Kendelse fra Det grønlandske Pressenævn på baggrund af klage fra Peter Grønvold Samuelsen

Idet bladet ikke ved den skete telefoniske henvendelse til en medarbejder i direktoratet har foretaget tilstrækkelig høring af klageren, finder Pressenævnet, at Atuagagdliutit/Grønlandsposten har handlet i strid med god presseskik

Torsdag d. 23. december 1999
Det grønlandske Pressernævn
Emnekreds: Aviser, radio og TV.

Det grønlandske Pressenævn har ved en kendelse af 10. december 1999 pålagt Atuagagdliutit/Grønlandsposten at offentliggøre følgende resume af nævnets kendelse. Ifølge medieansvarsloven, efter hvilken Det grønlandske Pressenævn er oprettet, må Atuagagdliutit/Grønlandsposten ikke kommentere kendelsen:

"Tidligere landsstyremedlem Peter Grønvold Samuelsen har til Det grønlandske Pressenævn klaget over avisens artikler vedrørende Landsstyrets "turismeredegørelse", navnlig 2 artikler, som blev bragt den 8. oktober 1998.

Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere avisens blotte oplysning om nogle nærmere angivne faktiske omstændigheder. Disse oplysninger sammenholdt med nogle udokumenterede påstande om klagerens målsætninger på turismeområdet, fik imidlertid avisen til i artiklerne 8. oktober 1998 at konkludere på en sådan måde, at oplysningerne i de omhandlende 2 artikler burde være efterprøvet i særlig grad, navnlig ved forelæggelse for klageren (eller efter omstændighederne dennes direktorat). En sådan forelæggelse bør omfatte alle relevante oplysninger. Herefter og idet bladet ikke ved den skete telefoniske henvendelse til en medarbejder i direktoratet har foretaget tilstrækkelig høring af klageren, finder Pressenævnet, at Atuagagdliutit/Grønlandsposten har handlet i strid med god presseskik. På ovenstående baggrund udtaler Pressenævnet sin kritik af Atuagagdliutit/Grønlandspostens handlemåde."