Væk med den grå zone mellem det offentlige og det private erhvervsliv

Den fremherskende usikkerhed i forbindelse med det offentliges aktiviteter, hensigter og nye tiltag . . er lammende for igangsættelse af nye initiativer og problematisk for bevarelse af eksisterende virksomheder.

Lørdag d. 18. april 1998
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Erhverv.

Beslutningsforslag til Landstingets forårssamling
På vegne af Atassut skal jeg fremsætte følgende forslag til Landstingsbeslutning:

For at fjerne et vigtigt usikkerhedsmoment for private igangsættere og investorer pålægges landsstyret at udarbejde en geografisk opdelt oversigt over de aktiviteter der udføres i offentligt regi, som uden lovændringer ville kunne udføres af private.

Ved offentligt regi forstås i denne sammenhæng: administrative enheder under hjemmestyret, nettostyrede virksomheder og hjemmestyreejede selskaber, samt selskaber, hvor hjemmestyret har en dominerende indflydelse.

Oversigten skal offentliggøres, og den skal indgå i det nystiftede Erhvervsråd som en arbejdsopgave, således at Erhvervsrådet for eftertiden skal høres, forinden der oprettes, nedlægges eller ændres i Hjemmestyrets "private" aktiviteter, således som de er defineret ovenfor.

Ligeledes pålægges landsstyret at udarbejde en oversigt over eksklusivaftaler og andre konkurrencebegrænsende aftaler, der er indgået med det offentlige (som defineret ovenfor: administrative enheder under hjemmestyret, nettostyrede virksomheder og hjemmestyreejede selskaber, samt selskaber, hvor hjemmestyret har en dominerende indflydelse).

Oversigten skal ikke offentliggøres, men den skal indgå i det nystiftede Erhvervsråd som en arbejdsopgave, således at Erhvervsrådet for eftertiden skal høres, forinden eksklusivaftaler og andre konkurrencebegrænsende aftaler indgås af det offentlige (som defineret ovenfor: administrative enheder under hjemmestyret, nettostyrede virksomheder og hjemmestyreejede selskaber, samt selskaber, hvor hjemmestyret har en dominerende indflydelse).

Uddybende bemærkninger til forslaget
Hensigten med forslaget er at eliminere den gråzone, der i dag findes mellem det offentlige og de privates aktivitetsområder.

Den fremherskende usikkerhed i forbindelse med det offentliges aktiviteter, hensigter og nye tiltag inden for områder, der kan klares af de private, er lammende for igangsættelse af nye initiativer og problematisk for bevarelse af eksisterende virksomheder.

Resultatet er stagnation, færre arbejdspladser og eksport til Danmark af kapital, der ellers naturligt ville blive investeret her i landet.

Resultatet er også et konstant og stigende pres på Landskassen for at indgå i redningsaktioner i nødlidende offentligt ejede "private" virksomheder, samt et stadigt pres for at indgå i risikobetonede udviklingsprojekter, hvor hjemmestyret ikke kan mønstre den fornødne faglige indsigt og det strategiske overblik .

På sigt bør det offentliges bidrag til erhvervslivet være udvikling af en passende og imødekommende infrastruktur. Vedtagelsen af dette forslag vil være et lille skridt i den rigtige retning.