Finansudvalgets betænkning til 3. behandling af Finanslov 2002

Nettoprovenu hidrørende fra helt eller delvist salg af virksomheder, som forud for salget var helt eller delvist ejet (direkte eller indirekte via moderselskaber) af Grønlands Hjemmestyre, forudsættes, i det omfang salgsprovenuet tilfalder eller udloddes til Landskassen, anvendt til tilpasning af eventuelle uhensigtsmæssige kapitalstrukturer i andre erhvervsvirksomheder, der er helt eller delvist ejet af Grønlands Hjemmestyre

Lørdag d. 10. november 2001
Landstingets Finansudvalg
Emnekreds: Politik, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
1. Indledning
2. Landsstyrets ændringsforslag til tekstanmærkninger
3. Landsstyrets ændringsforslag til bevilling
4. Finansudvalgets ændringsforslag til tekstanmærkninger
5. Finansudvalgets ændringsforslag til bevillinger


Landstingets Finansudvalg har under behandlingen bestået af:
 • landstingsmedlem Mikael Petersen (S), formand
 • landstingsmedlem Asii C. Narup (IA), næstformand
 • landstingsmedlem Simon Olsen (S)
 • landstingsmedlem Augusta Salling (A)
 • landstingsmedlem Mads Peter Grønvold (K)
Betænkningen omfatter:
 • 1. Indledning
  • DAU
  • Forøgelse af landskassens driftsudgifter
  • Finansiering gennem reduktion af anlægsbevillinger
  • Finansiering gennem reduktion af driftsreserven
  • Besparelser indlagt i finanslovsforslaget
  • Finansudvalgets indstillinger
 • 2. Landsstyrets ændringsforslag til tekstanmærkninger
  • Tekstanmærkningen i FFL 2002:
  • Til hovedkonto 10.13.13 Aktieindskud
  • Til hovedkonto 50.01.01 Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Bygder
  • Tekstanmærkningerne i FFL 2002:
  • Til hovedkonto 50.09.11 Erhvervsfremme
  • Til 50.09.13 Indfrielse af garantier for lån
  • Til hovedkonto 50.12.10 Vareforsyning
  • Tekstanmærkningerne i FFL 2002:
  • Til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtte
  • Tekstanmærkningerne i FFL 2002:
  • Til hovedkonto 52.12.01 Turisme
  • Tekstanmærkningerne i FFL 2002:
  • Til hovedkonto 52.12.02 Finansieringsstøtte til turismeerhvervet
  • Til hovedkonto 71.91.11 Servicekontrakt Nuuk Værft
  • Til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet, anlæg
  • Til aktivitetsområderne 93, 94 og 96
 • 3. Landsstyrets ændringsforslag til bevilling
  • Tema 1 Landsstyrets ændringsforslag udsat fra 2. behandlingen (erhvervsbeskatning)
   • 24.10.10 Landsskat
   • 24.10.12 Selskabsskat, Hjemmestyrets virksomheder
   • 24.10.13 Erhvervsbeskatning
  • Tema 2 Konsekvenser af ny lovgivning
   • 10.10.10 Landsstyret
   • 30.11.10 Boligsikring
   • 30.11.11 Boligbørnetilskud i boligstøttehuse
   • 72.06.01 Boligstøtte, afdrag
   • 72.06.02 Boligstøtte, terminsrenter
   • 72.06.04 Boligstøtte, rente- og afdragstilskud
   • 72.06.05 Boligstøtte, restanceudvikling
   • 72.06.06 Boligstøtte, afskrivninger
   • 99.72.20 Boligstøtte, udlån til renovering
   • 72.06.11 Boligstøtte, ekstraordinære afdrag
   • 72.06.16 Boligstøtte, ekstraordinær afskrivning af forfaldne ydelser og restgæld
  • Tema 3 Ændringsforslag fremsat på Finansudvalgets opfordring
   • 10.13.32 Landbrug
   • 40.11.10 Fåreholderskolen
   • 40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
   • 40.01.17 Kulturrådet og Idrættens Råd
   • 40.14.26 Bygningsfredning
   • 40.14.27 Atuakkiorfik
   • 40.12.21 Oqaatsinik Pikkorissarfik
   • 40.14.28 Tilskud fra Grønlands andel af overskuddet i Dansk Tipstjeneste
   • 40.10.14 Atuarfitsialak / Den gode skole
   • 40.01.12 Folkeskolens afsluttende prøve m.v.
  • Tema 4 Øvrige ændringsforslag, som af Finansudvalget indstilles til vedtagelse
   • 10.14.18 Udstilling i forbindelse med Dronningens besøg i Belgien
   • 21.01.01 Grønlands Statistik
   • 21.01.01 Grønlands Statistik
   • 30.13.17 Aaqa, Nuuk
   • 30.13.02 Fælleskonto for specialinstitutioner
   • 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver
   • 83.30.13 Landsdækkende institutioner
   • 40.13.99 Budgetregulering
   • 71.91.10 Amutsiviit, Grønlands værfter
   • 20.11.50 Driftsreserven
   • 20.10.22 Andre indtægter
   • 71.91.11 Nuuk Værft, servicekontrakt
   • 73.10.10 Skibspassagertrafik
   • 20.11.50 Driftsreserven
   • 73.20.09 Intern beflyvning, servicekontrakter
   • 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering
   • 87.70.01 Planlægnings- og sagsstyringssystem
   • 20.11.53 Strukturpolitisk pulje
   • 24.10.12 Selskabsskat, Hjemmestyrets virksomheder
   • 50.06.21 Brændstoftilskud
   • 50.06.22 Oplysnings- og Uddannelsesfond
   • 50.07.16 Indhandlingstilskud, sælskind
   • 84.40.15 Kollegiebyggeri
  • Tema 5 Øvrige ændringsforslag, som Finansudvalget indstiller til forkastelse
   • 25.01.01 Administrationsdirektoratet, administrationen
   • 61.01.13 Grønlands Naturinstitut
   • 61.01.13 Grønlands Naturinstitut
   • 70.01.01 Direktoratet for Boliger og Infrastruktur
   • 74.94.02 Asiaq
  • Tema 6 Finansiering af ændringsforslag til øgede driftsudgifter
   • 20.11.50 Driftsreserven
   • 50.85.20 Servicehuse, bygder
   • 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver
   • 80.00.01 Omrokeringsreserve
   • 84.40.10 Kommunale skoler, nyanlæg
   • 87.71.30 Etablering af el- og vandforsyning, bygder
 • 4. Finansudvalgets ændringsforslag til tekstanmærkninger
  • Til hovedkonto 10.13.13 Aktieindskud
  • Til hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner
  • Til hovedkonto 87.70.01 Planlægnings- og sagsstyringssystem
 • 5. Finansudvalgets ændringsforslag til bevillinger
  • 25.01.01 Administrationsdirektoratet, administration
  • 61.01.13 Grønlands Naturinstitut
  • 61.01.13 Grønlands Naturinstitut
  • 70.01.01 Direktoratet for Boliger og Infrastruktur
  • 74.94.02 Asiaq
  • 20.11.50 Driftsreserven

Landsstyrets ændringsforslag til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002

Finansudvalgets ændringsforslag til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002

1. Indledning
Landsstyret har tirsdag den 6. november 2001 klokken 12.00 fremsat 67 ændringsforslag til behandling i Finansudvalget.

DAU
Landsstyrets oplyser, at pakken af ændringsforslag samlet set vil medføre en DAU forbedring på 1.481.000 kr. i 2002. Landsstyret oplyser videre, at overskudsmålet vil være 34,3 mio. kr. efter Landstinget har fremsat ændringsforslag som konsekvens af vederlagsloven. Overskudsmålet fastholdes på 40 mio. kr. i budgetoverslagsårene.

Da Landstinget fulgte Finansudvalgets indstillinger til ændringsforslagene fremsat af Landsstyret til 2. behandlingen, blev DAU resultatet i 2002 forbedret med 5.860.000 kr, 5,3 mio. kr. i 2003, 5,6 mio. kr. i 2004 og 7,5 mio. kr. i 2005. Endvidere betød det, at der var en ikke udmøntet negativ budgetregulering på uddannelsesområdet.

Dermed var DAU resultatet efter 2. behandlingen 45.860.000 kr. i 2002, mens det i budgetoverslagsårene var 45,3 mio. kr. i 2003, 45,6 mio. kr. i 2004 og 47,5 mio. kr. i 2005.

Forøgelse af landskassens driftsudgifter
Såfremt Landstinget vedtager samtlige af Landsstyrets ændringsforslag fremsat til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002, øges landskassens driftsudgifter med ca. 30 mio. kr. i 2002, mens driftsudgifterne i budgetoverslagsårene stiger med godt 14 mio. kr. i 2003, 11 mio. kr. i 2004 og godt 9 mio. kr. i 2005.

Finansudvalget noterer sig endvidere, at landskassens driftsudgifter i forhold til det oprindeligt fremsatte finanslovsforslag i konsekvens heraf samlet set vil øges med ca. 47 mio. kr. i 2002, 44 mio. kr. i 2003, 44 mio. kr. i 2004 og 40 mio. kr. i 2005.

Hertil skal lægges de bevillingsmæssige konsekvenser af vederlagsloven, som årligt beløber sig til 8,6 mio. kr.

Finansudvalget har i sin betænkning til 2. behandlingen af finanslovsforslaget anbefalet en betydelig tilbageholdenhed f.s.v.a. forslag, som øger Landskassens driftsudgifter.

Finansiering gennem reduktion af anlægsbevillinger
En række af de fremsatte driftsudgiftsforøgende ændringsforslag foreslås finansieret gennem reduktion af anlægsbevillingerne.

Finansudvalget har i udvalgets betænkning afgivet til 2. behandlingen af finanslovsforslaget advaret mod finansiering af øgede driftsudgifter gennem reduktion af bevillingerne til nyanlæg. Selv om Landsstyret i ændringsforslagene til 3. behandlingen af finanslovsforslaget har begrænset anvendelsen af denne finansieringsform, finder udvalget anledning til at gentage denne advarsel.

Landsstyret foreslår finansiering af andre udgiftskrævende ændringsforslag gennem en nedbringelse af driftsreserven.

Finansiering gennem reduktion af driftsreserven
Driftsreserven vil med ændringsforslagene fremsat til 3. behandlingen, udgøre 24 mio. kr. i 2002, hvoraf 4 mio. kr. er reserveret til stigende forsikringsudgifter, mens 5 mio. kr. er reserveret til stigende energiudgifter i Hjemmestyrets institutioner. De frie midler på driftsreserven udgør således 15 mio. kr. i 2002. I budgetoverslagsårene er konsekvensen en yderligere nedbringelse af driftsreserven, således at de frie midler på driftsreserven i hvert af budgetoverslagsårene er reduceret til blot 5 mio. kr.

Landsstyremedlemmet for Økonomi har oplyst, at der i år 2000 blev rokeret (det vil sige "forbrugt") 55,9 mio. kr. fra driftsreserven, mens der i 2001 frem til 26. oktober er rokeret 105,7 mio kr.

Landsstyret er imidlertid af den opfattelse, at antallet og størrelsen af tillægsbevillinger generelt kan nedbringes, og at tillægsbevillinger i højere grad kan søges finansieret indenfor de ansvarlige landsstyre områders drifts- og tilskudsbevillinger. Det er således Landsstyrets forventning, at den afsatte driftsreserve i 2002 og i budgetoverslagsårene er tilstrækkelig.

Landsstyremedlemmet for Økonomi understreger, at Landsstyret er opmærksom på, at den foreslåede størrelse af driftsreserven stiller krav om en strammere udgiftsstyring, end det har været tilfældet i 2000 og 2001.

Landstingets Finansudvalg kan ikke anbefale, at ændringsforslag finansieres gennem en nedbringelse af driftsreserven til det foreslåede niveau.

Der er næppe grundlag for at antage, at de uforudsete udgiftsbehov i de kommende år vil være markant mindre end i de to foregående år. Det er endvidere et spørgsmål i hvilket omfang Landsstyret formår at søge uforudsete udgiftsbehov finansieret indenfor de ansvarlige landsstyreområders drifts- og tilskudsbevillinger. Landsstyrets ændringsforslag fremsat til 2. såvel som 3. behandlingen af finanslovs forslaget kan næppe siges at vidne om den fornødne vilje hertil.

Til illustration kan nævnes, at Landsstyret har oplyst, at det ikke indenfor Landsstyreområdet for Boliger og Infrastruktur har været muligt at finde finansiering til at sikre ASIAQ’s fortsatte medvirken i klimaprogrammet på forskningsstationen Zackenberg i budgetoverslagsårene. Der er tale om en bevilling på blot 300.000 kr. årligt.

En driftsreserve af en så beskeden størrelse som foreslået må derfor nødvendigvis indebære, at udforudsete udgiftsbehov i et betydeligt omfang ikke vil kunne tilgodeses.

Finansiering af Landsstyrets udgiftskrævende ændringsforslag gennem nedbringelse af driftsreserven til det foreslåede niveau kan derfor kun anbefales, hvis det er Landstingets vurdering, at de udgiftskrævende ændringsforslag er vigtigere og mere presserende end noget uforudset udgiftsbehov, som kan tænkes at opstå.

Besparelser indlagt i finanslovsforslaget
Det er i finanslovsforslaget endvidere indbygget forventning om en række besparelser i de kommende år i form af negative budgetreguleringer. Negative budgetreguleringer er udtryk for nødvendige besparelser, såfremt budgettet skal holdes. I 2002 skal der således gennemføres besparelser for 1,25 mio. kr., mens der skal findes besparelser for 6,9 mio. kr. i 2003, 17,5 mio. kr. i 2004 og 19,3 mio. kr. i 2005. Hovedparten af de nødvendige besparelser kan henføres til Grønlands Lufthavnsvæsen og uddannelsesområdet, hvor Landstinget forkastede Landsstyrets forslag til besparelser som fremsat ved 2. behandlingen af finanslovsforslaget for 2002.

Finansudvalgets indstillinger
Finansudvalget kan ikke indstille alle Landsstyrets ændringsforslag til vedtagelse. Der redegøres i de enkelte tilfælde for årsagen hertil.

Et enigt Finansudvalg indstiller ændringsforslagene opført i betænkningen som nr. 122 og 181 - 185 til forkastelse.

Såfremt Landstinget følger Finansudvalgets indstillinger til forkastelse af disse ændringsforslag, vil det samlet set indebære en nedbringelse af Landsstyrets udgiftsønsker med 5.800.000 kr. i 2002, mens nedbringelsen i budgetoverslagsårene fordeler sig med 10,5 mio. kr. i 2003, 10,3 mio. kr. i 2004 og 12,4 mio. kr. i 2005.

Finansudvalget har imidlertid fremsat ændringsforslag med bevillingsmæssige konsekvenser til de af Landsstyrets ændringsforslag, som udvalget har indstillet til forkastelse. Såfremt Landstinget vedtager Finansudvalgets ændringsforslag, vil det samlet set indebære en forøgelse af landskassens driftsudgifter med 5.800.000 kr. i 2002, mens der ikke vil være bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene .

2. Landsstyrets ændringsforslag til tekstanmærkninger
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 fremsat 11 ændringsforslag til tekstanmærkninger.

Tekstanmærkningen i FFL 2002:


Til hovedkonto 10.13.13 Aktieindskud
Nettoprovenu hidrørende fra helt eller delvist salg af virksomheder, som forud for salget var helt eller delvist ejet (direkte eller indirekte via moderselskaber) af Grønlands Hjemmestyre, forudsættes, i det omfang salgsprovenuet tilfalder eller udloddes til Landskassen, anvendt til tilpasning af eventuelle uhensigtsmæssige kapitalstrukturer i andre erhvervsvirksomheder, der er helt eller delvist ejet af Grønlands Hjemmestyre.

Foreslås erstattet af:

Landsstyret bemyndiges til i 2002, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at foretage aktiekapitalindskud i Royal Greenland A/S på 200 mio. kr. og i Nuka A/S, herunder Neqi A/S på 40 mio. kr. Der kan i alt indskydes beløb, der tilsammen modsvares af det provenu fra privatiseringen af KNI Pisiffik A/S, som indtægtsføres i Landskassen i 2002. Privatiseringsprovenuet kan bestå af udbytteskat fra både KNI Pisiffik A/S og KNI A/S samt af beløb, der udloddes til Landskassen som følge af kapitalnedsættelse i KNI A/S m.m.

Ændringsforslag nr. 122
Idet Finansudvalget henviser til udvalgets betænkning over Landstingets dagsordenspunkt 79: Beslutningsforslag om at: "Landsstyret bemyndiges til i 2001, efter forelæggelse for Finansudvalget, at foretage aktiekapitalindskud i Royal Greenland A/S på 200 mio. kr. og i Nuka A/S, herunder Neqi A/S på 40 mio. kr. Der kan i alt indskydes beløb, der tilsammen modsvares af det provenu fra privatiseringen af KNI Pisiffik A/S, som indtægtsføres i Landskassen i 2001. Privatiseringsprovenuet kan bestå af udbytteskat fra både KNI Pisiffik A/S og KNI A/S samt af beløb, der udloddes til Landskassen som følge af kapitalnedsættelse i KNI A/S m.m.", skal Finansudvalget indstille ændringsforslag nr. 122 til forkastelse.

Finansudvalget fremsætter i stedet ændringsforslag i overensstemmelse med udvalgets ændringsforslag til Landstingets dagsordenspunkt 79.

Se nærværende betænknings kapitel 4, ændringsforslag nr. 192

Til hovedkonto 50.01.01 Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Bygder
Landsstyret bemyndiges til at fastsætte størrelsen af og opkræve en afgift i forbindelse med udstedelse af fisketegn og certifikater til betalingsjagt.

Ændringsforslag nr. 123
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 123 tilvedtagelse.

Tekstanmærkningerne i FFL 2002:


Til hovedkonto 50.09.11 Erhvervsfremme
Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at indgå en 1-årig serviceaftale med et administrationsselskab, eksempelvis Sulisa A/S, om administration af opgaverne og sagsforberedelse i medfør af Landstingslov om finansieringsstøtte til de landbaserede erhverv.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til inden for rammerne af den allerede indgåede, gældende 3-årige serviceaftale med Sulisa A/S, om ydelse af rådgivning, informationsvirksomhed og bistand til lokal erhvervsudvikling at indgå aftale om en konkret handlingsplan for aktiviteterne i 2002.

Nr. 3.

Landsstyret bemyndiges til i 2002 maksimalt at udstede garantier for lån til iværksættere og i forbindelse med nødlidende generationsskifter for et totalt garanti beløb på 12.000.000 kr.

Foreslås flyttet til:

Hovedkonto 10.13.41 Erhvervsfremme

Ændringsforslag nr. 124
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 124 tilvedtagelse.

Tekstanmærkningen i FFL 2002:

Til 50.09.13 Indfrielse af garantier for lån
Landsstyret bemyndiges til at indfri misligholdte garanterede lån i overenstemmelse med vilkårene for de garantier, der er udstedt eller udstedes i medfør af den til enhver tid gældende landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet og den til enhver tid gældende landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv.

Foreslås flyttet til:

Hovedkonto 10.13.43 Indfrielse af garantier for lån

Ændringsforslag nr. 125
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 125 tilvedtagelse.

Tekstanmærkningerne i FFL 2002:

Til hovedkonto 50.12.10 Vareforsyning
Nr. 1.

For tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i KNI Pisiffik A/S og KNI Pilersuisoq A/S eller et dermed koncernforbundet selskab, tegner selskaberne en privat pensionsforsikring som kompensation for tjenestemandspensionens bortfald. I det omfang, der ikke kan opnås fuld dækning svarende til tjenestemandspensionen, indestår selskaberne for den del af pensionskravet, som ikke kan opnås ved den private pensionsordning. Hjemmestyret indestår, i forhold til den ansatte, for opfyldelsen af denne forpligtelse, og Hjemmestyret har fuld regres overfor selskaberne, hvis den yderligere pensionsdækningsforpligtelse udløses.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til at indgå en ny "Rammeaftale om serviceydelser" mellem Grønlands Hjemmestyre og KNI Pilersuisoq A/S eller et dermed koncernforbundet selskab om de overordnede rammer for indgåelse af servicekontrakter vedrørende vareforsyning og energiforsyning.

Nr. 3.

I forbindelse med indgåelse af "Rammeaftale om serviceydelser" mellem Grønlands Hjemmestyre og KNI Pilersuisoq A/S bemyndiges Landsstyret til at indgå 1-årige servicekontrakter vedrørende vareforsyning og energiforsyning med KNI Pilersuisoq A/S eller et dermed koncernforbundet selskab.

Foreslås flyttet til:

Hovedkonto 10.13.61 Vareforsyning

Ændringsforslag nr. 126
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 126 til vedtagelse.

Tekstanmærkningerne i FFL 2002:


Til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtte
Nr. 1.

Erhvervsstøtteudvalget kan indfri misligholdte garanterede lån og kreditter i overensstemmelse med vilkårene for de garantier, der er udstedt eller udstedes i medfør af landstingsforordning nr. 13 af 30. oktober 1998 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug eller tidligere gældende er hvervsstøtteregler.

Erhvervsstøtteudvalget kan konvertere indfriede garanterede lån til erhvervsstøttelån på de herfor gældende vilkår, dog således at den efter erhvervsstøtteforordningen gældende markedsrente kan fastsættes til maksimalt 5 procentpoint over Danmarks Nationalbanks diskonto.

Nr. 2.

Erhvervsstøtteudvalget kan inden for en ramme på 20.000.000 kr. yde garantier for lån eller kreditter i henhold til den til enhver tid gældende landstingsforordning for erhvervsstøtteudvalgets virksomhed.

Foreslås erstattet af:

Landsstyret kan indfri misligholdte garanterede lån og kreditter i overensstemmelse med vilkårene for de garantier, der er udstedt eller udstedes i medfør af landstingsforordning nr. XX af XX. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug eller tidligere gældende erhvervsstøtteregler.

Landsstyret kan konvertere indfriede garanterede lån til erhvervsstøttelån på de herfor gælden de vilkår, dog således at den efter erhvervsstøtteforordningen gældende markedsrente kan fastsættes til maksimalt 5 procentpoint over Danmarks Nationalbanks diskonto.

Ændringsforslag nr. 127
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 127 til vedtagelse.

Tekstanmærkningerne i FFL 2002:


Til hovedkonto 52.12.01 Turisme
Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til inden for rammerne af den gældende 3-årige serviceaftale med Greenland Tourism A/S, Grønlands Turistråd om varetagelse af opgaver i forbindelse med de i budgetbidraget skitserede aktiviteter at indgå aftale om konkret handlingsplan for aktiviteterne i 2002.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til at indgå tillægsaftale, der tilpasser den gældende 3-årige serviceaftale med Greenland Tourism A/S, Grønlands Turistråd, således at den kan omfatte alle de nye aktiviteter, der fra og med 2002 er omfattet af de i budgetbidraget omtalte aktiviteter.

Foreslås flyttet til:

Hovedkonto 10.13.51 Turisme

Ændringsforslag nr. 128
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 128 tilvedtagelse.

Tekstanmærkningerne i FFL 2002:


Til hovedkonto 52.12.02 Finansieringsstøtte til turismeerhvervet
Nr. 1.

Bevillingen til iværksætterstøtten er en nettobevilling og anvendes som tilskud eller garantistillelse. Landsstyret bemyndiges til at disponere renter og afdrag på tidligere ydede lån på ny indenfor nettobevillingen.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til i 2002 maksimalt at udstede garanti for lån indenfor rammerne af den til enhver tid gældende Landstingslov om støtte til turisterhvervet for et totalt garantibeløb på 20.000.000 kr.

Foreslås flyttet til:

Hovedkonto 10.13.52 Finansieringsstøtte til turismeerhvervet

Ændringsforslag nr. 129
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 129 til vedtagelse.

Til hovedkonto 71.91.11 Servicekontrakt Nuuk Værft
Nr 1.

Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at stifte et aktieselskab med indskud af den af Amutsiviit hidtil drevne virksomhed i Nuuk som apportindskud.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at sælge aktierne i aktieselskabet stiftet med det formål at drive værftsvirksomhed i Nuuk.

Nr.3.

Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå en aftale om driften, der har til formål at drive værftsvirksomhed i Nuuk, i og ud over bevillingsåret.

Ændringsforslag nr. 130
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 130 til vedtagelse.

Til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet, anlæg
Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at indarbejde etableringen af et vandlaboratorium i projekt 060.46.009 Laboratorium/DIH på hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet, anlæg, forudsat der i 2003 kan anvises et tilsvarende mindreforbrug fra projekter, der opgives, bliver billigere eller eventuelt ved anvendelse af midler fra hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.

Ændringsforslag nr. 131
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 131 tilvedtagelse.

Til aktivitetsområderne 93, 94 og 96
Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at igangsætte nyerenoveringsprojekter inden for samme aktivitetsområde, hvis det ved tilstandsregistrering eller B-overslag synliggøres at en projektbevilling er for høj.

Ændringsforslag nr. 132
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 132 til vedtagelse.

3. Landsstyrets ændringsforslag til bevilling
Landsstyret har tirsdag den 6. november 2001 klokken 12.00 fremsat 56 ændringsforslag til bevilling til behandling i Finansudvalget.

Landstinget tiltrådte Landstingets Formandskabs indstilling om at udsætte Landstingets behandling af Landsstyrets ændringsforslag, som i Finansudvalgets betænkning til 2. behandlingen var nummereret 33 - 35 og omhandler erhvervsbeskatning.

Landstinget skal dermed samlet set tage stilling til 59 ændringsforslag til bevilling fremsat af Landsstyret.

Finansudvalget har valgt at tematisere Landsstyrets ændringsforslag til bevilling efter følgende mønster:
 1. Landsstyrets ændringsforslag udsat fra 2. behandlingen (erhvervsbeskatning)
 2. Konsekvenser af ny lovgivning
 3. Ændringsforslag fremsat på Finansudvalgets opfordring
 4. Øvrige ændringsforslag, som af Finansudvalget indstilles til vedtagelse
 5. Øvrige ændringsforslag, som af Finansudvalget indstilles til forkastelse
 6. Finansiering af ændringsforslag til øgede driftsudgifter


Tema 1 Landsstyrets ændringsforslag udsat fra 2. behandlingen (erhvervsbeskatning)


///// 24.10.10 Landsskat
Landsstyret har til 2. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en årlig forhøjelse af indtægtsbevillingen med 9.000.000 kr.

/////Ændringsforslag nr. 133


///// 24.10.12 Selskabsskat, Hjemmestyrets virksomheder
Landsstyret har til 2. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en årlig forhøjelse af indtægtsbevillingen med 6.000.000 kr.

/////Ændringsforslag nr. 134
Et flertal i Finansudvalget, bestående af repræsentanterne for Siumut, Inuit Ataqatigiit og Kattusseqati giit indstiller ændringsforslagene nr. 33 - 34 til vedtagelse.

Et mindretal i Finansudvalget, bestående af repræsentanten for Atassut, indstiller ændringsforslagene nr. 33 - 34 til forkastelse, idet der henvises til Atassuts mindretalsudtalelse i Skatte- og Afgiftsudvalgets betænkning afgivet til 2. behandlingen af dagsordenspunkt 14, Forslag til landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat.

///// 24.10.13 Erhvervsbeskatning
Landsstyret har til 2. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en årlig nedsættelse af indtægtsbevillingen med 30.000.000 kr., således at hovedkontoen nulstilles.

/////Ændringsforslag nr. 135
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 135 til vedtagelse.

Tema 2 Konsekvenser af ny lovgivning


///// 10.10.10 Landsstyret
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en årlig forhøjelse af bevillingen med 1.435.000 kr.

/////Ændringsforslag nr. 136
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 136 til vedtagelse.

///// 30.11.10 Boligsikring
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af bevillingen med 2.600.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med - 3,9 mio. kr. i 2003, -3,9 mio. kr. i 2004 og -3,9 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 137


///// 30.11.11 Boligbørnetilskud i boligstøttehuse
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af bevillingen med 900.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 138


///// 72.06.01 Boligstøtte, afdrag
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en forhøjelse af bevillingen med 6.200.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med 1,0 mio. kr. i 2003, 1,0 mio. kr. i 2004 og 1,0 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 139


///// 72.06.02 Boligstøtte, terminsrenter
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af indtægtsbevillingen med 6.400.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med 1,1 mio. kr. i 2003, 1,1 mio. kr. i 2004 og 1,1 mio. kr. 2005.

/////Ændringsforslag nr. 140


///// 72.06.04 Boligstøtte, rente- og afdragstilskud
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af bevillingen med 3.800.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med - 0,6 mio. kr. i 2003, -0,6 mio. kr. i 2004 og -0,6 mio. kr. 2005.

/////Ændringsforslag nr. 141


///// 72.06.05 Boligstøtte, restanceudvikling
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af bevillingen med 1.800.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med - 0,1 mio. kr. i 2003, -0,1 mio. kr. i 2004 og -0,1 mio. kr. 2005.

/////Ændringsforslag nr. 142


///// 72.06.06 Boligstøtte, afskrivninger
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af bevillingen med 500.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med -0,1 mio. kr. i 2003, -0,1 mio. kr. i 2004 og -0,1 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 143


///// 99.72.20 Boligstøtte, udlån til renovering
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af bevillingen med 3.000.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med 2,6 mio. kr. i 2003, 2,6 mio. kr. i 2004 og 2,6 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 144


///// 72.06.11 Boligstøtte, ekstraordinære afdrag
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en forhøjelse af indtægtsbevillingen med 98.400.000 kr.i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med -10,0 mio. kr. i 2003, -10,0 mio. kr. i 2004 og -10,0 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 145


///// 72.06.16 Boligstøtte, ekstraordinær afskrivning af forfaldne ydelser og restgæld
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en forhøjelse af bevillingen med 98.400.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med 10,0 mio. kr. i 2003, 10,0 mio. kr. i 2004 og 10,0 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 146
Finansudvalget indstiller ændringsforslagene nr. 137 - 146 til vedtagelse.

Tema 3 Ændringsforslag fremsat på Finansudvalgets opfordring


///// 10.13.32 Landbrug
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en årlig forhøjelse af bevillingen med 636.000 kr.

/////Ændringsforslag nr. 147


///// 40.11.10 Fåreholderskolen
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en årlig nedsættelse af bevillingen med 636.000 kr.

/////Ændringsforslag nr. 148
Finansudvalget indstiller ændringsforslagene nr. 147 - 148 til vedtagelse.

///// 40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en årlig nedsættelse af bevillingen med 440.000 kr.

/////Ændringsforslag nr. 149


///// 40.01.17 Kulturrådet og Idrættens Råd
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 fremsat forslag om udskillelse af nærværende aktivitet på egen hovedkonto. Ændringsforslaget indebærer, at der tilføres hovedkontoen en årlig bevilling på 440.000 kr., der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen under hovedkonto 40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

/////Ændringsforslag nr. 150
Finansudvalget indstiller ændringsforslagene nr. 149 - 150 til vedtagelse.

///// 40.14.16 Andre tilskud til kultur- og fritidsvirksomhed
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en årlig nedsættelse af bevillingen med 1.536.000 kr.

/////Ændringsforslag nr. 151


///// 40.14.26 Bygningsfredning
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 fremsat forslag om udskillelse af nærværende aktivitet på egen hovedkonto. Ændringsforslaget indebærer, at der tilføres hovedkontoen en årlig bevilling på 636.000 kr., der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen under hovedkonto 40.14.16 Andre tilskud til kultur- og fritidsvirksomhed.

/////Ændringsforslag nr. 152


///// 40.14.27 Atuakkiorfik
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 fremsat forslag om udskillelse af nærværende aktivitet på egen hovedkonto. Ændringsforslaget indebærer, at der tilføres hovedkontoen en årlig bevilling på 900.000 kr., der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen under hovedkonto 40.14.16 Andre tilskud til kultur- og fritidsvirksomhed.

/////Ændringsforslag nr. 153
Finansudvalget indstiller ændringsforslagene nr. 151 - 153 til vedtagelse.

///// 40.12.21 Oqaatsinik Pikkorissarfik
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 fremsat et 0-bidrag til hovedkontoen. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

/////Ændringsforslag nr. 154
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 154 til vedtagelse.

///// 40.14.28 Tilskud fra Grønlands andel af overskuddet i Dansk Tipstjeneste
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 fremsat et 0-bidrag til hovedkontoen. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

/////Ændringsforslag nr. 155
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 155 til vedtagelse.

///// 40.10.14 Atuarfitsialak / Den gode skole
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 fremsat et 0-bidrag til hovedkontoen. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

/////Ændringsforslag nr. 156
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 156 til vedtagelse.

///// 40.01.12 Folkeskolens afsluttende prøve m.v.
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 fremsat et 0-bidrag til hovedkontoen. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

/////Ændringsforslag nr. 157
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 157 til vedtagelse.

Tema 4 Øvrige ændringsforslag, som af Finansudvalget indstilles til vedtagelse


///// 10.14.18 Udstilling i forbindelse med Dronningens besøg i Belgien
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en bevilling på 500.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 158
Landstingets Finansudvalg har til brug for udvalgets behandling af ændringsforslaget anmodet Landsstyreformanden om at oplyse, hvorvidt det pågældende udgiftsbehov kunne have været forudset ved udarbejdelsen af det oprindelige finanslovsforslag. Tilsvarende har udvalget ønsket oplyst, hvorvidt udgiftsbehovet kunne have været forudset inden fremsættelsen af ændringsforslag til 2. behandlingen af finanslovsforslaget.

Landsstyreformanden har oplyst, at Udenrigskontoret blev gjort bekendt med ønsket kort før deadline for ændringsforslag til 2. behandlingen. Landsstyreområdet har imidlertid forsøgt at fremskaffe finansiering inden for egne rammer eller via eksterne samarbejdspartnere, hvilket imidlertid ikke har været muligt.

Finansudvalget har taget Landsstyrets svar til efterretning.

Driftsudgifterne foreslås imidlertid finansieret ved nedsættelse af driftsreserven i 2002. Der er således ikke anvist kompenserende besparelser inden for Landsstyreformandens driftsudgiftsramme. Dermed prioriteres dette udgiftsønske højere end ethvert uforudset udgiftsbehov, der måtte opstå i 2002.

Det er derfor ikke uden betænkeligheder, at udvalget indstiller ændringsforslagene nr. 158 til vedtagelse. Udvalget skal imidlertid opfordre Landsstyret til i tiden frem til fremsættelsen af finanslovsforslaget for 2003 at anvise kompenserende besparelser til genoprettelse af driftsreserven. Indtil driftsreserven er genoprettet med kr. 500.000 vil Finansudvalget i 2002 alene kunne godkende rokeringer fra aktiviteter under Landsstyreformandens ressortområde, hvis de pågældende midler overføres til driftsreserven.

///// 21.01.01 Grønlands Statistik
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en forhøjelse af bevillingen med 820.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 159


///// 21.01.01 Grønlands Statistik
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en forhøjelse af bevillingen med 540.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 160
Finansudvalget noterer sig, at Landsstyret har fremsat ændringsforslag i overensstemmelse med Finansudvalgets tilkendegivelser i udvalgets betænkning til 2. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002.

Finansudvalget indstiller ændringsforslagene nr. 159 - 160 til vedtagelse.

///// 30.13.17 Aaqa, Nuuk
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en ændring af bevillingen med 0 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med 1,8 mio. kr. i 2003, 3,5 mio. kr. i 2004 og 3,5 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 161


///// 30.13.02 Fælleskonto for specialinstitutioner
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en ændring af bevillingen med 0 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med 0,5 mio. kr. i 2003, 0,5 mio. kr. i 2004 og 0,5 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 162


///// 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af bevillingen med 4.100.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med - 4,1 mio. kr. i 2003, 0,0 mio. kr. i 2004 og 0,0 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 163


///// 83.30.13 Landsdækkende institutioner
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en forhøjelse af bevillingen med 4.100.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med 4,1 mio. kr. i 2003, 0,0 mio. kr. i 2004 og 0,0 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 164
Landstingets Finansudvalg er bekendt med, at distriktspsykiatrien i Grønland gennem de senere år har nedbragt behovet for sengepladser i Vordingborg. Udvalget har på denne baggrund anmodet Landsstyret om at dokumentere det aktuelle behov for en udvidelse af Aaqa, herunder redegøre for den aktuelle venteliste-situation og ventelisteudviklingen gennem de seneste år.

Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked samt Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø har under et samråd oplyst, at det aktuelle behov ikke er dokumenteret. Det var imidlertid Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarkeds vurdering, at behovet har et omfang, der nødvendiggør en udvidelse af institutionen Aaqa.

Landstinget vedtog ved 2. behandlingen Landsstyrets forslag om at berostille udvidelsen af institutionen Aaqa, da de nødvendige driftsbevillinger ikke var tilvejebragt.

Finansudvalget konstaterer, at Landsstyret til 3. behandlingen har søgt om såvel forhøjelse af driftsbevillinger, som genoptagelse af udvidelsen af institutionen Aaqa. Da Landsstyret har tilvejebragt de fornødne driftsbevillinger, er projektet egnet til optagelse i Anlægsfonden.

Driftsudgifterne foreslås imidlertid finansieret ved nedsættelse af driftsreserven i budgetoverslagsårene med samlet 2,3 mio. kr. i 2003, 4,0 mio. kr. i 2004 og 4,0 mio. kr. i 2005. Der er således ikke anvist kompenserende besparelser inden for Landsstyreområdets driftsudgiftsramme. Dermed prioriteres udvidelsen af institutionen Aaqa højere end ethvert uforudset udgiftsbehov, der måtte opstå i budgeto verslagsårene.

Finansudvalget skal henvise til udvalgets indledende bemærkninger, hvori udvalget udtrykker betænkelighed ved det urealistisk lavt fastsatte niveau på driftsreserven.

Udvalget konstaterer endvidere, at Landstinget ved en vedtagelse af nærværende ændringsforslag foretager en foruddisponering af landskassens midler for kommende år, hvorved det i forvejen stærkt begrænsede råderum yderligere indskrænkes.

Det er derfor ikke uden betænkeligheder, at udvalget indstiller ændringsforslagene nr. 161 - 164 til vedtagelse.

Udvalget skal imidlertid opfordre Landsstyret til i tiden frem til fremsættelsen af finanslovsforslaget for 2003 at anvise kompenserende besparelser til genoprettelse af driftsreserven.

Udvalget skal samtidig opfordre Landsstyret til at skabe et kvalificeret grundlag for at vurdere behovet for institutionspladser på området. Udvalget skal endelig opfordre til bedre samarbejde mellem Landsstyret og kommunerne og mellem Landsstyreområderne for Sociale Anliggender og Sundhed.

Udvalget forventer, at Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg samt Landstingets Sundhedsudvalg holdes løbende orienteret om udvikling og status på området.

Finansudvalget har endvidere fremsat ændringsforslag i form af en tekstanmærkning til hovedkontoen, som angiver de overordnede retningslinier, der skal være opfyldt forud for fremsættelse af ansøgning om udmøntning af bevillingen. Der henvises til ændringsforslag nr. 193.

///// 40.13.99 Budgetregulering
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en forhøjelse af bevillingen med 5.000.000 kr i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med 5,0 mio. kr. i 2003, 0,0 mio. kr. i 2004 og 0,0 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 165
Ændringsforslaget indebærer, at den negative budgetregulering udmøntes i 2002, at den udmøntes delvist i 2003, mens der fortsat opretholdes en negativ budgetregulering på 10,0 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2004 og 2005.

Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 165 til vedtagelse.

///// 71.91.10 Amutsiviit, Grønlands værfter
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af bevillingen med 5.000.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med - 4,0 mio. kr. i 2003, -3,0 mio. kr. i 2004 og -2,0 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 166


///// 20.11.50 Driftsreserven
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en ændring af bevillingen med 0 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med -1,0 mio. kr. i 2003, -2,0 mio. kr. i 2004 og 2,0 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 167


///// 20.10.22 Andre indtægter
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en forhøjelse af indtægtsbevillingen med 2.000.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetover slagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 168


///// 71.91.11 Nuuk Værft, servicekontrakt
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en bevilling på 7.000.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med 5,0 mio. kr. i 2003, 5,0 mio. kr. i 2004 og 0,0 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 169
Finansudvalget indstiller ændringsforslagene nr. 166 - 169 til vedtagelse.

///// 73.10.10 Skibspassagertrafik
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af bevillingen med 800.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 170
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 170 til vedtagelse.

///// 20.11.50 Driftsreserven
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af bevillingen med 1.000.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med 1,2 mio. kr. i 2003, 0,0 mio. kr. i 2004 og -0,2 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 171


///// 73.20.09 Intern beflyvning, servicekontrakter
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en forhøjelse af bevillingen med 1.500.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med - 1,2 mio. kr. i 2003, 0,0 mio. kr. i 2004 og 0,2 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 172
Ændringsforslaget indebærer, at reserverede bevillinger til kontraktlige merbetalinger i 2003 nedsættes, mens bevillingen i 2002 forhøjes.

Landstingets Finansudvalg har derfor til brug for udvalgets behandling af ændringsforslaget anmodet Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur om at redegøre for eventuelle ændrede skøn over risikoen for kontraktlige merbetalinger i 2003.

Landsstyremedlemmet oplyser, at der er tale om fremrykning af en forventet merbetaling.

Finansudvalget har taget Landsstyrets svar til efterretning.

På denne baggrund må Finansudvalget indstille ændringsforslagene nr. 171 - 172 til vedtagelse.

///// 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af bevillingen med 3.000.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med - 0,5 mio. kr. i 2003, 0,0 mio. kr. i 2004 og 0,0 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 173
Landstingets Finansudvalg har til brug for udvalgets behandling af ændringsforslaget anmodet Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur om at redegøre for, hvilke konsekvenser ændringsforslaget vil have for den pågældende hovedkontos aktiviteter.

Landsstyremedlemmet har oplyst, at nedsættelse af bevillingen under nærværende hovedkonto ikke får konsekvenser for de planlagte aktiviteter under nærværende hovedkonto.

Finansudvalget har taget Landsstyrets svar til efterretning.

På denne baggrund må Finansudvalget indstille ændringsforslag nr. 173 til vedtagelse.

///// 87.70.01 Planlægnings- og sagsstyringssystem
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en forhøjelse af bevillingen med 3.000.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med 0,5 mio. kr. i 2003, 0,0 mio. kr. i 2004 og 0,0 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 174
Landstingets Finansudvalg har til brug for udvalgets behandling af ændringsforslaget anmodet Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur og Landsstyremedlemmet for Økonomi om at oplyse, hvorvidt det pågældende udgiftsbehov kunne have været forudset ved udarbejdelsen af det oprindelige finanslovsforslag.

Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur oplyser, at det pågældende udgiftsønske ikke kunne forudses ved udarbejdelsen af finanslovsforslaget, hvilket udvalget har taget til efterretning.

Finansudvalget har endvidere anmodet Landsstyremedlemmerne om at redegøre for, hvorvidt den foreslåede løsning på bedste vis tilgodeser behovet for en integration af økonomistyring og anlægsplanlægning i Grønlands Hjemmestyre på længere sigt.

Landsstyremedlemmet for Økonomi har oplyst, at der ikke har været mulighed for at vurdere, om den foreslåede løsning er den nødvendige og tilstrækkelige, idet der ikke har været fremlagt flere løsningsmuligheder, hverken teknisk eller økonomisk. Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur anfører, at såfremt det ansøgte beløb ikke bevilges, vil Landsstyret ikke være i stand til at honorere de af Revisionsudvalget stillede krav til anlægsområdet før i 2004.

Finansudvalget noterer sig, at den foreslåede driftsudgift finansieres gennem nedsættelse af anlægsbevillingen under hovedkonto 80.00.80. Finansudvalget har tidligere i de Generelle bemærkninger i udvalgets betænkning til 2. behandlingen, advaret mod en sådan finansieringsform.

Finansudvalget konstaterer imidlertid, at forslaget tilsigter at forbedre planlægningen af anlægsopgaverne. Dette vil indebære fordele i form af en bedre udnyttelse af anlægskapaciteten og en deraf følgende billiggørelse af anlægsopgaverne. Samtidig tilsigter forslaget at imødekomme Revisionsudvalgets indstillinger.

Finansudvalget har i de Generelle bemærkninger i udvalgets betænkning til 2.behandlingen af finanslovsforslaget efterlyst en styrket anlægsplanlægning. Forslaget imødekommer således Finansudvalgets anbefalinger.

På denne baggrund må Finansudvalget indstille ændringsforslag nr. 174 til vedtagelse.

Finansudvalget har fremsat ændringsforslag i form af en tekstanmærkning til hovedkontoen, som angiver de overordnede retningslinier, der skal være opfyldt forud for fremsættelse af ansøgning om udmøntning af bevillingen. Der henvises til ændringsforslag nr. 194.

///// 20.11.53 Strukturpolitisk pulje
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af bevillingen med 8.000.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 175


///// 24.10.12 Selskabsskat, Hjemmestyrets virksomheder
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en forhøjelse af indtægtsbevillingen med 6.000.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 176


///// 50.06.21 Brændstoftilskud
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en forhøjelse af bevillingen med 10.500.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 177


///// 50.06.22 Oplysnings- og Uddannelsesfond
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en årlig forhøjelse af bevillingen med 2.000.000 kr.

/////Ændringsforslag nr. 178


///// 50.07.16 Indhandlingstilskud, sælskind
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en forhøjelse af bevillingen med 1.500.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 179
Finansudvalget indstiller ændringsforslagene nr. 175 - 179 til vedtagelse.

///// 84.40.15 Kollegiebyggeri
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 fremsat et 0-bidrag til hovedkontoen. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

/////Ændringsforslag nr. 180
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 180 til vedtagelse.

Tema 5 Øvrige ændringsforslag, som Finansudvalget indstiller til forkastelse


///// 25.01.01 Administrationsdirektoratet, administrationen
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en årlig forhøjelse af bevillingen med. 1.300.000.

/////Ændringsforslag nr. 181
Landsstyret søgte en tilsvarende forhøjelse af bevillingen til 2. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002. Forslaget blev imidlertid forkastet af et enigt Landsting.

Forhøjelsen er efter det oplyste, møntet på afsættelse af yderligere lønmidler til tolkestillinger samt specifikke tolkekurser.

Det er fortsat Finansudvalgets opfattelse, at den pågældende udgift kunne være forudset ved udarbejdelsen af finanslovsforslaget, og derfor burde være indgået i den samlede prioritering.

Debatten i forbindelse med 2. behandlingen af forslaget bar imidlertid præg af bekymring for, hvorvidt administrationens tolkeopgaver i det kommende finansår vil kunne løftes, hvis forslaget afvises. Finansudvalget fremsætter på denne baggrund ændringsforslag, med det indhold, at der tildeles bevilling for 2002. Finansudvalgets forslag indebærer derimod, at der ikke tildeles bevilling i budgetoverslagsårene, hvor en eventuel styrkelse af tolkefunktionen kan indgå i en samlet prioritering.

På denne baggrund må Finansudvalget indstille ændringsforslag nr. 181 til forkastelse.

///// 61.01.13 Grønlands Naturinstitut
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en forhøjelse af bevillingen med 1.200.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med 1,2 mio. kr. i 2003, 1,3 mio. kr. i 2004 og 3,4 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 182
Landsstyret søgte en tilsvarende forhøjelse af bevillingen til 2. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002. Forslaget blev imidlertid forkastet af et enigt Landsting.

///// 61.01.13 Grønlands Naturinstitut
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en årlig forhøjelse af bevillingen med 1.400.000 kr.

/////Ændringsforslag nr. 183
Landsstyret søgte en tilsvarende forhøjelse af bevillingen til 2. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002. Forslaget blev imidlertid forkastet af et enigt Landsting.

Det er fortsat Finansudvalgets opfattelse, at de pågældende udgifter kunne være forudset ved udarbejdelsen af Finanslovsforslaget og derfor burde være indgået i den samlede prioritering.

Finansudvalget finder det særdeles uhensigtsmæssigt at belønne forsøg på at omgå den samlede prioritering gennem fremsættelse af bevillingsønsker, som kunne være forudset og dermed indarbejdet i forbindelse med den samlede prioritering.

På baggrund af debatten i forbindelse med 2. behandlingen af forslaget, lægger Finansudvalget imidlertid vægt på at undgå enhver risiko for, at de to projekter i det kommende finansår nedprioriteres som følge af et afslag. Finansudvalget fremsætter derfor ændringsforslag med det indhold, at der tildeles bevilling for 2002 men ikke i budgetoverslagsårene. Projekternes videreførelse i budgetoverslagsårene må finansieres gennem kompenserende besparelser. Landsstyret er med Finansudvalgets ændringsforslag givet den fornødne tid til overvejelser herom.

På denne baggrund må Finansudvalget indstille ændringsforslagene nr. 182 - 183 til forkastelse.

///// 70.01.01 Direktoratet for Boliger og Infrastruktur
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en forhøjelse af bevillingen med 1.600.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med 6,3 mio. kr. i 2003, 6,0 mio. kr. i 2004 og 6,0 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 184
Bevillingen søges med henblik på gennem en opnormering at styrke direktoratets anlægsafdeling.

Finansudvalget har som led i udvalgets behandling af ændringsforslaget anmodet Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur om at oplyse, hvorvidt det pågældende udgiftsbehov kunne have været forudset i forbindelse med udarbejdelsen af det oprindelige finanslovsforslag.

Finansudvalget har endvidere anmodet Landsstyremedlemmet om en vurdering af, hvorvidt det er realistisk at antage, at den fornødne faglige kapacitet kan fremskaffes, således at de nynormerede stillinger kan besættes i 2002.

Landsstyremedlemmet har oplyst, at det pågældende udgiftsønske ikke kunne forudses ved udarbejdelsen af finanslovsforslaget, hvilket udvalget har taget til efterretning. Landsstyremedlemmet har endvidere oplyst, at Landsstyret ikke forventer problemer med at besætte de normerede stillinger.

Finansudvalget konstaterer, at forslaget tilsigter at forbedre planlægningen af anlægsopgaverne. Dette vil indebære fordele i form af en bedre udnyttelse af anlægskapaciteten og en deraf følgende billiggørelse af anlægsopgaverne.

Finansudvalget har i de Generelle bemærkninger i udvalgets betænkning til 2.behandlingen af finanslovsforslaget efterlyst en styrket anlægsplanlægning. Forslaget imødekommer således Finansudvalgets anbefalinger.

Finansudvalget kan på den baggrund støtte forslaget om en bevilling på 1,6 mio. kr. i 2002. Udvalget finder imidlertid ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at foreslå bevillingen øget yderligere i budgetoverslagsårene. Overvejelser vedrørende en sådan forøgelse af bevillingen bør efter udvalgets opfattelse afvente de erfaringer, som indhøstes i 2002, herunder erfaringer vedrørende muligheden for at rekruttere kvalificeret personale. Udvalget fremsætter derfor ændringsforslag med det indhold, at bevillingen fastholdes på niveauet 1,6 mio. kr. i budgetoverslagsårene.

På denne baggrund må Finansudvalget indstille ændringsforslag nr. 184 til forkastelse.

///// 74.94.02 Asiaq
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 genfremsat forslag om en årlig forhøjelse af bevillingen med kr. 300.000.

/////Ændringsforslag nr. 185
Landsstyret søgte en tilsvarende forhøjelse af bevillingen til 2. bevillingen af Forslag til Finanslov 2002. Forslaget blev imidlertid forkastet af et enigt Landsting.

Landsstyremedlemmet har oplyst, at Landsstyreområdet har anvist finansiering i 2002, mens det ikke har været muligt at anvise kompenserende besparelser i budgetoverslagsårene.

Det er fortsat Finansudvalgets opfattelse, at der er tale om et relativt beskedent beløb, som det må være muligt at finde inden for direktoratets egne rammer, hvorved princippet om en samlet prioritering tilgodeses.

Endvidere forstår Finansudvalget, at det er Landsstyrets holdning, at der kan findes kompenserende besparelser i budgetoverslagsårene inden for de enkelte Landsstyreområders drifts- og tilskudsbevillinger.

Med henblik på at undgå enhver risiko for, at projektet nedprioriteres i det kommende finansår fremsætter Finansudvalget imidlertid ændringsforslag med det indhold, at der tildeles bevilling for 2002. Finansudvalgets forslag indebærer derimod, at der ikke tildeles bevilling i overslags-sårene, hvor projektet bør indgå i den samlede prioritering.

På denne baggrund må Finansudvalget indstille ændringsforslag nr. 185 til forkastelse.

Tema 6 Finansiering af ændringsforslag til øgede driftsudgifter


///// 20.11.50 Driftsreserven
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af bevillingen med 6.327.000 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med - 17,2 mio. kr. i 2003, -13,4 mio. kr. i 2004 og -19,3 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 186
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 186 til vedtagelse.

///// 50.85.20 Servicehuse, bygder
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en ændring af bevillingen med 0 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med -1,0 mio. kr. i 2003, 0,0 mio. kr. i 2004 og 1,0 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 187
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 187 til vedtagelse.

///// 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en ændring af bevillingen med 0 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med 0,0 mio. kr. i 2003, -3,9 mio. kr. i 2004 og -2,1 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 188
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 188 til vedtagelse.

///// 80.00.01 Omrokeringsreserve
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af bevillingen med 2.089.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 189
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 189 til vedtagelse.

///// 84.40.10 Kommunale skoler, nyanlæg
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en ændring af bevillingen med 0 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med -2,9 mio. kr. i 2003, 0,0 mio. kr. i 2004 og 2,9 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 190
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 190 til vedtagelse.

///// 87.71.30 Etablering af el- og vandforsyning, bygder
Landsstyret har til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 søgt en nedsættelse af bevillingen med 1.000.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 191
Finansudvalget indstiller ændringsforslag nr. 191 til vedtagelse.

4. Finansudvalgets ændringsforslag til tekstanmærkninger
Finansudvalget fremsætter i overensstemmelse med udvalgets indstillinger til Landsstyrets ændringsforslag fremsat til 3. behandlingen, et ændringsforslag til tekstanmærkning til Landsstyrets ændringsforslag til tekstanmærkning til hovedkonto 10.13.13 Aktieindskud.

Endvidere fremsætter Finansudvalget forslag til tekstanmærkninger på hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner og hovedkonto 87.70.01 Planlægnings- og sagsstyringssystem. Disse forslag til tekstanmærkninger knytter betingelser til Landsstyrets ændringsforslag til de nævnte hovedkonti.

///// Til hovedkonto 10.13.13 Aktieindskud
Landsstyret bemyndiges til i 2002, efter forelæggelse for Finansudvalget, at foretage aktiekapitalindskud i Royal Greenland A/S på 200 mio. kr. og i Nuka A/S, herunder Neqi A/S på 40 mio. kr. Der kan i alt indskydes beløb, der tilsammen modsvares af det provenu fra privatiseringen af KNI Pisiffik A/S, som indtægtsføres i landskassen i 2002. Privatiseringsprovenuet kan bestå af udbytteskat fra både KNI Pisiffik A/S og KNI A/S samt et beløb, der udloddes til landskassen som følge af kapitalnedsættelse i KNI A/S m.m.

Af kapitalindskuddet i Nuka A/S, herunder Neqi A/S, øremærkes op til 0,5 mio. kr. til køb af ekstern bistand til styrkelse af koncernens forretningsstrategi og økonomiske planlægning, gennem udarbejdelse af en revisionspåtegnet forretningsplan, på grundlag af en uafhængig vurdering af virksomheden, herunder strategi, ledelse, organisation, rentabilitet i de forskellige aktiviteter m.v.

Forretningsplanen skal forelægges Nuka A/S’ ejer senest 1. marts 2002.

/////Ændringsforslag nr. 192
Bemærkninger

Finansudvalget har i udvalgets betænkning afgivet til EM 2001/79 fremsat en række krav og betingelser for udmøntning af kapitalindskuddet i Royal Greenland A/S.

///// Til hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner
Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at disponere over bevillingen.

/////Ændringsforslag nr. 193
Bemærkninger

Finansudvalget ønsker at give såvel Landsstyremedlemmet for Sundhed som Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked mulighed for i samarbejde at tilvejebringe den fornødne dokumentation for behovet for en udvidelse af institutionen Aaqa (aktuelle venteliste, gennemsnitlige ventetider etc.).

///// Til hovedkonto 87.70.01 Planlægnings- og sagsstyringssystem
Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at disponere over bevillingen.

/////Ændringsforslag nr. 194
Bemærkninger

Finansudvalget har anmodet Landsstyremedlemmerne for Bolig & Infrastruktur og Økonomi om at redegøre for, hvorvidt den ved ændringsforslag til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 foreslåede løsning på bedste vis tilgodeser behovet for en integration af økonomistyring og anlægsplanlægning i Grønlands Hjemmestyre på længere sigt.

Idet der er usikkerhed om, hvorvidt den foreslåede løsning er den nødvendige og den tilstrækkelige løsning, imødeser Finansudvalget en ansøgning, som på bedste vis tilgodeser behovet for en integration af økonomistyring og anlægsplanlægning i Grønlands Hjemmestyre på længere sigt.

5. Finansudvalgets ændringsforslag til bevillinger
I overensstemmelse med udvalgets begrundelser for at forkaste Landsstyrets ændringsforslag, der i Finansudvalgets betænkning er givet numrene 181 - 185, fremsætter Finansudvalget hermed ændrings forslag til nedenstående hovedkonti. Ændringsforslag nr. 200 er et samlet bidrag, som forhøjer bevillingen på driftsreserven i budgetoverslagsårene i konsekvens af Finansudvalgets forkastelse af ændrings forslag nr. 181 - 185.

///// 25.01.01 Administrationsdirektoratet, administration
Et enigt Finansudvalg stiller forslag til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 om en forhøjelse af bevillingen med 1.300.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 195


///// 61.01.13 Grønlands Naturinstitut
Et enigt Finansudvalg stiller forslag til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 om en forhøjelse af bevillingen med 1.200.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 196


///// 61.01.13 Grønlands Naturinstitut
Et enigt Finansudvalg stiller forslag til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 om en forhøjelse af bevillingen med 1.400.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 197


///// 70.01.01 Direktoratet for Boliger og Infrastruktur
Et enigt Finansudvalg stiller forslag til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 om en årlig forhøjelse af bevillingen med 1.600.000 kr.

/////Ændringsforslag nr. 198


///// 74.94.02 Asiaq
Et enigt Finansudvalg stiller forslag til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 om en forhøjelse af bevillingen med 300.000 kr. i 2002. Ændringsforslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene.

/////Ændringsforslag nr. 199


///// 20.11.50 Driftsreserven
Et enigt Finansudvalg stiller forslag til 3. behandlingen af Forslag til Finanslov 2002 om en ændring i bevillingen med 0 kr. i 2002. De bevillingsmæssige konsekvenser i budgetoverslagsårene fordeler sig med 8,9 mio. kr. i 2003, 8,7 mio. kr. i 2004 og 10,8 mio. kr. i 2005.

/////Ændringsforslag nr. 200
Med disse bemærkninger overlader Finansudvalget finanslovsforslaget til 3. behandling.

Mikael Petersen, S, Formand

Asii C. Narup, IA

Simon Olsen, S

Augusta Salling, A