Vi kan ikke ansætte folk på de vilkår

Det er så nemt at "vaske hænder" og give Landsstyreområdet for Sundhed skylden for alle problemerne. Det er hverken rigtigt eller retfærdigt. Problemet kan kun løses, hvis der er vilje til stede hos samtlige de aktører, der har en rolle i løsningen af de enkeltvise problemstillinger.

Fredag d. 14. august 1998
Marianne Jensen
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Indholdsfortegnelse:
Det kan vi tilbyde
Urimelige arbejdsvilkår
Alle kender problemet
Klart svar fra de ansvarlige
Vi har brug for:
Vi kan løse problemerne
Befolkningens tryghed


Nogenlunde sådan lyder det ofte fra presse, kommuner, borgere, politikere - langt hen ad vejen rimelige og forståelige krav.

Men hvad er det så for nogle redskaber, landsstyreområdet stilles til rådighed for at løse denne store og vigtige opgave med at skaffe tilstrækkeligt personale, hvor en meget stor andel nødvendigvis må rekvireres fra andre lande, fordi vi ikke selv har den fornødne arbejdskraft i landet?

Det kan vi tilbyde
Jo, vi har et smukt, spændende, udfordrende og lærerigt land med en gæstfri og venlig befolkning.

Derudover må Direktoratet arbejde inden for rammerne af at kunne komme med nogenlunde følgende "tilbud " til kommende nyansatte læger, sygeplejersker, jordemødre m.m.:
 • "Når vi har ansat dig, ved vi ikke, hvornår du og din familie kan få et sted at bo.
 • Der er oftest lange ventelister til børnepasning, og som nytilkomne kommer I bagest i køen, så vi ved ikke, om / hvornår / på hvilken måde, I vil kunne forvente at få pasning til jeres barn.
 • Vi kan ikke garantere job til din ægtefælle.
 • I skal binde jer for mindst to/tre år for at kunne få tildelt transport af jeres personlige ejendele til og fra Grønland.
 • Til trods for den høje specialiseringsgrad af din uddannelse, vil det forventes, at du stort set kan alt. Med forholdsvis få ansatte i din egen faggruppe i sundheds-distriktet, skal du være forberedt på ofte at føle dig ensom og isoleret i jobbet. Grundet generel personalemangel får du et meget stort arbejdspres.
 • Vi har ellers en smuk natur, men du får ikke megen tid til at nyde hverken den, dine fritidsinteresser eller din familie.
 • Som nytilkommen er dine efteruddannelsesmuligheder begrænsede.
 • For at tiltræde på ovennævnte vilkår vil du gå betydeligt ned i løn."


Urimelige arbejdsvilkår
Det er groft sagt de betingelser, Direktoratet for Sundhed må præsentere i bestræbelserne for at kunne tilfredsstille alles ønsker og krav om at skaffe tilstrækkeligt med fastansat sundhedspersonale.

Det er ikke rimelige arbejdsvilkår!

Hvis ikke både Direktoratet og jeg selv som politisk ansvarlig gennem en god dialog og godt samarbejde med faggrupperne og andre samarbejdspartnere brugte enorme kræfter og stor kreativitet for at afbøde virkningerne af de tiltagende rekrutterings- og fastholdelsesproblemer, ville situationen have været langt værre.

Alle kender problemet
Det har ellers ikke skortet på oplysninger, løsningsforslag og indtrængende appeller over for landsstyre, landsting, de enkelte kommuner, KANUKOKA.

Både jeg selv, min administration, landsstyre, landsting, SIK's ledelse, KANUKOKA m.m. er vidende om mange af årsagerne til vore personaleproblemer.

Klart svar fra de ansvarlige
Formålet med mit nye forslag om et analysearbejde er, at samtlige ansvarlige parter gennem en samlet, dækkende og ajourført oversigt over de større eller mindre problemstillinger, der stiller sig i vejen for en længerevarende ansættelse, kan gives ny mulighed for nemt og hurtigt at danne sig et helhedsbillede af årsagerne til personaleproblemerne.

Ved inddragelse af relevante parter i forbindelse med udarbejdelse af løsningsforslag er det ligeledes mit håb og mit mål, at de respektive ansvarlige kan fremkomme med klare og utvetydige tilkendegivelser på, i hvilket omfang de kan og vil deltage i løsningen af problemerne.

Vi har brug for:
 1. Giv os boliger nok til, at vi kan tilbyde nytilkommen arbejdskraft et sted at bo!
 2. Giv os mulighed for at kunne tilbyde bedre løn- og ansættelsesvilkår, om nødvendigt med en fornyet vurdering af selv allerede indgåede aftaler!
 3. Giv os normeringer og vikarpenge nok til, at der kan være en rimelig dækning - også ved ferie, kurser eller barsel. Vi kan jo ikke som f.eks. skolerne bare lukke institutionen i ferietiden.
 4. Giv os muligheder for at kunne give klar besked om bl.a. børnepasningsmuligheder
  (Her håber jeg bl.a. stadig på svar fra KANUKOKA på min indtrængende appel fra februar 1998).
 5. Giv os muligheder for at kunne tilbyde sundhedspersonale kurser og efteruddannelser, så de kan vedligeholde og udvikle deres faglige færdigheder inden for et fag i rivende udvikling.
 6. Giv os muligheder for bl.a. gennem regionalisering og telemedicin at kun ne mindske den faglige isolation.


Vi kan løse problemerne
Så kan Direktoratet koncentrere sig om at finde velegnede personer til stillingerne.

I en tid med stigende rekrutteringsproblemer også i Danmark og i Norden, vil jeg ikke komme med garantier om, at vi kan besætte alle stillingerne. Men jeg tror, vi sammen med vore samarbejdspartere ville kunne komme langt.

Vi har dog til trods for oddsene formået at skaffe hundredevis af vikarer årligt, så jeg tror stadig på, at der er god interesse for vort spændende land.

En betydelig bedre dækning med fast personale ville give den fornødne arbejdsro til at implementere det konsoliderings- og udviklingsar,bejde, der er behov for. Jeg er overbevist om, at sundhedspersonalet har stor lyst til at deltage i dette arbejde.

Selv under de hårde arbejdsbetingelser har personalet hidtil udvist stor velvilje og interesse i at deltage i udviklingsarbejde. Jeg kan godt forstå, hvis ikke de snart orker mere under disse betingelser.

Befolkningens tryghed
Befolkningens tryghed påvirkes i høj grad af, hvorledes sundhedsvæsenet fungerer.

Det er så nemt at "vaske hænder" og give Landsstyreområdet for Sundhed skylden for alle problemerne. Det er hverken rigtigt eller retfærdigt. Problemet kan kun løses, hvis der er vilje til stede hos samtlige de aktører, der har en rolle i løsningen af de enkeltvise problemstillinger.

Også Danmark har i vort rigsfællesskab et medansvar.

Landsstyreområdet for Sundhed er nødsaget til at bruge alt for mange arbejdsressourcer og alt for mange samfundsmillioner til midlertidige løsninger. Ressourcerne burde anvendes til langt større gavn til sundhedsbetjening af landets borgere!!!

Tak til sundhedspersonalet - jer alle i by og bygd, I fortjener bedre!