Kendelse fra Det grønlandske Pressenævn på baggrund af klage fra Mikael Petersen

Uanset den betydelige offentlige interesse finder Pressenævnet imidlertid, at avisen ved at anføre, at klageren nu har "gået rundt som lovbryder i ugevis", har overtrådt grænsen for hvad der er i overensstemmelse med god presseskik.

Torsdag d. 23. december 1999
Det grønlandske Pressernævn
Emnekreds: Aviser, radio og TV.

Det grønlandske Pressenævn har i medfør til medieansvarslovens § 49 pålagt Atuagagdliutit/ Grønlandsposten at offentliggøre følgende resume af pressenævnets kendelse fra 10. december 1999. AG må i henhold til lovgivningen ikke kommentere kendelsen.

Landstingsmedlem Mikael Petersen har klaget til Det grønlandske Pressenævn over 3 nærmere angivne artikler, bragt i Atuagagdliutit/Grønlandsposten henholdsvis den 21. oktober, den 28. oktober og den 11. november 1999 under henvisning til, at avisen har tilsidesat god presseskik. I kendelsen udtaler Pressenævnet:

"Indledningsvis bemærkes, at den omhandlede artikelserie angår et landsstyremedlems forvaltning af offentlige midler. Der er således tale om et forhold af betydelig almen og politisk interesse og et forhold, hvorom der må være forholdsvis vide rammer for mediernes adfærd. I lederen i Atuagagdliutit/ Grønlandsposten den 21. oktober gives der udtryk for den opfattelse, at klageren har gjort sig skyldig i overtrædelse af Landstingslov om landsstyremedlemmers ansvarlighed og, at han derfor burde afskediges som landsstyremedlem og meldes til politiet. Uanset den betydelige offentlige interesse finder Pressenævnet imidlertid, at avisen ved at anføre, at klageren nu har "gået rundt som lovbryder i ugevis", har overtrådt grænsen for hvad der er i overensstemmelse med god presseskik.

Angående det andet klagepunkt finder Pressenævnet, at forsideoverskriften "Mikael Indrømmer" naturligt må forstås således, at klageren nu indrømmer de forhold, som avisen havde behandlet blandt andet den 14. og den 21. oktober 1999. Denne naturlige forståelse er der ikke dækning for i artiklerne på avisens side 4-5. Pressenævnet finder, at AG herved har handlet i strid med god presseskik.

Vedrørende det tredje klagepunkt bemærker Pressenævnet, at selve det forhold, at der i avisen refereres fra en samtale mellem klageren og AG’s redaktør, uden at klageren under samtalen er blevet informeret om, at dette eventuelt kunne finde sted, ikke kan kritiseres. Da klageren efter det oplyste ikke i er blevet lovet, at referat af samtalen ikke ville finde sted er der ikke grundlag for at antage, at AG har handlet i strid med god presseskik ved at referere fra samtalen.

På ovenstående baggrund udtaler Pressenævnet sin kritik af Atuagagdliutit/ Grønlandspostens behandling af sagen."
Læse lederne i Atuagalliutit/Grønlandsposten hhv den 21. oktober og den 28. oktober 1999