup
Udvalget har ligeledes drøftet udvalgsmedlem Anders Nilssons rapport om overbelægningen på Grønlænderhjemmet, der ifølge udvalgets opfattelse skyldes styringsproblemer med patientilgangen til Rigshospitalet.

Udvalget henstiller til landsstyremedlemmet, at det undersøges nærmere hvordan forholdene på Grønlænderhjemmet kan forbedres og indrettes mere hensigtsmæssigt.

Specielt skal udvalget henlede opmærksomheden på de hyppigt forekommende tilfælde, hvor en patient af Rigshospitalet nedkaldes til behandling på en given dato, for derefter at få behandlingen udsat i uge efter uge. Det er en urimelig belastning for patienten, og det forlængede ophold er en udgift for hjemmestyret, som retteligt burde afholdes af Rigshospitalet, der bærer ansvaret for forsinkelsen..

Evaluering af Sundhedskonferencen afholdt i marts 1996 i Ilulissat
Udvalget drøftede forløbet og udbyttet af konferencen. Udvalget skal i den forbindelse udtale sin påskønnelse til Grønlands Lægekredsforening for dette meget værdifulde initiativ.

Udvalget hæftede sig specielt ved de store muligheder der ligger for vort sundhedsvæsen i en indførelse af telemedicin. Og skal foreslå, at der igangsættes et pilotprojekt, hvor man gennem praktiske erfaringer kan indføre et tilpasset system her i landet - efter samme mønster, som det er sket i Norge, hvor man indledte et beskedent forsøg ved Tromsø, som meget hurtigt er vokset til at dække det meste af Nordnorge, og allerede nu kan trække på direkte videotrans-mitteret assistance fra flere universitetshospitaler direkte ind i den enkelte konsultation på de enkelte små distriktssygehuse.

Der ligger et forhåndstilsagn fra Tele Greenland om i en forsøgsperiode omkostningsfrit at stille den nødvendige telekommunikation til rådighed - for eksempel til et pilotprojekt mellem Droninng Ingrids Hospital og sygehuset i Qaqortoq eller sygehuset i Maniitsoq. Udvalget skal henstille at et sådant pilotprojekt snarest igangsættes.

Status på ventelister i sundhedsvæsenet.
Udvalget tog landsstyreområdets redegørelse om ventelisterne til efterretning.

Udvalget noterer sig med bekymring, at den forbedringen i ventelisten fra sidste år nu er vendt til en forværring.

Da man slog alarm for to år siden var ventelisten på 1733 patienter. Herefter blev den ved en ekstraordinær insats - muliggjort ved en særbevilling på 10 millioner kroner - nedbragt til 1311 ved primo 1995, med en stigning til 1574 i sommeren 1995. Den gennemsnitlige ventetid er nedbragt fra godt 15 måneder til godt 12 måneder.

I dag er ventelisten oppe på 2170 patienter med en gennemssnitlig ventetid på godt 12 måneder. Af disse patienter har 64% ventet i mere end et halvt år på behandling, 40% har ventet i mere end et år på behandling og 17% har ventet i mere end to år på behandling.

Landstingets ønske og målsætning om en stadig nedbringelse af den samlede venteliste for patienter i sundhedsvæsenet er dermed ikke opnået og landsstyreområdet anmodes om at udarbejde en ekstraordinær handlingsplan til øjeblikkelig nedbringelse af den samlede venteliste i sundhedsvæsenet.

Udvalget har bemærket sig, at det EDB-baserede ventelistesytem ikke fungerer som et dagligt styringsredskab - således som det er meningen med sådan et system. Konsekvenserne har vi set blandt andet i den tidligere nævnte overbelægning på Grønlænderhjemmet i Hellerup. At der er grundlæggende problemer med systemet ses også deraf, at Sundhedsudvalget har fået forelagt en redegørelse for ventelisten, der indeholder to forskellige tal for den samlede venteliste. Det fremgår således ikke klart om den samlede venteliste er på 2170 - eller på 1962 patienter, sådan som sundhedsudvalget har kunnet tælle sig frem til i materialet.

Den økonomiske situation i sundhedsvæsenet.
Udvalget tog med tilfredshed landsstyremedlemmets redegørelse om sundhedsvæsenets økonomi til efterretning. Et enigt udvalg henstiller til landsstyreområdet, at Dronning Ingrids Hospital ikke skruer ned for blusset i ferieperioden og delvist lukker de enkelte sengeafsnit.

Den forventede merbevilling til DIH på 1 million kroner til vikardækning skal efter udvalgets opfattelse primært anvendes til at imødegå personalemangel i specielt i ferieperioden.

Udvalget har i begyndelsen af 1995 foranlediget udarbejdet en opgørelse, der viser at ud af 808 patienter som i 1995 blev sendt til behandling på Rigshospitalet i Danmark der kunne knap 100 patienter være blevet behandlet på DIH, hvis man havde haft fuld bemanding, yderligere 100 patienter kunne have været behandlet, hvis man havde haft for 300.000 kroner apparatur og ansat yderligere to specialister.

Denne patientgruppe har kostet skønsmæssigt belastet kontoen for patinetbehandling i Danmark med mellem 15 og 20 millioner kroner. For et beløb af denne størrelse kan man nå meget langt på DIH, og mange flere patienter, der ellers sendes til Danmark, vil kunne behandles herhjemme i vort eget sundhedsvæsen.

Ud over personalemangel på grund af ferie og andet fravær er det et problem, at der ikke er dublering af overlægerne. Udvalget er vidende om at Sundhedsdirektoratet arbejder intensivt med dette problem, og at det er udmeldt, at man regner med at kunne fremlægge et løsningsforslag inden for de næste uger. Dette har udvalget noteret sig med tilfredshed. Udvalget stiller store forventninger til en positiv udvikling i Sundhedsvæsenet.

Status for bemanding, personalenormering og efteruddannelse i sundhedsvæsenet.
Udvalget har taget redegørelsen fra landsstyreområdet til efterretning og noteret sig den forbedrede lægebemanding. Det fermgår af redegørelsen at man er godt igang med at forbedre situationen også for så vidt angår sygeplejersker, sundhedsmedhjælpere og tandlæger. Det er udvalgets forventning at resultatet af disse anstrengelser snart vil kunne ses i statistikken. Specielt hvad angår tandlæger, er der fortsat grund til bekymring idet en fjerdedel af stillingerne stadig er ubesatte.

Udvalget henstiller til landsstyreområdet, at i redegørelsen for næste samling inkluderes en beskrivelse af, hvornår yderdistrikterne sidst har haft besøg af en læge og tandlæge.

Kostbudgetter i sundhedsvæsenet
Udvalget tog landsstyreområdets redegørelse om kostbudgetter, der er baseret på en ernæringsfaglig vurdering til efteretning og skal i denne forbindelse levnedsmiddelskolen INUILI for deres edvirken til udarbejdelse af det kostbudget, der ligger tuil grund for det reviderede beløb til kost pr. sengedag.

Behandling af forslag til ændring af landstingsforordning om levnedsmiddelkontrol og zoonoser.
Sundhedsudvalget behandler dette punkt i samarbejde med Frednings- og Miljøudvalget og henviser dette punkt til betænkningen afgivet af dette udvalg.

Afsluttende bemærkninger
Afslutningsvis skal udvalget udtrykke sin glæde over den mærkbare kvalitetsforbedring vi har kunnet set i det materiale der forelægges udvalget fra Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning.