Landstinget kan lovgive om god presseskik

Bekymringen skyldes, at der i forslag til lov for Grønland om ansvarsforholdene på medieområdet er anført, at Grønlands Hjemmestyre får kompetence til ved landstingslov at fastsætte nærmere regler om ansvarsforholdene på medieområdet i Grønland, herunder bl.a. at fastsætte regler om god presseskik.

Fredag d. 3. marts 2000
Lise Lennert
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Politik.

I lederen i Sermitsiaqs sidste nummer (fredag den 25. februar) giver lederskribenten udtryk for bekymringer i forbindelse med Grønlands Hjemmestyres overtagelse af ansvaret for mediområdet.

Bekymringen skyldes, at der i forslag til lov for Grønland om ansvarsforholdene på medieområdet er anført, at Grønlands Hjemmestyre får kompetence til ved landstingslov at fastsætte nærmere regler om ansvarsforholdene på medieområdet i Grønland, herunder bl.a. at fastsætte regler om god presseskik.

Lederskribenten gør i denne forbindelse opmærksom på, at der i den gældende medieansvarslov, der også gælder for Grønland, alene henvises til "vejledende regler for god presseskik ".

Disse vejledende regler er ikke politisk fastsat men fastsat af pressen selv.

Lederskribenten støtter sin bekymring på, at der i ordførertalerne under l. behandlingen af Hjemmestyrets udtalelse til lovforslaget "var nogle tendenser, som kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på enhver journalist".

Som ansvarlig for medieområdet finder jeg det nødvendigt at knytte nogle præciserende kommentarer til indholdet af den omhandlede leder.

Indledningsvis vil jeg oplyse, at såvel Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg som landsstyret er bekendt med et høringssvar fra Danske Dagblades Forening på vegne AG og Sermitsiaq, hvori den samme bekymring gøres gældende over for den danske Justitsminister.

Hvorvidt dette høringssvar vil give anledning til en ændring af lovforslaget, vides ikke. Justitsministeren vil således først tage stilling hertil, når samtlige høringssvar er indkommet, herunder som det sidste, høringssvaret fra Grønlands Hjemmestyre.

Det kan imidlertid om lovforslagets indhold oplyses, at det er en naturlig følge af, at hele medieansvarsområdet overføres, at der er en bestemmelse som den citerede i lovforslaget.

Havde der således ikke været en sådan præcisering i lovforslaget, ville der efterfølgende kunne opstå tvivl om, hvorvidt kompetencen til at fastsætte regler også gælder regelfastsættelse vedrørende god presseskik, eller om denne kompetence fortsat er i Danmark.

Ved et områdes overdragelse fra Danmark til Grønland er der i medfør af Hjemmestyreloven kun mulighed for at overføre lovgivningskompetencen til Grønlands Hjemmestyre.

Det ville således ikke være muligt i overdragelsesloven at fastsætte, at eksempelvis pressens parter i Grønland fastsætter (vejledende) regler om god presseskik.

Det er korrekt, at der i den nugældende medieansvarslov ikke er fastsat regler om god presseskik.

Medieansvarslovens § 41 siger således alene, at massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik.

I forbindelse med Folketingets behandling af forslaget til den danske medieansvarslov var der nedsat et medieansvarsudvalg. Dette udvalg anførte i sin betænkning, at det bliver det klageorgan, som skal håndhæve de etiske regler, der inden for normens rammer må skønne, om der i et konkret tilfælde er sket offentliggørelse i strid med god presseskik.

Medieansvarsudvalget fandt, at skønnet inden for disse rammer ikke burde være ganske ubundet, og det var udvalgets opfattelse, at de af Danske Dagblades Forening vedtagne "Vejledende regler for god presseskik" skal være grundlaget for det nærmere indhold af begrebet god presseskik.

Medieansvarsudvalgets anbefaling blev fulgt af Folketinget og derfor valgtes den løsning, hvor det er pressen selv, der fastsætter de vejledende regler.

Der er imidlertid intet, der lovgivningsmæssigt hindrer Folketinget i at ændre loven og selv fastsætte disse regler eller bemyndige Justitsministeren hertil.

Det vil Folketinget til enhver tid kunne gøre. Derfor er det også naturligt, at Grønlands Hjemmestyre ved Landstinget får en tilsvarende kompetence ved områdets overdragelse til Grønland.

Dette er imidlertid ikke nødvendigvis udtryk for, at Landstinget ønsker at gøre det. Landstinget vil således også kunne vælge en model som den danske. Der kan også overvejes andre modeller.

Denne diskussion bør imidlertid først tages op i forbindelse med behandlingen af et forslag til en grønlandsk medieansvarslov, som landsstyret vil forelægge Landstinget efter Grønlands overtagelse af området.

Forud for udarbejdelsen af et sådant forslag, vil landsstyret naturligvis høre relevante parter, herunder også pressen selv. Desuden vil der naturligvis også blive lagt stor vægt på de hidtidige erfaringer med den nuværende model.

Redaktionel kommentar :
Forholdet er bare det, at partierne samt landsstyremedlemmet har givet udtryk for, at man nu vil kunne indføre regler om god presseskik. Og i ordførertalerne stod der mellem linierne, at det også er intentionen.

Vi mener det er utrolig farligt især under henvisning til det brev som for nylig er sendt fra gruppeformændene til medierne om KNR. Her fremgår det tydeligt, at politikerne gerne vil blande sig i nyhedsstrømmen og redaktionernes prioritering.

Redaktionen