NunaMinerals finder højlødig guldzone i Sydgrønland

Sidste del af feltsæson 2010 har givet gode resultater for vores guldefterforskning i Sydgrønland. Vores aktivitet i Amphibolite Ridge bekræfter tilstedeværelsen af guld i et bredt, mineraliseret system. Vi vil nu fokusere på at analysere vore resultater i detaljer mens vi forbereder os på at gennemføre opfølgende aktiviteter i 2011

Onsdag d. 10. november 2010
Nuna Minerals AS
Emnekreds: Efterforskning, Råstoffer.

Indholdsfortegnelse:
Baggrund
Boremål identificeret
Efterforskningsprogram 2011
Om NunaMinerals
Fremadrettede udsagnNuuk, 10. november 2010 - Nunaminerals kan med glæde meddele følgende i fortsættelse af selskabets børsmeddelelse i juli 2010 vedrørende positive resultater fra fase 1 guldefterforskningen i Sydgrønland kan NunaMinerals yderligere annoncere følgende positive resultater fra fase 2 efterforskningen:

  • Meget høje lødigheder på op til 1013 g/t guld i multiple kvartsgange
  • Granitiske værtsbjergarter indeholder op til 12,1 g/t guld
  • Koncessioner dækker >1.500 km2 prospektiv land med talrige guldmineraliseringer


Baggrund
I juli 2010 rapporterede NunaMinerals om fund af guldførende graniter med indhold på op til 7,5 g/t guld indenfor selskabets Vagar efterforskningskoncession. Selskabets har efterfølgende gennemført efterforskning med fokus på Niaqornaarsuk-halvøen i Sydvestgrønland beliggende ca. 25 km nord for den producerende Nalunaq Gold Mine, samt i Kangerluluk i Sydøstgrønland, ca. 120 km nordøst for Nalunaq Gold Mine. Begge prospekter er beliggende indenfor en 175 km lang, regional guldprospektiv zone. Områdets geologi domineres af granitiske bjergarter.

Som en kommentar til disse positive resultater udtrykker Ole Christiansen, CEO i NunaMinerals: ”Sidste del af feltsæson 2010 har givet gode resultater for vores guldefterforskning i Sydgrønland. Vores aktivitet i Amphibolite Ridge bekræfter tilstedeværelsen af guld i et bredt, mineraliseret system. Vi vil nu fokusere på at analysere vore resultater i detaljer mens vi forbereder os på at gennemføre opfølgende aktiviteter i 2011.”

Boremål identificeret
Der er lokaliseret mindst to nye boremål indenfor de >1.500 km2 store koncessioner over Nanortalik Gold Province.

Ved Amphibolite Ridge, som er beliggende på Niaqornaarsuk-halvøen tæt på eksisterende mine-infrastruktur (Nalunaq Gold Mine) indeholder flere kvartsprøver mere end 100 g/t guld, med højeste indhold på 1.013 g/t guld. Historiske chip prøver fra en kvartsgang med sidesten indeholder op til 16,6 g/t guld over 12 m. Guldet findes i granodioriter og i kvartsgange som sidder i værtsbjergarterne granodiorit og amfibolit. To kvartsgange med tykkelser på ca. 0,5 m og med en indbyrdes afstand på ca. 50 m kan følges over en strækning på mindst 500 m, hvor de er delvist skjult. Granodioriten, som er vært for gangen, indeholder op til 12,1 g/t guld.

Rekognoscerende efterforskning ved Kangerluluk i den østlige ende af Nanortalik Gold Province, giver bjergartsprøver med indehold af op til 17,5 g/t guld indenfor en shear-zone som kan følges over en strækning på mere end 500 m. Historiske bjergartsprøver indeholder op til 118 g/t guld.

Et oversigtskort over lokaliteter kan ses på www.nunaminerals.com

Efterforskningsprogram 2011
NunaMinerals er i gang med at lokalisere en borerig som vil kunne mobiliseres til boremål i Amphibolite Ridge og Kangerluluk. Boringer af disse meget prospektive områder forventes opstartet i foråret 2011.

Yderligere efterforskning i Nanortalik Gold Province er planlagt og vil kunne føre til nye fund of nye boremål i løbet af 2011.

NunaMinerals søger aktivt efter mulige partnere til disse guldprojekter i Sydgrønland.

De tekniske informationer indeholdt i denne meddelelse er på vegne af selskabet gennemgået og bekræftet af Dr. Peter Brown, MIMMM. Dr. Brown er en kvalificeret person med tilstrækkelig erfaring og kvalifikationer. Dr. Brown er chefgeolog i NunaMinerals.

Prøver er analyseret af Actlabs Greenland ifølge ISO 17025 standarder. Alle data er gennemgået i henhold til ISO 17025 af det akkrediterede Activation Laboratories Ltd., Ancaster, Canada. Bjergartsprøver er blevet tørret, knust og pulveriseret. Prøverne er knust så ca. 90% passerer minus 10 mesh (ca. 2 mm) og derefter splittet ved brug af en ribsplitter. En delprøve på ca. 250 gram er derefter pulveriseret ved brug af en ringmølle til ca. 140 mesh (ca. 0,1 mm). En delprøve på 30,0 gram fra den pulveriserede prøve er derefter blevet analyseret for guld ved fire assay med en ICP-OES afslutning. Guldindhold på mere end 10,0 g/t er blevet re-analyseret, hvor et efterfølgende 30,0 gram split af det pulveriserede materiale er analyseret ved fire assay med gravimetrisk afslutning. Alle restprøver fra knusningen og pulveriseringen opbevares for tiden af Actlabs Greenland. Blanke (prøver uden metalindhold) prøver og certificerede standarder er blevet indsat prøveleverancerne og udgør hver 4,2% af analyserne. Disse fungerer som redskab for kvalitetskontrol i tillæg til laboratoriets egne interne kontroller.

Om NunaMinerals
NunaMinerals A/S er Grønlands førende selskab inden for efterforskning efter guld og andre ædel- og basismetaller. Selskabet er med sin forankring i Grønland velpositioneret til at udnytte mineralpotentialet i et af de sidste uudforskede områder i verden. Den grønlandske undergrund rummer mange ligheder med geologien i store minelande som Canada, Sydafrika og Australien, hvor der findes betydelige mineralforekomster af bl.a. guld, platin, nikkel og kobber. Selskabet har etableret partnerskaber med blandt andet verdens næststørste diversiferede mineselskab, Rio Tinto. I juni 2009 indgik selskabet partnerskab med det Vancouver-baserede selskab, Revolution Resources (tidligere kaldt Nuukfjord Gold Ltd), vedrørende den fortsatte efterforskning og udvikling af Nuuk Guld Province som indeholder 2 fremskredne efterforskningsprojekter, nemlig Storø guldforekomsten samt Qussuk guldprojektet. Indgåelse af partnerskaber, som kan tilføre yderligere teknisk og økonomisk kompetence i udviklingen af selskabets efterforskningsprojekter, er et central element i NunaMinerals' forretningsmodel. NunaMinerals påbegyndte sine aktiviteter i 1999 og har hovedkontor i Nuuk, Grønland. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S under symbolet ”NUNA”.

På bestyrelsens vegne
Ole Christiansen, adm. Direktør
Anton Christoffersen, bestyrelsesformand

Fremadrettede udsagn
Fremadrettede udsagn indeholdt i denne meddelelse, herunder beskrivelser af NunaMinerals' efterforsknings- og udviklingsprojekter, dets strategi og fremtidige planer og forventninger til fremtidig omsætning og indtjening i forbindelse hermed afspejler de nuværende forventninger hos NunaMinerals med hensyn til fremtidige begivenheder og er undergivet visse risici, usikkerheder og antagelser. Mange faktorer kan medføre, at de af NunaMinerals faktisk opnåede resultater vil afvige væsentligt fra de fremtidige resultater og forventninger, der måtte komme til udtryk i eller være forudsat af sådanne fremadrettede udsagn. Disse faktorer er blandt andet risici forbundet med efterforsknings-, udviklings- og mineaktiviteter, usikkerheder forbundet med resultatet af NunaMinerals' efterforsknings- og udviklingsprojekter, herunder risici ved forsinkelser og nedlukning af projekter, prisfald, udsving i valutakurser og ændringer i licensvilkår, lovgivning og administrativ praksis så vel som konkurrencemæssige risici og andre uforudsete faktorer. Skulle en eller flere af disse risici eller usikkerhedsfaktorer indtræffe, eller skulle en eller flere af de angivne udsagn vise sig at være forkerte, kan udviklingen afvige væsentligt fra de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse. NunaMinerals er ikke forpligtet til at opdatere de indeholdte fremadrettede udsagn eller til at justere sådanne udsagn i forhold til fremtidige resultater, medmindre dette er påkrævet ved lov.