Indsigt: Grønlændere i Danmark

Grønlændere i Danmark

Nogle påpeger, at man i Nuuk nærmest kan isolere sig i kredsen af veletablerede personer, og at man dermed let kan fortrænge, hvor mange der slås med sociale problemer. Flere påpeger, at såfremt de flytter tilbage til Grønland, vil de automatisk indgå i en overklasse i forhold til de mange socialt udfordrede, hvilket de finder utiltalende

Onsdag d. 15. juni 2011
Den nordatlantiske Gruppe
Emnekreds: Grønlændere i Danmark.

Her kan du læse første, anden og tredje del af de store undersøgelser om grønlændere i Danmark.

Første del er en statistisk konstatering af antallet af grønlændere i Danmark, samt en demografisk og socio-økonomisk beskrivelse af disse.

Den anden del er en undersøgelse over studerende og erhvervsaktive grønlændere i Danmark som er et potentiale for det grønlandske samfund og arbejdsmarked. Dette er lavet ved en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Grønlands Statistik, som lavede en større mobilitetsundersøgelse. Et andet mål med hæftet er at kaste lys over en gruppe af ressourcestærke grønlændere, som ellers sjældent er i fokus, for dermed at nuancere billedet af grønlændere i Danmark.

Den sidste og tredje del af undersøgelsen er lavet ved personlige interviews, der baserer sig på 26 af de 479 personer, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen (del 2). Personerne deltog i dels i fokusgruppeinterviews, dels i en-til-en dybdeinterview og interview via e-mail.

Niveauet af samfundsudviklingen udgør den største barriere mod at flytte tilbage til Grønland
("Man kan mærke længslen" side 12-13):

Op imod disse stærkt positive faktorer, der taler for en tilbageflytning, fremhæver deltagerne på den anden side en række negative faktorer, der opleves som barrierer mod at flytte tilbage og bosætte sig i Grønland.

Den røde tråd gennem disse, set med deltagernes øjne, er, at Grønland har et udviklingsniveau, som endnu ikke er fuldt på højde med det danske. Det drejer sig både om den fysiske og samfundsmæssige udbygning af landet samt om den sociale udvikling.

Konkret fremhæver grønlænderne i Danmark følgende forhold, der opleves som barrierer mod at flytte tilbage til Grønland:
 • Begrænset infrastruktur
  Deltagerne mener, at flyforbindelserne både indenrigs og udenrigs er for dyre og for få
  Nogle føler sig isoleret som bosiddende i Grønland. Der er langt til den nærmeste by eller bygd. Det er meget langt og dyrt at komme til Danmark, og særligt rejser videre ud i Europa eller den øvrige verden virker voldsomme i tid og penge
 • Stor social ulighed
  Der er en oplevelse af, at Grønland er delt op i en veletableret klasse og en stor gruppe af mere eller mindre socialt udfordrede
  Nogle påpeger, at man i Nuuk nærmest kan isolere sig i kredsen af veletablerede personer, og at man dermed let kan fortrænge, hvor mange der slås med sociale problemer
  Flere påpeger, at såfremt de flytter tilbage til Grønland, vil de automatisk indgå i en overklasse i forhold til de mange socialt udfordrede, hvilket de finder utiltalende
  At bo i Grønland med bevidstheden om de socialt udfordrede i landet forbindes med skyldfølelse og dårlig samvittighed
 • Et utidssvarende niveau i uddannelsessystemet
  Særligt småbørnsforældre ønsker at give deres børn en solid skolegang i Danmark.
  Flere vurderer, at det faglige niveau i det grønlandske uddannelsessystem halter sammenlignet med det faglige niveau i Danmark. Eksempelvis nævnes manglen på lærervikarer som noget, der forårsager mange aflysninger af timer.
  Man kender til initiativet „Den gode skole“, men det påpeges samtidigt, at „der er langt fra et slogan til reel forandring“, og at det vil tage lang tid at modernisere skole væsenet.
 • Etnisk baserede konflikter
  „Grønland for grønlændere“: Nogle oplever modvilje mod danskere og i en vis udstrækning dem, der er halvt danske, halvt grønlandske.
  Der fortælles om, at man som ung fik en snebold i nakken og blev kaldt „dumme dansker“. Man oplever endvidere, at der bliver kigget skævt til en, når man eksempelvis beder om en pakke cigaretter på dansk nede hos købmanden.
 • Utilfredsstillende niveau i den politiske styring
  Nogle vurderer, at venne-/familietjenester og korruption har været et problem
  Deltagerne er bevidste om de nye politiske strømninger, men påpeger, at de nye og yngre politikere ikke har bevist deres duelighed endnu
 • Højt niveau af sociale problemer
  Flere nævner problemer som alkoholisme, kriminalitet, „druk og slåskampe i gadebilledet“, misrøgt og seksuelt misbrug af børn, høj selvmordsrate og alarmerende høj drabs- og drabsforsøgsrate
 • Ringe boligmuligheder
  Nogle siger, at det er svært at finde ungdomsboliger, samt at der er få lejeboliger og købeboliger. Det er en direkte årsag til, at nogle måtte flytte fra Grønland, f.eks. i forbindelse med skilsmisse, hvor den ene part skulle finde et nyt sted at bo
  Nogle fortæller, at man arbejder med at rette op på boligproblemet i Grønland, men anken nævnes stadigvæk blandt de interviewede grønlændere i Danmark

Læs de tre delrapporter her
Grønlændere i Danmark 1
Hvorfor grønlændere bosætter sig i Danmark
Man kan mærke længslen..

Læs også Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007