Yderligere forstærkning af indsatsen er nødvendig

Landsstyrets målsætning er en stabil og effektiv drift af sundhedsvæsenet med de til rådighed værende ressourcer, således at den enkelte patient kan garanteres en behandling inden for en given tidsperiode. Med de nuværende store rekrutterings- og flaskehalsproblemer er det imidlertid ikke muligt at opstille sådanne garantier.

Onsdag d. 19. august 1998
Landsstyret
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Indholdsfortegnelse:
Forslag til igangsættelse af undersøgelse af sygdommen hjerneblødning
Ventelister og personalemangel
Den permanente personalemangel


Jeg vil indledningsvis på Landsstyrets vegne takke Landstingets Sundhedsudvalg for den grundige behandling i udvalget af de berørte emner.

Forslag til igangsættelse af undersøgelse af sygdommen hjerneblødning
Vedrørende forslag indgivet af Hr. Landstingsmedlem Lars Karl Jensen om igangsættelse af undersøgelse af sygdommen hjerneblødning noterer Landsstyret med tilfredshed, at Sundhedsud-valget har forståelse for, at det ikke er muligt umiddelbart at finde årsagen til de mange tilfælde af hjerneblødning i Grønland, men at Sundhedsudvalget tillige fuldt ud har tilsluttet sig vigtigheden af en forebyggende indsats til nedsættelse af tobaksforbruget og forhøjet blodtryk. Sundhedsudval-get er tillige fia direktoratets side oplyst om den forskningsmæssige indsats på området, idet man vil lade problemet indgå i den kommende store befolkningsundersøgelse i Grønland, som udføres af Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi.

Landstingets Sundhedsudvalg har henstillet til Landsstyret, at der i de enkelte byer, som patienter efter en alvorlig hjerneblødning bliver hjemsendt til, skabes adgang til efterfølgende intensiv genoptræning i form af fysioterapeutisk og talepædagogisk indsats.

Landsstyret er opmærksom på, at der i forbindelse med visse sygdomsforløb, herunder hjerneblødning samt hjerneskader opstået efter ulykker, er behov for intensiv genoptræning. Genoptræning implicit er en del af behandlingen i henhold til Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v.. Indenfor det sociale område synes bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap delvis at dække optræning og undervisning. Derfor skal ansvarsfordelingen omkring en målrettet, intensiveret genoptræning afklares mellem sundheds- og socialvæsenet for at etablere en mere målrettet og specialiseret genoptræning af patienter med hjerneskader.

Endelig skal de økonomiske konsekvenser ved etablering af udvidede genoptræningstilbud undersøges.

Der har i juni 1997 været drøftelser på kontorchefniveau mellem Direktoratet for Sundhed og Forskning og Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked med henblik på en byrde-og opgavefordeling mellem de på handicapområdet ansvarlige direktorater.

Landsstyreområdet for Sundhed og Forskning vil foranstalte videreførelsen af udredningen m.h.p. endeligt beslutningsgrundlag.

Ventelister og personalemangel
Landstingets Sundhedsudvalg har søgt større indsigt i sundhedsvæsenets problemer ved bl.a. at afholde et møde med kirurgisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital. I denne sammenhæng er behandlet en række emner, som gennemgås i det følgende:

Ny operationsgang og nyt laboratorium
Landsstyret er enig i, at operationsfaciliteterne på DIH udgør en flaskehals, og at der derfor bør arbejdes for en udvidelse af kapaciteten. Landsstyret har beskrevet behovet og det økonomiske investeringsbehov knyttet til en ekstra operationsgang og laboratorium til medtagelse ved prioriteringerne i forbindelse med FFL'99.

Mobile operationsstuer som midlertidig løsning
Direktoratet for Sundhed og Forskning har anmodet ledelsen på Dronning Ingrids Hospital om at indhente oplysninger om og tilbud på en midlertidig løsning i form af en containeroperationsstu-e. Landsstyret vil derfor afvente resultatet af denne undersøgelse inden yderligere stillingtagen.

Grenå-modellen
Landsstyrets målsætning er en stabil og effektiv drift af sundhedsvæsenet med de til rådighed værende ressourcer, således at den enkelte patient kan garanteres en behandling inden for en given tidsperiode.

Med de nuværende store rekrutterings- og flaskehalsproblemer er det imidlertid ikke muligt at opstille sådanne garantier. Landsstyreområdet for Sundhed og Forskning arbejder ihærdigt sammen med ledelsen på Dronning Ingrids Hospital på at indgå langsigtede aftaler, der kan sikre den behandlingsmæssige stabilitet på udvalgte specialer, hvor rekrutteringsproblemerne har været størst. Der vil om kort tid blive indgået en aftale med Rigshospitalet om varetagelse af øjen- og ørespecialet, og samarbejdet med Privathospitalet Hamlet fortsætter med hensyn til knæoperationer.

For at imødegå enhver tvivl om, at sundhedsdistrikternes mteresser tilgodeses fuldt ud m.h.t speciallægebetjening, herunder udsendte operationshold, varetager Direktoratet for Sundhed og Forskning og Dronning Ingrids Hospital i fællesskab speciallægeplanlægningen, medens den løbende administration udføres på Dronning Ingrids Hospital. Landsstyret vil løbende følge udviklingen med det mål, at den mest hensigtsmæssige placering af speciallægeplanlægningen på et sted opnås.

Den permanente personalemangel
Landsstyret bemærker med glæde, at Sundhedsudvalget udviser tilfredshed med den indsats der bliver gjort i Landsstyreområdet for Sundhed og Forskning for at skaffe personale til Sundhedsvæsenet. Landsstyret er enig med udvalget i, at yderligere forstærkning af indsatsen er nødvendig og at forhold omkring løn- og ansættelse, boliger, arbejde til ægtefælle samt institutionspladser for børnene har betydning for fastansættelse og fastholdelse.

Landstingsmedlem Maliinannguaq Mølgaard har afgivet mindretalsudtalelse vedrørende kommunernes medansvar for rammerne omkring tilkaldt sundhedspersonale. Landsstyrets ønske er ikke at pålægge kommunerne ansvar for opgaver, som de har vidt forskellige forudsætninger for at løse, men er enig i, at det først og fremmest drejer sig om at sikre det bedst mulige samarbejde med kommunerne omkring tilvejebringelse af forhold, der gør det muligt at rekruttere sundhedspersonale udefra.