Planlagte byggerier af skoler i bygderne

§36 Spørgsmål til landsstyret: Hvilke planlagte byggerier af skoler i bygderne er stillet i bero i år og i kommende år?

Fredag d. 16. oktober 2009
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Bygder, Uddannelse.

Indholdsfortegnelse:
Spørgsmål til landsstyret
Begrundselse:
Svar


Spørgsmål til landsstyret
Hvilke planlagte byggerier af skoler i bygderne er stillet i bero i år og i kommende år?

Begrundselse:
Gennem mit spørgsmål til landsstyret vil jeg have at vide hvilke bygder, besparelserne vil ramme.

Vi ved, at flere skoler er i forfald, og hvis renoveringerne af disse er stillet i bero, hvilke byggerier
man så har prioriteret, og hvilke begrundelser ligger så til grund for disse.
Hvilke planlagte byggerier af skoler i bygderne er stillet i bero i år og i
kommende år.

Svar
Kære Hans Enoksen
Jeg er meget glad for dit spørgsmål, da det giver mig lejlighed til at forklare landsstyrets politik på dette område.

Sektorplanen for Folkeskolen beskriver det samlede behov for udbygning, ombygning og renovering samt prioritering af de enkelte skoler over et 10-årigt forløb med et planlagt investeringsbehov 100 mio. kr. pr. år = 1 mia. kr.

Rækkefølgen af projekterne er sket ud fra følgende prioriteringsparametre:

  • Tilstand
  • Plads
  • Pædagogik

Indtil nu er der sket en udvendig renovering af byskolerne for at stoppe forfaldet. Desuden er der igangsat eller færdiggjort 6 byskoler og 13 bygdeskoler.

Siden Sektorplanens vedtagelse i 2004 er der sket en forøgelse af renoveringsudgifterne med 385 mio. kr. , hvilket med den hidtidige renoveringstakt medfører en forlængelse af renoveringsforløbet med 4 år.

På baggrund af den dramatiske stigning i renoveringsomkostningerne og det faldende børnetal har landsstyret ønsket en ”time out” for at vurdere, om udgifterne er rimelige i forhold til samfundets udvikling og befolkningens fremtidige lokalisering.

Landsstyret reducerer renoveringsbevillingen pr. år til 80 mio. kr. for ikke at presse håndværkerpriserne i vejret, og for bedre at kunne tilpasse byggeriet udviklingen i børnetallet. Derved forlænges renoveringsperioden 3 år. Landsstyret udarbejder en undersøgelse og et program for bygdernes udvikling, således at anlægsinvesteringer placeres, hvor der er udviklingsmuligheder.

Bygdernes behov for undervisningslokaler, forsamlingslokaler og kirke skal tilgodeses ved fremtidige bygdeskolerenoveringer. Denne time-out betyder, at renoveringen af skolerne udskydes 1 år for de projekter, der ikke allerede var igangsat før anlægsstoppet i forbindelse med Landstingsvalget. Det drejer sig om 2 byskoler og 9 bygdeskoler, som er stoppet på forskellige stadier af projekteringsprocessen. Alle igangsatte projekter fortsætter.

Med venlig hilsen
Jens B. Frederiksen