Indsigt: Periode: Juli 2021

Periode: Juli 2021


Skoleledere i folkeskolen må have en rådgivningsinstans

Birthe Møller Therkildsen, Formand for Imaq
Onsdag d. 28. juli 2021

Vi vil derfor igen på ny opfordre til at der etableres en rådgivningsinstans, som de tidligere grønlandske kommuners sammenslutning udførte. At der i dag ikke længere gives vidensdeling omkring den gode forvaltning og redskaber herom, kan godt være årsag til den store udskiftning blandt lederne. Det er helt sikkert, at der vil blive skabt enormt gode kræfter fremadrettet, såfremt der kan blive dannet et kommunalt fællesskab, der vil resultere i en mere fælles vidensdeling og udvikling

Har landsstyret planer om at etablere et vandkraftværk i Tasersiaq

Siverth K. Heilmann, Medlem af Landstinget for Atassut
Mandag d. 19. juli 2021

En af de største søer vi har her i Grønland Tasersiaq, som kunne blive den største energikilde vi har her i Grønland, er noget som vi fra Atassut endnu ikke har formået at realisere

Lav en ordning i Østgrønland

Emanuel Nûko, medlem af Landstinget for Naleraq
Fredag d. 16. juli 2021

For at vores fangere ikke skal bringe deres liv i fare må man lave fangstområdet til et og ikke opdelt i flere fangstområder i Tasiilaq og dens bygder og sammenlægge og øge kvoten på narhvaler

Forudsætninger for rammerne i kommissoriet for Forfatningskommissionens arbejde

Landsstyret
Onsdag d. 14. juli 2021

Det beskrives i kommissoriet, at Forfatningskommissionen har pligt til at foretage løbende rapporteringer. Dette for at tilskynde til fremdrift og kvalitet under udarbejdelsesfasen af et udkast til en forfatning for Grønland. Fristen for indlevering af de periodiske rapporter er sat til den første mandag i marts samt den første mandag i september. Dokumentet skal afleveres til den ressortansvarlige Naalakkersuisoq, som orienterer Naalakkersuisut samt Udvalget vedr. Forfatningskommissionen herom

Lufthavnene i Nuuk og Ilulissat er blevet 900 mio kr. dyrere, end man havde regnet med

Anders Olsen, medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 5. juli 2021

Først vil jeg gerne rose Naalakkersuisut for deres åbenhed i forbindelse med den status, som man har orienteret om til offentligheden. Når det er sagt, så savner jeg at høre, hvad Naalakkersuisut selv mener om de noget dyrere lufthavne. Det er jo således, at Naalakkersuisut kun har meldt ud, at det må være Inatsisartut, der skal tage en beslutning herom, men Naalakkersuisut har ikke meldt ud om, hvad de selv mener i denne sag

Min grønlandsfærd - Nu hjem til København

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021


Min Grønlandsfærd - Vore atlanterhavs-øer

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021

Da mit Besøg paa de smaa, danske Atlanterhavs-Øer var et Led i denne Rejse til de nordlige Dele af Riget, hører en Omtale deraf, som nævnt i Forordet, ogsaa med i Beskrivelsen af »Min Grønlandsfærd«. Og dette er i Særdeleshed rimeligt, da en større politisk Debat netop har fulgt efter dette Besøg, uden at dette dog har været Foranledningen dertil

Min Grønlandsfærd - Grønland i støbeskeen - de store, nye erhverv

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021


Min grønlandsfærd - Videre nordpå

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021


Min Grønlandsfærd - Sydgrønland

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021


Min Grønlandsfærd - Lidt historie

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021

Inden jeg fører Læserne ind i det moderne Grønland, vil nogle Linier Historie være paa sin Plads. Det første, man har erfaret om Besøg paa Grønland, er fra Aaret 970. Den Gang skal to Islændinge have overvintret i Nærheden af Angmagsalik, paa »Gunbjørnsøerne« nede i den sydøstlige Del af Landet. Disse to har formodentlig berettet om det nye Land, thi kort efter sejlede Erik den Røde ud for at finde det nye Land

Min Grønlandsfærd - Indledning

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Torsdag d. 1. juli 2021

Da jeg gik ud paa min Rejse til Grønland, havde jeg ikke tænkt at give Offentligheden en Bog om denne Rejse. Jeg havde i første Linie praktiske Formaal. Jeg maatte kende det Land som jeg nu var Minister for, og jeg havde haft saa megen politisk Forbindelse med de grønlandske Anliggender, at denne Besigtigelse var en nærliggende og naturlig Fortsættelse af mange Aars Arbejde. Det er nemlig en Misforstaaelse naar Folk tror, at min Interesse for Grønland først vaagnede da jeg gik ud paa denne Rejse

Min grønlandsfærd

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Torsdag d. 1. juli 2021

Min Rejse langs Grønlands Vestkyst og mine Besøg i en Række Kolonidistrikter og Bopladser, var imidlertid en saadan Oplevelse og Berigelse, at jeg fandt det naturligt at give Offentligheden Kendskab til Forholdene