En skarp sektoropdeling vanskeliggør fornuftige løsninger

Kommunens beskæftigelsesvanskeligheder, der ofte angives at være årsagen til de sociale vanskeligheder, er ikke så meget begrundet i vanskelige erhvervsmuligheder som i et voldsomt behov for en forøget indsats på opdragelses-, skole- og uddannelsesområderne.

Mandag d. 17. august 1998
Vittus Mikaelsen
Emnekreds: Sociale spørgsmål.

I DR's TV 1's Søndagsmagasin bragtes i går søndag aften et indslag fra bygden Kulusuk i anledning af det stadigt uopklarede barnemord, og indslaget behandlede blandt andet de sociale forhold i landet og specielt i Østgrønland.

Der blev givet et billede at en utilstrækkelig politisk ansvarlighed for forholdende og en deraf følgende utilstrækkelig ressourceanvendelse hertil.

Blandt andet nævntes det, at der tilførtes området kr. 12.000 pr. borger årligt. Alene posterne refusioner, bloktilskud og udligning andrager en direkte kapitaltilførsel fra Landskassen til kommunekassen på ca. 29.000 kr. pr. indbygger hvortil skal lægges hjemmestyrets egne driftsengagementer på sundhedsområdet og de tekniske områder samt hjemmestyrets tilskudsordninger på erhvervs- og boligområdet samt trafikforholdene. Disse får beløbet pr. indbygger op på ca. 40.500 kr. årligt pr. indbygger, og dette er lavt sat. Bloktilskuddet til Hjemmestyret fra Danmark svarer til ca. 46.000 kr. pr. indbygger.

Om lokalbefolkningen anførtes det, at man føler sig frustrerede og "klemte", og at de lokale politikere har det svært og henfalder til at lukke øjnene for problemerne. Der efterlystes flere penge tilført for at bedre beskæftigelse m.v.

Kommunens beskæftigelsesvanskeligheder, der ofte angives at være årsagen til de sociale vanskeligheder, er ikke så meget begrundet i vanskelige erhvervsmuligheder som i et voldsomt behov for en forøget indsats på opdragelses-, skole- og uddannelsesområderne. Derfor har indsatsen på disse områder været prioriteret aller højst blandt kommunens aktiviteter i en længere årrække, og de besluttede tiltag er altid blevet positivt bakket op af Hjemmestyret når kommunen har bedt herom.

Blot at sende flere økonomiske ressourcer over indlandsisen til Østgrønland løser ikke de menneskelige problemer alene. Der skal en fortsat indsats imellem vore indbyggere til at drøfte og forstå vor sociale og kulturelle situation og indgå i de personlige processer der er nødvendige for at udnytte de fysiske muligheder der allerede eksisterer. Kommunen har taget en række tværfaglige initiativer på socialområdet, hvor en styregruppe i hvilken både politi og hjemmestyrets børnehjem indgår med alle de kommunale aktører i følgende tiltag: Udvidet familiebehandling med et "hjemme-hos" korps tilknyttet kvallificeret supervision, intensiveret indsats for alle unge mellem skolealderen og 25 år, oprettelse af forebyggelseskonsulentstilling, støtte en lokalradio, der på 3. år sender samfundsoplysning og underholdning det halve af dagen uden nogen lønninger, driver væresteder i byen og de større bygder, varetage kriseberedskab i samarbejde med hjemmestyret - hvilket, der i den aktuelle situation også sættes kraftigt ind med i bygden Kulusuk - en række opkvallificerende kurser for social- og sundhedspersonale m.fl. i by og bygd samt en omfattende indsats omkring selvmordsforebyggelsesprojektet Qanilaassuseq/Nærhed.

Forhindringerne de iværksatte indsatsområder løber ind i er de velkendte gældende for hele landet: Mangel på kvalificerede socialarbejdere, pædagoger, folkeskolelærere og stadigt stigende rekrutteringsvanskeligheder af så vel det behandlende som forebyggende sundhedspersonale. En skarp central samfundsmæssig sektoropdeling, der vanskeliggør fornuftige lokalløsninger. Disse vanskeligheder kræver et effektivt samarbejde mellem kommune og hjemmestyre, og på dette område er der meget at hente.

Herudover er det naturligvis påkrævet fortsat at forbedre grundlaget for udvikling af de eksisterende erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder ved at sikre den østgrønlandske befolkning mulighed for at få del i det havgående fiskeri ud for landsdelen samt udvikle de kystnære fiskeforekomsters udnyttelse, opretholde og udbygge den fornødne trafikstruktur med henblik på fortsat udvikling af den betydelige turisme og endelig at sikre financieringsmuligheder for de øvrige erhvervsinitiativer der fortsat opstår. For at imødegå, at disse fysiske udviklingsbestræbelser ikke strander på formelle eller strukturelle forhindringer, er der på foranledning af kommunen i Hjemmestyret nedsat et tværsektorielt erhvervsforum med deltagelse fra kommunen.

Søndagsmagasinet i går kunne give det indtryk, at Ammassalik Kommune står passivt i arbejdet for levevilkårsforbedringer i landsdelen, og jeg håber hermed at have vist noget andet og skal samtidigt præcisere, at der skal en mangeårig indsats til for her - og i resten af landet - at få løst de vanskelige menneskelige problemer den rivende udvikling medfører.