Indsigt: Principbetænkning - Bilag

Principbetænkning - Bilag

Det er kommissionens opgave at udarbejde en betænkning om mulighederne for at udvikle Grønlands selvstændighed inden for Rigsfællesskabets rammer, baseret på princippet om, at der skal være overensstemmelse mellem rettigheder og forpligtelser

Lørdag d. 10. august 2002
Selvstyrekommissionen
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Indholdsfortegnelse:
Bilag 1: Kommissorium for Selvstyrekommissionen
Bilag 2: Selvstyrekommissionens medlemmer
Bilag 3: 12 muligheder


 

Selvstyrekommissionen har sin egen hjemmeside: www.selvstyre.gl<> eller
www.namminersorneq.gl< hjemmesiden kan du læse alt om kommissionens arbejde, kommissorium, arbejdsgruppernes underkommissorier, pressemeddelelser, mødeplaner og debatoplæg.

Du kan også bruge hjemmesiden til at skrive til kommissionen. Derudover har du mulighed for at give dit bidrag til debatten ved at klikke dig
ind i Debatforum.

   


Bilag 1: Kommissorium for Selvstyrekommissionen
Det er kommissionens opgave at udarbejde en betænkning om mulighederne for at udvikle Grønlands selvstændighed inden for Rigsfællesskabets rammer, baseret på princippet om, at der skal være overensstemmelse mellem rettigheder og forpligtelser:

Kommissionen skal beskrive Hjemmestyrets nuværende forfatningsretlige stilling - herunder kompetence- og delegations spørgsmålene mellem staten og hjemmestyret - og identificere og beskrive alternative ordninger, der indenfor Rigsfællesskabet i højere grad vil imødekomme ønsket om selvstyre.

Kommissionen skal undersøge mulighederne for en videreudvikling af Grønlands kompetence, rolle og handlemuligheder på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Den skal herunder:
 • med udgangspunkt i Grønlands geografiske placering overveje Grønlands rolle i sikkerhedspolitikken og hvordan Grønlands interesser varetages mest hensigtsmæssigt i denne sammenhæng,
 • overveje behov og muligheden for selvstændig grønlandsk repræsentation i internationale fora, hvor grønlandske repræsentanter i dag indgår i den danske stats delegationer, herunder behov og mulighed for hel eller delvis selvstændig grønlandsk repræsentation i Europarådet med tilhørende institutioner.
Kommissionen skal beskrive de områder, hvor hjemmestyret har overtaget kompetence, de områder, hvor staten fortsat har kompetencen, samt de områder, hvor kompetencen på forskellig vis er delt mellem Hjemmestyret og staten.

Kommissionen skal i den forbindelse overveje muligheder for, at dele eller hele Justitsvæsenet i Grønland nu eller på sigt skal overføres til Grønland med baggrund i den kommende betænkning fra den Grønlandske Retsvæsenskommission.

Kommissionen skal fremkomme med forslag til en mulig udvikling i retning af økonomisk selvbårenhed, herunder grundlaget for bloktilskuddet. Den skal beskrive og overveje ændringer i Landskassens forskellige tilskudsordninger.

Kommissionen skal overveje behov, muligheder samt fordele og ulemper ved at overføre yderligere sagsområder til hjemmestyret.

Kommissionen anmodes om at undersøge og overveje mulighederne for grønlandsk deltagelse i suverænitetshævdelsen og fiskeriinspektionen.

Kommissionen kan fremkomme med forslag til ændringer af hjemmestyreloven, bestående bemyndigelseslove samt ændringer af forvaltnings- og rammeaftaler mellem staten og hjemmestyret på de nævnte områder.

Kommissionen skal i sit arbejde lægge "Anorak" udvalgets betænkning vedrørende den udenrigspolitiske rolle til grund for sine overvejelser og anbefalinger.

Det forudsættes, at kommissionen nedsætter underarbejdsgrupper, der udarbejder betænkningsbidrag om de behandlede spørgsmål til forelæggelse for kommissionen. Såvel kommissionen som underarbejdsgrupperne kan inddrage eksperter, myndighedsrepræsentanter eller repræsentanter for organisationer m.v. i arbejdet.

Det forudsættes endvidere, at kommissionen afslutter sine overvejelser inden for 2 år. Kommissionen kan i løbet af sit arbejde gøre en større kreds af personer bekendt med kommissionens foreløbige overvejelser - f.eks. i form af en konference - med henblik på at indhente de umiddelbare reaktioner på overvejelserne.

Landsstyret afholder de udgifter, der er forbundet med kommissionens arbejde, herunder udgifterne til sekretærbistand og rejseudgifter.

Bilag 2: Selvstyrekommissionens medlemmer
 • Jakob Janussen (kommissionsformand)
 • Ane Hansen
 • Mogens Kleist
 • Martha Labansen
 • Finn Lynge
 • Ole Aggo Markussen (Afløste Ole Dorph, der igen afløste Marianne Jensen)
 • Johan Lund Olsen
 • Mikael Petersen
 • Daniel Skifte


Bilag 3: 12 muligheder
 1. Suverænitet
 2. Delvis suverænitet
 3. Commonwealth
 4. Personalunion
 5. Statsforbund
 6. Frie associeringer
 7. Føderation
 8. Confederation
 9. Grønlands Hjemmestyre
 10. Udvidet selvstyre
 11. Integration
 12. Kombination af foregående muligheder herunder new flowers/nye bukser.