Indsigt: OECD, om Grønlands økonomi: Udvidet indholdsfortegnelse

OECD, om Grønlands økonomi: Udvidet indholdsfortegnelse

Udvidet indholdsfortegnelse - inklusive tabel-, grafik- og tekstboksfortegnelser

Fredag d. 21. maj 1999
Henrik Thomasen
Emnekreds: Erhverv, Politik, Økonomi.

FORORD
 1. RESUME OG ANBEFALINGER
  1. Økonomiske udsigter
  2. Behovet for en omfattende reformstrategi
  3. Øget markedsorietering er påkrævet
   1. Mindskelse af den offentlige sektors rolle
   2. De offentligt ejede virksomheder bør gradvist privatiseres
   3. En reform af ensprissystemet er påtrængende
   4. Øget konkurrence bør tilskyndes
   5. Der bør sikres konkurrence på lige betingelser i erhvervslivet
   6. Boligmarkedet bør deregulereres
  4. Forbedrede beskæftigelsesmuligheder
   1. Uddannelsesniveauet bør styrkes
   2. Reform af overførselssystemet
   3. Iværksætterkulturen bør fremmes
 2. VIGTIGE KARAKTERISTIKA VED GRØNLANDS ØKONOMI
  1. Grønlands økonomi
  2. Det høje pris- og omkostningsniveau
   1. Produktivitet
   2. Lønniveauet
   3. Prisniveauet
   4. Omkostningsniveauet
  3. Levestandard
  4. Uformel økonomi
  5. Den nuværende økonomiske situation
   1. Udsigterne på kort sigt
   2. Mulige risici
  6. Vækst på længere sigt
 3. MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR
  1. De offentlige finanser
   1. Størrelsen af den offentlige sektor
   2. Skattesystemet
   3. De offentlige finanser
   4. Behovet for en mellemfristet finanspolitik
   5. Forbedring af budgetstillingen
  2. Udvalgte udgiftsposter
   1. Subsidier
   2. Den høje udskiftning blandt de ansatte
   3. Administrationsomkostninger
  3. Bloktilskuddet
 4. EN BEDRE FUNGERENDE ØKONOMI
  1. Generelt om strukturelle reformer
  2. Ensprissystemet
   1. Baggrund og grundlæggende principper
   2. Konsekvenserne af ensprissystemet
   3. Reform af ensprissystemet
  3. Hjemmestyreejede virksomheder
   1. Privatisering
   2. Samfundspålagte opgaver
   3. Ikke-kommercielle offentlige virksomheder
  4. Behov for deregulering af boligmarkedet
   1. Overefterspørgsel efter boliger
   2. Kapaciteten i bygge- og anlægssektoren
  5. Styrkelse af de økonomiske mekanismer
   1. Konkurrrenceråd
  6. Regionalpolitik
   1. Fysisk infrastruktur
  7. Hvad bør der gøres?
 5. FORBEDRINGER AF ARBEJDSMARKEDET,
  DEN MENNESKELIGE KAPITAL OG IVÆRKSÆTTERKULTUREN
  1. Introduktion
  2. Arbejdsmarkedet og beskæftigelsen
   1. Arbejdsløshed
   2. Beskæftigelsen
  3. Hvordan passer de ti OECD Jobs Study anbefalinger i Grønland?
   1. Opgradering af færdigheder og kompetencer
   2. Iværksætterkultur
   3. Løndannelsen
   4. Konkurrence på varemarkedet
   5. Skatter og overførsler
   6. Bestemmelser om sikkerhed i ansættelsen
   7. Fleksibelt arbejdsliv
   8. Aktiv arbejdsmarkedspolitik
   9. Skabelse og spredning af teknologisk know-how
   10. Den makroøkonomiske situation
  4. Hvad skal der til?
 6. ERHVERVSSTRUKTUR OG FREMTIDIG UDVIKLING
  1. Fiskeri
  2. Minedrift og olieproduktion
   1. Small-scale mining
   2. Miljømæssige overvejelser
  3. Turisme
  4. Andre landbaserede erhverv
  5. Erstatning af den udenlandske arbejdskraft
  6. Langsigtede økonomiske udsigter
 7. REFERENCER
 8. TABELLER
  1. Produktion og indkomstniveau
  2. Arbejdskraftens produktivitet, 1996
  3. Forbrugerpriser i Grønland sammenlignet med Danmark, 1994
  4. Sammenligning af omkostningsniveauerne for et selskab i detailhandelen i Grønland, Danmark og Island
  5. Sammenligning af omkostningerniveauerne for en produktionsvirksomhed i Grønland og Danmark
  6. Indkomstandele i deciler og den maksimale udligningsprocent
  7. Forventet levetid ved fødslen, 1996
  8. Samlede offentlige beskæftigelse
  9. Samlede offentlige indtægter og udgifter, 1994-1997
  10. Landskassens resultat, 1993-1999
  11. Den demografiske udvikling 1998-2008
  12. Driftsudgifter
  13. Årets resultater i de fem største hjemmestyreejede aktieselskaber
  14. Offentlig gæld og bruttogæld i de 5 største hjemmestyreejede aktieselskaber
  15. Ejerforhold i boligmassen
  16. Arbejdsstyrken og beskæftigelsen, 1996
  17. Beskæftigelsen 1974 og 1996
  18. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau
  19. Grønlandskfødtes skoleuddannelse fordelt efter alder
  20. Højest opnåede uddannelse pr. 55.000 indbyggere i Grønland og Danmark
  21. Relationen mellem sprog og skoleuddannelse, 1994
  22. Omkostninger pr. person uddannet i Grønland og Danmark
  23. Disponibel indkomst for en familie med to børn
  24. Beskæftigelsen og omsætningen i de fire søjler, 1996
  25. Økonomiske konsekvenser af minedrift og olieproduktion
  26. Virksomhedernes størrelse i den fjerde søjle, 1995
  27. Beskæftigelsen i 1996 og 2005
 9. FIGURER
  1. Bruttonationalproduktet pr. capita i Grønland og OECD-landene, 1996
  2. Alkoholforbrug, liter pr. capita, 1994
  3. Vækst i bruttonationalproduktet og inflation
  4. Bruttonationalproduktet og bruttonationalproduktet / capita i faste priser
  5. Offentlige udgifter i procent af bruttonationalproduktet
  6. Beskæftigelse i den offentlige sektor i procent af den samlede beskæftigelse, 1996
  7. Skattetrykket i OECD-landene og Grønland, 1996
  8. Udvandringen af personer, indvandrede til Grønland i 1993
  9. Produktionsomkostninger og priser på elektricitet, opvarmning og vand
  10. Omkostninger i procent af priserne i Ilulissat
  11. Sammensætningen af bestyrelserne i de fem største hjemmestyreejede aktieselskaber
  12. Personer der bor i bygder og byer
  13. Arbejdsløshedsprocent, 1988-1997
  14. Beskæftigelsen i procent af det samlede antal personer i den erhvervsaktive alder, 1996
  15. Uddannelsessystemets struktur
  16. Uddannelsesudgifter
  17. Grønlandske fangster, 1970-1996
  18. Mineralefterforskning
 10. TEKSTBOKSE
  1. Generelt om landet
  2. Nogle karakteristika ved Grønlands økonomi
  3. Statistiske data og deres kvalitet
  4. OECDs jobstrategi