Inuit Ataqatigiit ønsker at takke for den forgangne år og ønsker vores medborgere et lykkeligt og resultatgivende nytår

Et godt sted at starte er, at gøre noget ved, at det offentlige af de private anses som dem der stiller forhindringer for dem. Vi skal give samfundet og erhvervslivet muligheder, ikke forhindringer. Her skal vi sammen med kommunerne, som arbejder tæt på borgerne, ligge grund til koordineret indsats. Vi skal styrke det kommunale samarbejde, hvor vi skal lære af de succeshistorier som kommunerne har, således at disse spredes så de bliver til gavn for hele landet. Det er vigtigt at man samarbejder med de kommuner der foretager administrative optimeringer og fornyelser, som udvikler borgernært service. Det er ligeledes vigtigt for både kommunerne og samfundet, at man også foretager erhvervsudvikling i mindre byer og bygder, der hvor potentialet er

Mandag d. 31. december 2018
Múte Bourup Egede, folketingskandidat for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Politik.

Indholdsfortegnelse:
Erhvervslivet skal fremmes
Socialområdet
Vi har som samfund brug for at have åndelig styrke
Inuit Ataqatigiit gennem 40 år


Det er sikkert at vi som samfund og individuelt vil møde forskellige forhindringer i løbet af 2019. Vi bor i et vidtstrakt med en forholdsvis lille befolkning. Derfor kan vi ikke komme uden om, at skulle samarbejde. De kommende udfordringer må vi i fællesskab samarbejde om at løfte.

Inuit Ataqatigiit ser frem til at skulle samarbejde med alle om, at man i det nye år og i de kommende år kan lægge grund til, at tage de bedst mulige skridt til fremskridt. Lad os benytte vores mangfoldighed til at skabe mere optimisme for fremtiden. Lad os sammen bruge vores ressourcer til at løfte i flok for, at vende udviklingen i samfundet, så den bliver til gavn for alle.

Vi skal arbejde hver eneste dag, indtil vi opnår bedre levevilkår og befolkningstilvækst i vores land. For at sikre bedre levevilkår i dag, i morgen samt i fremtiden.

Dette opnår vi gennem samarbejde og gennem at vi står sammen. Vi skal udvikle demokratiet, således at befolkningen føler medejerskab af de politiske initiativer samt, at vi inddrager alle berørte parter.

Denne opgave er ikke kun for de folkevalgte. Vi skal alle løfte i flok i arbejdet for, at opnå vores mål og hvis vi skal løfte i flok, så skal vi involvere befolkningen bedre i vores politiske initiativer end hidtil.

Erhvervslivet skal fremmes
Fremme af erhvervslivet skal danne grundlag for vores lands udvikling, det er der nye og vedvarende arbejdspladser for samfundet bliver skabt. Vi skal styrke økonomien og opnå vækst til velfærd og dermed skabe stærkere erhvervsliv. Et stærkere samfund.

Vi skal have mod, også til at træffe nødvendige beslutninger. Hvis vi skal have indflydelse på vores egen udvikling og ikke overlade styringen til folk udefra, er det os der skal handle og realisere.

De seneste års økonomiske vækst skyldes både erhvervslivets indsats samt reje- og fiskepriser i det internationale marked og vi skal ligeledes glæde os over nedgang af de ledige. Vi skal lægge grundlag for god økonomisk politik under disse gode tider. Et godt sted at starte er, at gøre noget ved, at det offentlige af de private anses som dem der stiller forhindringer for dem. Vi skal give samfundet og erhvervslivet muligheder, ikke forhindringer. Her skal vi sammen med kommunerne, som arbejder tæt på borgerne, ligge grund til koordineret indsats. Vi skal styrke det kommunale samarbejde, hvor vi skal lære af de succeshistorier som kommunerne har, således at disse spredes så de bliver til gavn for hele landet. Det er vigtigt at man samarbejder med de kommuner der foretager administrative optimeringer og fornyelser, som udvikler borgernært service. Det er ligeledes vigtigt for både kommunerne og samfundet, at man også foretager erhvervsudvikling i mindre byer og bygder, der hvor potentialet er.

Vi har ligeledes fået en ny forhindring for erhvervsudvikling; nemlig mangel på arbejdskraft. Vi må finde løsning på vores mangel på arbejdskraft for, at kunne sikre, at dem der har brug for støtte og hjælp også får den hjælp, som de skal have. Vi skal give mulighed for, at de arbejdssøgende kan få beskæftigelse på fuld- eller deltid. Og give dem den hjælp de har behov for, for at komme på arbejdsmarkedet. Derudover er det nødvendigt at finde løsninger for, at kunne hente arbejdskraft udefra når behovet er der. Men der skal vi ikke glemme, at det er nødvendigt at vi indgår drøftelser om, hvad arbejdsmarkedsparterne kan gøre for at motivere den lokale arbejdskraft, for vigtige og store opgaver vil blive taget fat på fra 2019, som endnu mere vil kræve, at man importerer arbejdskraft udefra, selv om man sætter den lokale arbejdskraft igang på disse opgaver. Lad os åbent tale om dette spørgsmål og sammen finde den optimale løsning til gavn for vores samfund.

Selv om der er god gang i økonomien, kan vi se at der ikke er sket særlig stor økonomisk fremgang hos mange af vore medborgere her i landet, det være sig lavtlønsgruppen, mellemindkomstgruppen og hos arbejderne. Disse skal vi gøre en indsats for at forbedre deres dagligdag og Inuit Ataqatigiit ønsker, at være med til, at løfte deres kår. En forbedring af arbejderklassens levevilkår skaber ikke blot bedre levevilkår her i landet, men vil være en vækstmotor for yderligere økonomisk fremgang i landet.

Det er gået godt for fiskeriet i de forgangne år og de er med til at skabe og opretholde velfærden for os alle. Uanset hvor meget udvikling vi skaber for andre erhverv her i landet, så vil udnyttelse af de levende ressourcer udgøre det vigtigste fundament for det grønlandske samfund og derfor skal vi forsvare området.

Inuit Ataqatigiit anser en inddragelse af fiskeres og fangeres brugerviden og deres indrapportering omfanget af ressourcer samt hvor de er, som et mål der skal nås idet nye år. Bedre sammenkobling af fiskeres og fangeres viden samt biologernes viden vil styrke os alle samt fremtidssikre bæredygtig brug. Dette kunne vi som eksempel se i Kommune Qeqertaliks bygd Attu i den forgangne år. Registrering af brugernes viden har været så stor en succes, at den fik tildelt Nordisk Råds miljøpris. Vi har viden om vore ressourcer og vi ved teknikerne – så lad os benytte disse og udvikle dem.

Hvad angår fiskeriet generelt, så har vi tiltro til det videre arbejde med fiskeriloven. Inuit Ataqatigiit er parate til at samarbejde om den fiskerilov der har været undervejs gennem lang tid og vi er klar til at involvere både brugerne og de implicerede parter. Vi vil samarbejde for at samfundets ressourcer kommer flest mulige til gavn samt sikre en fremtidsløsning for området og dermed samfundsøkonomien.

Socialområdet
Hvis vi skal styrke erhvervslivet, må vi sikre os, at denne giver os bedre levevilkår, for vi har en pligt til at sørge godt for dem der har behov for omsorg. For en god socialomsorg baner også vej for fremgang for erhvervslivet.

Der er mange bestemmelser i børnerettighederne, som er centrale for en god start i livet, som vores land ikke opfylder. Samfundet må stå sammen, for det er ikke nok med at vi har vilje til at give vores børn den bedst mulige liv og håb. For vi må handle.

Hvad angår børn og for den sags skyld andre sager, må vi ændre vores holdning. Gennem tidlige indsatser må vi gøre en helhedsorienteret indsats. En indsats som kræver koordination og tværfagligt arbejde. For hvis ikke vi gør det, så kommer vi kun med halve indsatser. Hvis vi eksempelvis taler om børn, så må vi også inddrage deres forældre og deres omgivne rammer. For gennem styrkelse af forældre, der har behov for støtte, baner vi også en vej for en styrket indsats hos børn med behov. Det er ligeledes vigtigt, at vi handler uden at afvente organisationer, departementer og politiske grupper gør en indsats. Jeg inviterer jer til, at skabe en fælles indsats for en lysere fremtid.

Vi har som samfund brug for at have åndelig styrke
Vi kan ikke nøjes med fremgang og økonomisk vækst. Det er vigtigt at vi til stadighed styrker vores kultur. For der kan vi finde vores fælles udgangspunkt på tværs af vores forskelligheder. Vi skal under vores fremgang ikke glemme mennesket og dets sjæl, for det er der det stærke menneske har sin oprindelse.

Vores udøvende kunstnere og idrætsfolk har meget at give til vores land og udlandet. Lad os bruge deres evner bedre. Men hvis vi skal udnytte deres evner, må vi give dem bedre vilkår. Vi var med til at give et markant løft på bevillingerne til idrætsområdet i 2019. Inuit Ataqatigiit inviterer til samarbejde for, at give en lignende mulighed for vores skabende kunstnere i det nye år.
For det er vigtigt at vi til stadighed udvider vores sjælelige og kreative muligheder for, at kunne skabe grundlag for vores horisont både internt i samfundet samt ude i verden.

Vi taler altid om at udvikle og styrke uddannelserne. Men der skal vi flytte fokus væk fra forhindringerne og øge fokus for hvad der skal styrkes. For uddannelse er et af de vigtigste redskaber for at komme uligheden til livs. Vi skal øge indsatsen for uddannelserne, men udover dette kan vi ikke komme udenom at skulle gøre en indsats på forskoleområdet, ja vi skal sågar starte indsatserne fra barnet bliver til. For det er der vi skal vise at have en helhedsorienteret tilgang til vores udfordringer. Lad os fra det nye år komme væk fra snæver kassetænkning. Lad os komme væk fra vores nationale akilleshæl, nemlig at det altid er de andres ansvar. Lad os gøre en helhedsfokuseret indsats for borgerne og ikke nøjes med halvhjertede løsninger.

Vi skal ikke blot styrke vores åndelighed, men vi skal gøre en indsats for, at tage ansvar for vores egen sundhed. Øget folkesundhed kan alene ikke sikres gennem f.eks. idræt. Forebyggelse er her principiel og vedvarende fokus på dette er vigtig, uanset om det er en indsats der skal forhindre sygdomme, om det er en indsats for at komme ud af narkotikamisbrug eller om det handler om at bekæmpe omsorgssvigt af børn. Det skal vi erkende og forbedre de vilkår vi byder vores sygdomsramte medborgere. For det er at respektere borgere, for det er, at vise forståelse for deres vilkår. Øget sundhed og det med at sætte patienten i centrum hos sundhedsvæsenet skal altid være det vigtigste.

Vi skal til stadighed øge antallet af borgere der til enhver tid tager ansvar for egne forhold. Det er alles pligt, så lad os opfylde vores pligter; for påtagelse af ansvar viser selvrespekt – respekt for os alle.

Inuit Ataqatigiit gennem 40 år
I 2018 markerede Inuit Ataqatigiit deres 40-års jubilæum samtidig med at der var formandsskifte. Vi har et stærkt sammenhold og vi ser frem til det nye år, hvor vi kommer til samarbejde på tværs af samfundet.

Inuit Ataqatigiit inviterer alle borgere og partier til dette. Lad os komme væk fra evig kritik og mudderkastning – vi er alle sammen venner og familier – vi er samarbejdspartnere – Vi har masser af ressourcer og vi kan.

Tak for det forgangne år og godt nytår, jeg håber at 2019 bliver et godt år med stor vilje til samarbejde og vi ser frem til at arbejde sammen med jer alle.Formand for Inuit Ataqatigiit

Múte Bourup Egede