Vejen fra guldminen til Nanortalik

De fortsatte efterforskningsaktiviteter i 2001 vil forhåbentlig fortsat bære fremad for projektet - vi har ikke grund til at tro andet - og parterne i projektet håber på at kunne igangsætte en produktion, som vil kunne være lønsom på trods af dagens relativt lave guldpriser

Fredag d. 4. maj 2001
Ole Christiansen, direktør for Nuna Minerals
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik, Råstoffer.

I den forløbne tid har repræsentanter fra Nanortalik kommune, borgmester Nikolaj Ludvigsen og kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Ezekiassen, udtalt sig til pressen om etablering af en hel del infrastruktur i og omkring Nanortalik. De har sagt, at disse arbejder vil blive finansieret af en guldmine. Endvidere meddeles det, at guldminen vil være i produktion i juni 2002.

I de igangværende planer og økonomiske scenarier for en mulig udnyttelse af guldforekomsten Nalunaq ved Nanortalik er der ikke indregnet anlægsomkostninger til nogen af de ovennævnte tiltag. Mineprojektet er skitseret som et enklave-samfund, hvor der ikke er indregnet anlægsudgifter i forbindelse med en fast forbindelse til Nanortalik, lufthavn i Nanortalik, vandkraftværk eller andet.

Parterne i Nalunaq projektet, Crew Development Corporation og NunaMinerals har deltaget i nogle indledende drøftelser med Nanortalik Kommune og Grønlands Hjemmestyre med henblik på at vurdere mulighederne for etablering af en vejforbindelse til Nanortalik. Denne mulighed kan være interessant for mineprojektet, såfremt det giver anledning til anlægs- og driftbesparelser for en eventuel mine. I så fald vil mineprojektet kunne deltage i finansieringen heraf i en udstrækning, som står i rimelig forhold til, hvad mineprojektet vil kunne spare i anlægs- og driftomkostninger.

Før den nødvendige beslutning om etablering af vejforbindelse mellem en eventuel mine og Nanortalik skal der gennemføres konsekvensanalyser af de forskellige alternativer. Der skal foreligge tilsagn om, at Nanortalik Kommune og/eller Grønlands Hjemmestyre skal stå for finansieringen af en vejforbindelse og andre infrastrukturopgaver med fradrag for den del, som finansieres af en eventuel mine.

En fast forbindelse mellem Nalunaq og Nanortalik kan have positive samfundsøkonomiske konsekvenser og på den led være en interessant mulighed for samfundet. Men herfra til at love, at en eventuel mine vil finansiere disse anlægsinvesteringer, er skudt langt over målet.

En guldmine vil i bedste fald kunne komme i produktion i slutningen af 2002. En eventuel igangsætning af en produktion afhænger af resultatet af og et lønsomhedsstudie, som påregnes gennemført omkring årsskiftet 2001/2002. Det er således endnu for tidligt at annoncere en igangsætning af en mine.

Parterne i projektet har frem til udgangen af 2000 investeret ca. 100 mio. kr. i efterforskning i Nalunaq projektet.

Resultaterne af efterforskningen i 2000 faldt indenfor de forventninger, som NunaMinerals A/S har skitseret i selskabets prospekt, som er udgivet i forbindelse med selskabets aktietegning.

De fortsatte efterforskningsaktiviteter i 2001 vil forhåbentlig fortsat bære fremad for projektet - vi har ikke grund til at tro andet - og parterne i projektet håber på at kunne igangsætte en produktion, som vil kunne være lønsom på trods af dagens relativt lave guldpriser.