Selvstyrekommissionens principbetænkning

Efter aftale med landsstyret afgiver Selvstyrekommissionen betænkning i to trin ... Denne del er en såkaldt principbetænkning, der koncentrerer sig om de mere principielle problemstillinger i kommissoriet, kommissionens overvejelser over disse problemstillinger og foreløbige indstillinger

Lørdag d. 10. august 2002
Selvstyrekommissionen
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Forord
Efter aftale med landsstyret afgiver Selvstyrekommissionen betænkning i to trin.

Denne del er en såkaldt principbetænkning, der koncentrerer sig om de mere principielle problemstillinger i kommissoriet, kommissionens overvejelser over disse problemstillinger og foreløbige indstillinger. Da principbetænkningen koncentrer sig om principielle spørgsmål, samt da der endnu resterer at få afdækket en del spørgsmål, specielt inden for økonomi, erhvervsudvikling og de juridiske aspekter af kommissionens arbejde, må principbetænkningen karakteriseres som en foreløbig betænkning, som for en dels vedkommende baserer sig på visse skøn. Der kan således frem til den endelige afslutning af arbejdet forventes visse justeringer, som kan forårsage mindre ændringer af det samlede billede.

Det er planen, at principbetænkningen forelægges Landstinget på efterårssamlingen 2002 ledsaget af landsstyrets bemærkninger.

Inhold
 • 1. Indledning
 • 2. Den lovgivende og udøvende myndighed
 • 3. Sprog
 • 4. Udenrigs- og sikkerhedspolitik
  • 4.1 De centrale udenrigspolitiske problemstillinger
  • 4.2 Udgangspunkt
  • 4.3 Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske målsætninger
   • 4.3.1  Indledning
   • 4.3.2 Forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål
   • 4.3.3  Generelle udenrigspolitiske spørgsmål
   • 4.3.4  Grønland og Verdens Oprindelige Folk
   • 4.3.5  Organiseringen af den grønlandske udenrigstjeneste
  • 4.4 Afsluttende bemærkninger
 • 5. De menneskelige ressourcer
  • 5.1 Indledning
  • 5.2 Strukturovervågning
  • 5.3 Efterspørgselssiden på arbejdsmarkedet
  • 5.4 Udbudssiden på arbejdsmarkedet
  • 5.5 Relationer mellem arbejdsgiver og arbejdstager
  • 5.6 Planlægning, administration og service
 • 6. Økonomi og erhvervsudvikling
  • 6.1 Indledning
  • 6.2 Større økonomisk selvbærenhed via eget erhvervsliv
  • 6.3 Hvordan øges indkomstskabelsen?
  • 6.4 Samhandlen med omverdenen
  • 6.5 Fra afhængighedsøkonomi til en selvbærende økonomi
  • 6.6 Model for et nyt partnerskab
  • 6.7 Udviklingen i bloktilskuddet i en overgangsfase
 • 7. Forfatning og folkeret
  • 7.1 Indledning
  • 7.2 Udgangspunktet for Selvstyrekommissionens anbefalinger
   • 7.2.1 De seks muligheder ud fra den folkeretlige teori
   • 7.2.2 En alternativ tilgang
   • 7.2.3 Afkoloniseringsprocessen
  • 7.3 Muligheder for fremtidig forfatnings- og folkeretlig ordning mellem Grønland og Danmark
   • 7.3.1 Indledende bemærkninger
   • 7.3.2 Forfatningspluralisme
   • 7.3.3 Det grønlandske forfatningsperspektiv
   • 7.3.4 Grønland i Det danske Riges forfatningsperspektiv
   • 7.3.5 Grønland i Den europæiske Unions forfatningsperspektiv
  • 7.4 Procedurer
   • 7.4.1 Den forfatningsretlige procedure
   • 7.4.2 Den folkeretlige procedure
  • 7.5 Afsluttende bemærkninger
 • Bilag
  • Bilag 1: Kommissorium for Selvstyrekommissionen
  • Bilag 2: Selvstyrekommissionens medlemmer
  • Bilag 3: 12 muligheder