Redegørelse til Landstinget vedrørende råstofaktiviteter i Grønland

Det er således et væsentligt strategisk mål at gøre industrien interesseret i at investere i efterforskning i Grønland. Det er i den forbindelse vigtigt, at myndighederne offentliggør klare målsætninger med hensyn til hvordan, hvornår og på hvilke vilkår, der kan gennemføres efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter i Grønland.

Onsdag d. 9. marts 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Landstinget, Minedrift, Olieefterforskning, Råstoffer.

Landsstyrets strategi og målsætning på råstofområdet

Landsstyrets strategi og handlingsplaner for efterforskning og udnyttelse af råstoffer fremgår af to strategiplaner, som landsstyret vedtog i 2009:
  • ”Efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland – Strategi for licenspolitikken 2009”. Planen beskriver grundlaget og indholdet i de fremtidige olieudbudsrunder i havområdet ud for Grønland.
  • ”Mineralstrategi 2009 - Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland”. Planen beskriver tiltag og betingelser for den fremtidige efterforskning og udnyttelse af hårde mineraler.

Der er bred politisk enighed i Grønland om at arbejde for at udvikle råstofsektoren til et bærende erhverv, som bidrager positivt til den økonomiske udvikling og til skabelsen af nye arbejdspladser. Målsætningen er et væsentligt element i den langsigtede økonomiske politik, som har til hensigt at understøtte udviklingen af alternative erhvervssektorer til fiskeriet, blandt andet med henblik på at mindske den nuværende meget store afhængighed af det årlige bloktilskud fra Danmark.

Udviklingen af råstofsektoren skal ske på en måde, så det er til størst mulig gavn for det grønlandske samfund. Samfundet skal sikres den højst mulige konkurrencedygtige andel af overskuddet ved udvinding, ligesom der skal sikres lokal indsigt og viden om aktiviteterne, blandt andet med henblik på at sikre, at lokal arbejdskraft og lokale virksomheder anvendes i størst muligt omfang.

Det er en klar politisk forudsætning for alle olie- og gasaktiviteter, at disse gennemføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Det arktiske miljø er sårbart, og det grønlandske erhvervsgrundlag og den grønlandske kultur er i stor udstrækning knyttet til naturen og miljøet. Landsstyret agter i løbet af valgperioden, at fremsætte forslag om de nødvendige lovreguleringer samt forslag om hjemtagelse af relevante sagsområder, således at miljøreguleringen af de ikke-levende ressourcer kan foretages af en uafhængig instans. Landsstyret vil i den forbindelse sikre, at miljørådgivning som hidtil bliver baseret på en uafhængig videnskabelig evaluering.

Det er med sigte på øget beskæftigelse, virksomhedsinddragelse og indtjening, at råstofaktiviteterne skal fremmes. En forudsætning for, at der kan gøres fund, som kan udnyttes kommercielt og dermed understøtte øget beskæftigelse og indtjening, er, at efterforskningsaktiviteten til stadighed er tilstrækkelig høj. Som følge af det høje omkostningsniveau for efterforskning i Grønland er det af stor betydning, at råstofindustrien varetager en væsentlig del af de samlede efterforskningsaktiviteter. Det er således et væsentligt strategisk mål at gøre industrien interesseret i at investere i efterforskning i Grønland. Det er i den forbindelse vigtigt, at myndighederne offentliggør klare målsætninger med hensyn til hvordan, hvornår og på hvilke vilkår, der kan gennemføres efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter i Grønland.

Der pågår en løbende intens konkurrence mellem en række lande verden over om at tiltrække råstofselskabernes opmærksomhed. Af den grund er det af afgørende betydning, at der som minimum kan fremvises:
  • geologiske data og undersøgelser, der sandsynliggør tilstedeværelsen af kommercielle kulbrinteforekomster i undergrunden,
  • konkurrencedygtige tilladelsesvilkår,
  • stabile rammebetingelser og
  • en effektiv myndighedsbehandling.

I landsstyret’s forslag til strategi for den fremtidige råstofefterforskning og udnyttelse i Grønland tages der afsæt i behovet for en langsigtet fastholdelse af den industriinteresse, som det er lykkedes at opbygge inden for de seneste år, hvor Grønland har oplevet en hidtil uset international interesse for råstofpotentialet i den grønlandske undergrund.


Redegørelse til Landstinget vedrørende råstofaktiviteter i Grønland