Indledning

I forbindelse med bloktilskudsaftalen af 12. maj 1998 blev det mellem regeringen og Grønlands hjemmestyre aftalt, at staten efter anmodning fra hjemmestyret vil yde teknisk-faglig bistand med hensyn til en kortlægning af renoveringsbehovet

Mandag d. 23. august 1999
Koordineringudvalget vedrørende bygningsrenovering
Emnekreds: Boliger, Erhverv, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Udvalget har følgende sammensætning
Arbejdsgruppe vedrørende boligområdet
Arbejdsgruppe vedrørende institutionsområdet
Arbejdsgruppe vedrørende forsyningsområde


Grønlands hjemmestyre rejste i efteråret 1997 spørgsmålet om mulig dansk medvirken til løsning af grønlandske renoveringsbehov i bygninger og anlæg. I forbindelse med bloktilskudsaftalen af 12. maj 1998 blev det mellem regeringen og Grønlands hjemmestyre aftalt, at staten efter anmodning fra hjemmestyret vil yde teknisk-faglig bistand med hensyn til en kortlægning af renoveringsbehovet og at fortsætte drøftelserne om spørgsmålet.

I forlængelse af aftalen er efter fælles drøftelser i Nuuk mellem landsstyret, finans- og økonomiministeren i august 1998 nedsat et koordineringsudvalg vedrørende bygningsrenovering i Grønland, bestående af repræsentanter fra henholdsvis staten, hjemmestyret og Kommunernes Landsforening (KANUKOKA), jf. vedlagte kommissorium. Udvalget har til opgave at sikre, at der i samarbejde mellem berørte danske og grønlandske myndigheder og institutioner tilvejebringes et materiale, som kan anvendes i de videre drøftelser mellem regeringen og landsstyret om spørgsmålet, og som kan bidrage teknisk-fagligt til hjemmestyrets videre planlægning og prioritering af indsatsen.

Der skal tilvejebringes en fælles teknisk-faglig vurdering af bygningers og anlægs tilstand samt en vurdering af årsager til eventuelle renoveringsbehov, herunder mulige fejl og mangler i oprindelig konstruktion og materialevalg eller efterfølgende vedligeholdelse.

Udvalget skal medvirke til, at der etableres et grundlag for prioritering af renoveringsindsatsen samt foretages en vurdering af alternativer til renovering. Udvalget skal også belyse muligheder for gennemførelse af renoveringsindsatsen uden uhensigtsmæssige virkninger på det grønlandske arbejdsmarked.

Endvidere skal udvalget udarbejde forslag til en fremtidig vedligeholdelsespolitik, som sikrer mod udhulning af foretagne bygningsinvesteringer fremover.

Endelig skal de samlede økonomiske konsekvenser og mulige finansieringsmodeller beskrives. Dette omfatter hjemmestyrets løbende huslejeindtægter og finanslovsbevillinger, herunder etablering af en særskilt renoveringsfond, muligheden for lånefinansiering, herunder realkreditbelåning, lån i Den Europæiske Investeringsbank og Den Nordiske Investeringsbank mv. og konsekvenserne heraf. Endelig skal statens mulighed for medvirken, herunder til finansieringen, belyses. I den forbindelse skal muligheden for eventuel MIKA-finansiering på energi- og forsyningsområdet undersøges.

Med hensyn til tekniske finansieringsmodeller foreligger der en lang række af muligheder, herunder etablering af en særskilt renoveringsfond. Udvalget har i nærværende rapport ikke foretaget nogen konkret gennemgang af sådanne finansieringsmodeller.

Udvalget har følgende sammensætning
 • Formandskab:
  • kontorchef Henrik Hjortdal, Finansministeriet
  • direktør Kaj Kleist, Landsstyrets sekretariat
 • Medlemmer:
  • økonomidirektør Peter Beck, Økonomidirektoratet
  • konsulent Jan Birket-Smith, Grønlands hjemmestyre
  • direktør Jakob Janussen KANUKOKA
  • kontorchef Jens Pagter Kristensen, Økonomiministeriet
  • konsulent Steen Ryd Larsen, Statsministeriet
  • afdelingschef Birthe Lehmann, By- og Boligministeriet
  • Sekretariat fuldmægtig John Vestergaard, Finansministeriet
Udvalget har i forbindelse med sit arbejde nedsat følgende arbejdsgrupper:

Arbejdsgruppe vedrørende boligområdet
 • Fra Grønlands hjemmestyre:
  • Dorthe Johannsen, Økonomidirektoratet
  • Hans Ulrik Lindahl, Økonomidirektoratet
  • Erling Olsen, Boligselskabet INI
 • Fra den danske stat:
  • Per Larsen, By- og Boligministeriet
  • Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut
  • Jens H. Laustsen, Energistyrelsen


Arbejdsgruppe vedrørende institutionsområdet
 • Fra Grønlands hjemmestyre:
  • Ulla Salomonsen, Kommunernes Landsforening (KANUKOKA)
  • Dorte Reimer Christensen, Social- og Arbejdsmarkedsdirektoratet
  • Käte Schlüter, Kultur- og Uddannelsesdirektoratet
  • Ole Ahrenkiel, Sundhedsdirektoratet
 • Fra den danske stat:
  • Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut
  • Jacob Højbjerre, Forskningsministeriets Byggedirektorat


Arbejdsgruppe vedrørende forsyningsområde
 • Fra Grønlands hjemmestyre:
  • Magrethe Sørensen, Social- og Arbejdsmarkedsdirektoratet
  • Henrik Lundgaard, Nukissiorfiit (Grønlands Energiforsyning)
 • Fra den danske stat:
  • Marie-Louise Lemgart, Energistyrelsen
  • Uffe Strandkjær, Energistyrelsen
  • Ulrik Dan Weuder, Miljøstyrelsen